Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

๕. จิตใจ

๕. จิตใจ

 1. mind ไมนด ใจ,จิตใจ,จริต
 2. feel ฟิล ความรู้สึกเมื่อเวลาสัมผัส
 3. know โน รู้,ความรู้,ทราบ
 4. think ธิงค คิด,ความคิด
 5. remember ริเมม-เบอะ จำได้,ความคิดถึง
 6. memory เมม-โมริ ความทรงจำ,อนุสรณ์
 7. happy แฮพ-พิ ความสุข,สบายใจ
 8. unhappy อันแฮพ-พิ ไม่เป็นสุข,เป็นทุกข์
 9. sorry ซอ-ริ เสียใจ,ขอโทษ.....
 10. glad กแล็ด ดีใจ,ยินดี,เบิกบาน....
 11. sadness แซด-เน็ซ เศร้าใจ,เสียใจ
 12. sufferings ซัฟ-เฟอะริง ความทุกข์,ทนรับ,ทนทาน
 13. mental เม็น-แทล ในใจ,ทางใจ
 14. mental sufferings เม็น-แทล ซัฟ-เฟอะริง ความทุกข์ใจ
 15. to be used ทูบียูซท เคยชิน
 16. ever เอฝ-เออะ เคย
 17. never เนฝ-เออะ ไม่เคย

ที่มา:http://windowsaa.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

๔. ระบบประสาทสัมผัส

๔. ระบบประสาทสัมผัส

 1. appearance แอ็พเพีย-แร็นซ สิ่งภายนอก,ปรากฏแก่ตา
 2. look ลุค ดู,มองดู
 3. see ซี เห็น,ทราบ,ความเห็น
 4. sound เซานด เสียง(ไม่ใช่เสียงพูด)
 5. noise นอยส เสียงอึกทึก,ดัง
 6. listen ลิซัน ฟัง,แอบฟัง
 7. hear เฮีย ได้ยิน,ทราบ,ฟัง
 8. smell ซเม็ล กลิ่น,ได้กลิ่น,ดม
 9. taste เทซท รส,ลิ้มรส,รสนิยม
 10. touch ทัช แตะ,สัมผัส
 11. object ออบ-เจ็ดท วัตถุ,จุดมุ่งหมาย
 12. huger ฮัง-กริ หิว,โลภ,จะกละ
 13. thirst เธิซท กระหายน้ำ,อยากกินเหล้า

ที่มา:http://windowsaa.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

๒.สิ่งปฏิกูล

๒.สิ่งปฏิกูล

 1. garbage กา-บิจ ขยะ,ของเหลวแหลก
 2. waste เวซท ของทิ้ง,ของเสีย
 3. refuse เรฟ-ยุซ ขยะ,กาก,เดน,ไม่มีค่า
 4. bin บิน ถังทิ้งขยะมูลฝอยที่ใช้ตามบ้าน
 5. dust ดัซท ผง,ธุลี,ฝุ่น,ละออง
 6. dirt เดิท ผง,ฝุ่น,ของสกปรก
 7. dirty เดอ-ทิ น่าเกลียด,หยาบโลน
 8. breath บเร็ธ ลมหายใจ,หายใจ
 9. tear เทีย น้ำตา
 10. cry คไร ร้องไห้,เสียงร้อง
 11. snot สนอต น้ำมูก
 12. saliva ซะไล-ฝะ น้ำลาย
 13. spit ซพิท ถ่มน้ำลาย,พ่น,น้ำลาย
 14. sweat ซเว็ท เหงื่อ
 15. urine ยู-ริน น้ำปัสสาวะ
 16. urinate ยู-รินเนท ถ่ายปัสสาวะ
 17. feces ฟี-ซีส อุจจาระ
 18. defecate เดฟ-อะเคท ถ่ายอุจจาระ,ล้าง,ถ่าย
 19. fart ฟาท ผายลม
 20. earwax เอียแวกซ์ ขี้หู
 21. scurf ซเคิฟ ขี้รังแค
 22. menses เมน-ซีส ระดูสตรี

ที่มา:http://windowsaa.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

๓. เพศ

๓. เพศ

 1. sex เซ็คซ เพศ,กาม,เกี่ยวกับเพศ
 2. male เมล เพศชาย, ตัวผู้
 3. female ฟี-เมล เพศหญิง, ตัวเมีย
 4. child ไชล เด็ก, ลูกหลาน
 5. children ชิล-ดเร็น เด็กๆ(หลายคน)
 6. boy บอย เด็กชาย
 7. girl เกิล เด็กหญิง
 8. man แม็น บุรุษ,ผู้ชาย
 9. men เม็น ผู้ชาย(หลายคน)
 10. mankind แมน-ไคลด มนุษยชาติ,หมู่มนุษย์
 11. woman วูแม็น สตรี,ยาย
 12. young ยัง หนุ่ม,สาว,เยาว์
 13. adult อะดัลท ผู้ใหญ่
 14. old โอลด แก่ชรา,เก่า
 15. mister (Mr.) มีซ-เทอะ นาย..
 16. mistress(Mrs.) มีซ-ทเร็ซ นาง...
 17. miss มิซ นางสาว...

ที่มา:http://windowsaa.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

๑.หมวดร่างกาย

๑.หมวดร่างกาย

 1. live ไลฝ มีชีวิต,เป็นๆ
 2. die ได ตาย,สูญสิ้น
 3. death เด็ธ ความตาย,แน่นิ่ง
 4. body บอดิ ร่างกาย,ลำตัว
 5. shape เฌพ รูปร่าง,ทรวดทรง
 6. hair แฮ ผม,ขน
 7. head เฮ็ด หัว
 8. eye ไอ ตา
 9. eyelash ไอแล็ฌ ขนตา, แส้
 10. brow บเรา หน้าผาก
 11. eyebrow ไอ-บเรา ขนคิ้ว
 12. brows บเราส คิ้ว(ทั้งสองข้าง)
 13. nose โนส จมูก
 14. mouth เมาธ ปาก
 15. moustache มัชทาฌ หนวด(ที่ริมฝีปากบน)
 16. cheek ชีค แก้ม
 17. tongue ทัง ลิ้น
 18. tooth ทูธ ฟัน,เฟือง
 19. gums กัมส เหงือก
 20. neck เน็ค คอ
 21. chin ชิน คาง
 22. lip ลิพ ริมฝีปาก
 23. shoulder โฌลเดอะ บ่า,ไหล่
 24. breast บเร็ซท หน้าอก,เต้านม
 25. arm อาม แขน
 26. wrist ริซท ข้อมือ
 27. thumb ธัม นิ้วหัวแม่มือ
 28. finger ฟิงเกอะ นิ้วมือ
 29. index finger อีนเด็ดซ ฟิงเกอะ นิ้วชี้
 30. middle finger มีดดัล ฟิงเกอะ นิ้วกลาง
 31. ring finger ริง ฟิงเกอะ นิ้วนาง
 32. little finger ลิททัล ฟิงเกอะ นิ้วก้อย
 33. nail เนล เล็บ,ตะปู
 34. leg เล็ก ขา
 35. foot ฟุท เท้า
 36. toe โท นิ้วเท้า
 37. chest เช็ซท หน้าอก
 38. stomach ซทัมแม็ค ท้อง,ท้องน้อย
 39. back แบ็ค หลัง,ถอยหลัง
 40. waist เวซท สะเอว
 41. buttocks บัท-ทัคซ ก้น,ตะโพก
 42. penis พีนิช อวัยวะเพศชาย
 43. vagina ฝะไจ-นา อวัยวะเพศหญิง
 44. tail เทล หาง,ปลาย,ท้าย
 45. bone โบน กระดูก,ก้าง
 46. skin ซคิน ผิวหนัง,เปลือก
 47. flesh ฟเล็ฌ เนื้อ,เลือดเนื้อ,ร่างกาย,มนุษย์
 48. tendon เทน-ดัล เอ็นในร่างกาย
 49. heart ฮาท หัวใจ,กลางใจ
 50. lung ลัง ปอด
 51. pancreas แพน-คเรียซ ตับอ่อน
 52. kidney คิด-นิ ไต
 53. sac แซ็ค กระเพาะ
 54. intestines อินเทซ-ทินส ลำไส้
 55. blood บลัด โลหิต,เลือด
 56. artery อา-เทอะริ เส้นโลหิตแดง
 57. vein เฝน เส้นโลหิตดำ

ที่มา:http://windowsaa.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com