Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คําศัพท์พื้นฐานชั้น ป. 1

 

【1】ไฮไลท์คำศัพท์
【2】 คลิก Definition  
【3】 อ่านความหมาย, คำแปล, ประโยคตัวอย่าง
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

1 zero เซียโร ศูนย์
2 one วัน หนึ่ง
3 two ทู สอง
4 three ธรี สาม
5 four ฟอ สี่
6 five ไฟฝ ห้า
7 six ซิกซ หก
8 seven เซ๊ฝเฝิน เจ็ด
9 eight เอท แปด
10 nine ไนน เก้า
11 ten เท็น สิบ
12 old โอลด แก่, เก่า
13 new นิว ใหม่
14 your ยัว ของคุณ
15 my มาย ของฉัน
16 this ดิส นี้
17 that แด็ท นั้น
18 sad แสด เศร้า
19 happy แฮ็พพิ มีความสุข
20 blue บลู สีนํ้าเงิน
21 brown บราวน สีนํ้าตาล
22 green กรีน สีเขียว
23 grey กเร สีเทา
24 orange อ๊อรินจ สีส้ม
25 pink พิงค สีชมพู
26 purple เพ๊อเพิล สีม่วง
27 red เรด สีแดง
28 white ไวท สีขาว
29 black แบล็ค สีดํา
30 small สมอล เล็ก
31 big บิก ใหญ่
32 thin ธิน ผอม
33 fat แฟ็ท อ้วน
34 hot ฮ็อท ร้อน
35 cold โคลด หนาว
36 good กูด ดี
37 bad แบด เลว
38 name เนม ชื่อ
39 hello เฮ็ลโล สวัสดี
40 rabbit แร็บบิท กระต่าย
41 elephant เอ๊ลละเฟินท ช้าง
42 monkey มั้งคิ ลิง
43 zoo สู สวนสัตว์
44 ear เอีย หู
45 goodbye กุ๊ดบาย ลาก่อน
46 cake เค๊ก เค้ก
47 birthday เบิ๊ดเด วันเกิด
48 pot พ็อท หม้อ
49 van แฝน รถตู้
50 toy ทอย ของเล่น
51 map แม็พ แผนที่
52 cap แค็พ หมวกแก๊ป
53 cat แค็ท แมว
54 rat แร็ท หนู
55 hat แฮ็ท หมวก
56 bat แบ็ท ค้างคาว
57 bag แบก กระเป๋า
58 mat แม็ท เสื่อ
59 hen เฮ็น แม่ไก่
60 pen เพ็น ปากกา
61 doll ดอล ตุ๊กตา
62 bell เบ็ล กระดิ่ง
63 net เน็ท ตาข่าย
64 duck ดัค เป็ด
65 leg เลก ขา
66 bed เบด เตียง
67 nest เน็สท รังนก
68 vase วาส แจกัน
69 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
70 hand แฮนด มือ
71 land แลนด แผ่นดิน
72 sand แซนด ทราย
73 table เท๊เบิล โต๊ะ
74 lamp แล็มพ โคมไฟ
75 pin พิน หมุด
76 bin บิน ถังขยะ
77 book บุค หนังสือ
78 chair แช เก้าอ้.
79 glue กลู กาว
80 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
81 pencil เพ็นเซิล ดินสอ
82 key คี ลูกกุญแจ
83 eraser อิเร๊เซอะ ยางลบ
84 bird เบิด นก
85 wind วินด ลม
86 hill ฮิล เนินเขา
87 milk มิลค นํ้านม
88 pig พิก หมู
89 ring ริง แหวน
90 king คิง ราชา
91 chick ชิค ลูกไก่
92 animal แอ๊นนิเมิล สัตว์
93 eye อาย ตา
94 frog ฟรอก กบ
95 fish ฟิช ปลา
96 ship ชิพ เรือ
97 boat โบท เรือพาย
98 ox อ็อกซ วัวตัวผู้
99 box บ็อกซ กล่อง
100 fox ฟ็อกซ หมาจิ้งจอก
101 top ท็อพ ลูกข่าง
102 lock ล็อค แม่กุญแจ
103 sock ซ็อค ถุงเท้า
104 clock คล็อค นาฬิกา
105 sun ซัน พระอาทิตย์
106 gun กัน ปืน
107 hut ฮัท กระท่อม
108 cup คัพ ถ้วย
109 jug จัก เหยือก
110 bug บัก แมลง
111 bus บัส รถบัส
112 truck ทรัค รถบรรทุก
113 jar จา ขวดโหล
114 car คา รถยนต์
115 star สตา ดาว
116 kite ไค๊ท ว่าว
117 bike ไบ๊ท จักรยาน
118 dog ดอก หมา
119 girl เกิล เด็กผู้หญิง
120 boy บอย เด็กผู้ชาย
121 TV ทีวี โทรทัศน์
122 bee บี ผึ้ง
123 tree ทรี ต้นไม้
124 ball บอล ลูกบอล
125 air แอ อากาศ
126 hair แฮ ผม
127 arm อาม แขน
128 age เอจ อายุ
129 good morning กุด ม๊อนิง สวัสดีตอนเช้า
130 good afternoon กุด อ๊าฟเทอะนูน สวัสดีตอนบ่าย
131 good evening กุด อีฝนิง สวัสดีตอนเย็น
132 good night กุด ไนท ราตรีสวัสดิ์
133 goodbye กุดบาย ลาก่อน
134 face เฟส หน้า
135 foot ฟุท เท้า
136 nose โนส จมูก
137 head เฮด หัว
138 neck เน็ค คอ
139 number นัมเบอะ หมายเลข
140 dad แดด พ่อ
141 mom มัม แม่
142 father ฟ๊าเดอะ พ่อ
143 mother มัดเดอะ แม่
144 sister ซิสเตอะ พี่สาวหรือน้องสาว
145 brother บรัดเดอะ พี่ชายหรือน้องชาย
146 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
147 ant แอ๊นท มด
148 cow คาว วัว
149 ruler รู๊เลอะ ไม้บรรทัด
150 teacher ทีชเชอะ ครู
151 student สตู๊เดินท นักเรียน
152 food ฟูด อาหาร
153 egg เอก ไข่
154 jam แจม แยม
155 rice ไรซ ข้าว
156 apple แอ๊พเพิล แอปเปิล
157 banana บะน๊าเนอะ กล้วย
158 mango แม๊งโก มะม่วง
159 water ว๊อเทอะ นํ้า
160 robot โร๊บ็อท หุ่นยนต์
161 tea ที ชา
162 spoon สปูน ช้อน
163 school สกูล โรงเรียน
164 tooth ทูธ ฟัน
165 mouth เมาธ ปาก
166 house เฮาส บ้าน
167 door ดอ ประตู
168 window วินโด หน้าต่าง
169 lion ไล๊เอิน สิงโต
170 parrot แพ๊เริท นกแก้ว
171 tiger ไท๊เกอะ เสือ
172 zebra สีเบรอะ ม้าลาย
173 shirt เชิท เสื้อเชิ้ต
174 shorts ชอทส กางเกงขาสั้น
175 shoes ชูส รองเท้า
176 sheep ชีพ แกะ
177 help เฮ็ลพ ช่วย
178 song ซ็อง เพลง
179 colour คัลเลอะ สี
180 beach บีช ชายหาด
181 ice-cream ไอ๊สกรีม ไอศกรีม
182 Monday มันเด วันจันทร์
183 Tuesday ทิวสเด วันอังคาร
184 Wednesday เว็นสเด วันพุธ
185 Thursday เธิสเด วันพฤหัสบดี
186 Friday ไฟร๊เด วันศุกร์
187 Saturday แซ็ททะเด วันเสาร์
188 Sunday ซันเด วันอาทิตย์
189 day เด วัน, กลางวัน
190 night ไนท คืน, กลางคืน
191 month มันธ เดือน
192 year เยีย ปี
193 January แจ๊นยุริ มกราคม
194 February เฟ๊บรุริ กุมภาพันธ์
195 March มาช มีนาคม
196 April เอ๊เพริล เมษายน
197 May เม พฤษภาคม
198 June จูน มิถุนายน
199 July จุล๊าย กรกฎาคม
200 August อ๊อเกิสท สิงหาคม
201 September เซ็พเท๊มเบอะ กันยายน
202 October อ๊อคโท๊เบอะ ตุลาคม
203 November โนเว๊มเบอะ พฤศจิกายน
204 December ดิเซ็มเบอะ ธันวาคม
205 rain เรน ฝน
206 sky สกาย ท้องฟ้า
207 snow สโน หิมะ
208 sun ซัน พระอาทิตย์
209 moon มูน พระจันทร์
210 I ไอ ฉัน
211 you ยู คุณ
212 he ฮี เขา
213 she ชี หล่อน
214 it อิท มัน
215 we วี พวกเรา
216 they เด พวกเขา
217 is อิส เป็น อยู่ คือ
218 am แอม เป็น อยู่ คือ
219 are อา เป็น อยู่ คือ
220 pull พุล ดึง
221 can แคน สามารถ
222 tell เท็ล บอก
223 close โคลส ปิด
224 fly ฟลาย บิน
225 jump จัมพ กระโดด
226 run รัน วิ่ง
227 sing ซิง ร้องเพลง
228 wash วอช ล้าง
229 drink ดริงค ดื่ม
230 come คัม มา
231 eat อีท กิน
232 sleep สลีพ นอนหลับ
233 listen ลิสเซิน ฟัง
234 speak สปีค พูด
235 point พ๊อยท ชี้
236 say เซ พูด
237 stand สแตนด ยืน
238 write ไรท เขียน
239 like ไลค ชอบ
240 play เพล เล่น
241 make เมค ทํา
242 love ลัฝ รัก
243 what ว็อท อะไร
244 how ฮาว อย่างไร
245 who ฮู ใคร
ที่มา: www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

School, but not as you know it

ที่มา

 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

วิธีคลิกใช้ไฮไลท์ดิกบนหน้าเว็บ e4thai.com
【1】ไฮไลท์คำศัพท์
【2】 คลิก Definition (→ คลิก หมายเลข  1111111111111111122222222222222222222 333333333333333333333... ตามต้องการ)     
【3】 อ่านโฟเนติกส์ , ดูความหมาย, คำแปล, ประโยคตัวอย่าง
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

 

School, but not as you know it

Mechai Viravaidya's unconventional boarding school in Buri Ram is drawing interest from across Thailand for its unique approach to student development

 1M

Agriculture is a skill embedded in all students at Mechai Bamboo School. Melalin Mahavongtrakul

'School is a diamond," uttered Mechai Viravaidya. "But all we have ever done is use it as a glass."

A school, in his view, is a vessel that moulds students into a uniform shape instead of building something more out of it.


To general Thai people, Mechai may be known as "Mr Condom" for his work in promoting the use of the contraceptive back in the 70s. Some may call him Kobori, the leading man of the 1970 melodrama Sunset In Chaophraya, which he starred in. He also founded the Population and Community Development Association in 1974 to counter the country's then alarming population growth. In the 80s, he had his role in combating the prevalence of HIV and Aids. A handful of positions within the Thai government topped the whole journey.

 2M

One of the vegetable plantations. (Photos by Melalin Mahavongtrakul)

Since 2008, he has been taking one of the most challenging roles in reshaping Thai education by establishing Mechai Bamboo School in Buri Ram province.

He intended the place to be an alternative form of educational institution where students and staff focus not on numeral and literacy skills, but rather on life and occupational skills, which he feels is more dynamic and relevant to our current society.

"There are almost 40,000 schools in Thailand, and millions in the world. People just don't use school to its full potential, not its land, buildings or staff," said Mechai, 76.

 3M

A student plays with a school goat. Melalin Mahavongtrakul

In the hope of setting an example as to what a school can be, Mechai opts for unconventional means for his boarding school which currently has about 150 secondary school students from 26 provinces across Thailand.

Each day, traditional classes that follow the Thai core educational curriculum run from 8am-2pm. For the rest of the day, students spread out across the school's 100 rai space to participate in different extracurricular activities that include hydroponic gardening, taking care of goats and chickens, making water jars, constructing solar flashlights, making biodiesel fuel, and more. These activities also serve as the school's social enterprises. Their self-grown produce makes up school meals, and they also generate income for the school.

One purpose for introducing various life and occupational skills to the students is that Mechai hopes they can be self-employed, and will be able to earn a living without having to leave their own community and family behind to seek employment in big cities.

 4M

A view from the school's entrance. Melalin Mahavongtrakul

Contributing to the unconventionality is the fact that the school is largely managed by its students. The student cabinet is tasked with regulating the school budget, researching and writing up a proposal when they need to buy things for the school (they recently bought five vehicles), auditing the school's purchases, as well as managing the student body's discipline, environment, communications and business. The process is democratic, and the opinion of the student body is sought and consulted before any big decision is made.

Other tasks that are usually limited to administrative members like selecting prospective students, or even recruiting new teachers, are also conducted by students.

It may be a bold move to entrust such heavy responsibilities to the young, but Mechai said he has complete faith in his students.

"We train them to be good people. And there are always teachers to supervise them. We're like a family. We support and encourage our students. And so far, after almost nine years, I think everything is going rather well," said Mechai. This approach is beneficial in that it puts him in direct contact with his students. He gets constant feedback and suggestions from them to further develop the school.

According to Mechai, it costs about 100,000 baht a year to cover a student's expenses in school fees, meals and accommodation. The students and their parents do not have to pay, at least not in the traditional monetary sense.

 5M

Surapon Petchvra and Mechai Viravaidya. Melalin Mahavongtrakul

"We pay our fees with time," said Jirapa Tibmoon, 15, a Mathayom 3 student. Each student and their parents share the responsibility of planting 800 trees and engaging in 800 hours of community service a year to satisfy the fees requirement.

Mechai hopes this will instil a feeling of civic pride in his students. If everyone learns to share and help one another, perhaps the problem of social disparity can be solved.

To keep the school in operation, Mechai seeks sponsorship from private companies and friends, plus his own salary, as well as income from the school's social enterprises. He aims to make the school self-sustainable without having to take money from the students.

"Most of the students are from a poor financial background," said Mechai. "But even if they do have money and we take that from them, what do they get from that? Would their lives become better by giving money to the school?

"In building up our future generations, I don't think it is right to collect money from those we are trying to develop. How can the poor strive in that scenario? Education then becomes something only affordable by rich people and that is not fair at all."

Lending its hand in eradicating poverty in rural areas, the school also offers loans for its students and their families to start their own small business ventures in the hope of improving their quality of life and financial situation.

A school, to Mechai, is not a place reserved for students alone. Whatever knowledge and help the school is capable of giving to its students should be extended to their parents and the local community, too. His students regularly engage in several community outreach projects. They train the elderly and wheelchair-bound people in the arts of agriculture, and also assist in teaching local kids to swim.

Recently, the students began a project with Shell in setting up vegetable gardens in four petrol stations. The station's staff take care of their small plantation, selling the produce to passing customers to generate extra income. The students have since got requests from several petrol stations, even in the Deep South, asking for similar help.

All these activities are within Mechai's goal of making his school a lifelong learning centre for the entire community -- a place to foster future community leaders, as well as a hub to drive social and economic advancement.

Recently, Mechai enlisted the help of Surapon Petchvra, former ambassador of Thailand to Chile, who he is looking to pass on the works within his foundation and school to. The two revealed that they aren't looking to build more schools like Mechai Bamboo School, but rather for others to consider the school's original concept and take it to apply to their own.

Mechai and Surapon happily shared how they have welcomed different institutions that have visited the campus with the interest of learning this alternative approach, and especially that the visitors were very impressed with the students' confidence and know-how in various skills at such a young age. Students are the ones conducting the school tour for guests, with Mechai often taking the back seat.

"I think we're heading in the right direction," said Surapon. "And I don't intend to change what Mechai has already built. My job is to pick up loose ends, to make everything complete and fulfil Mechai's idea in turning this place into a model school and move forward with it."

Surapon suggested that the private sector can lend its hand in reforming Thai schools in a semi-privatisation approach where state schools are managed and run by private companies while still belonging to the government. As many companies now engage in CSR projects anyway, he views that education is one area they may consider reaching out to.

In the future, Mechai and Surapon plan to continue making the school self-sustainable. They are also considering the idea of accepting teen mums into the school, introducing full vegetarian meal options, and also giving students a second chance at retaking exams. These ideas, however, won't just be imposed on the children. It will be the work of the student cabinet to pitch the idea to the student body before they reach their final decision.


Visit http://mechaipattana.ac.th.

Philippine troops kill 15, wound most-wanted IS leader

http://www.bangkokpost.com/news/asean/1189113/philippine-troops-kill-15-wound-most-wanted-is-leader

Philippine troops kill 15, wound most-wanted IS leader

In addition to crimes in the Philippines, // Hapilon has a $5 million dollar reward on his head // from the US FBI for hostage taking.

 

MANILA: Philippine soldiers killed 15 militants // and seriously wounded their leader, // believed to be the Islamic State's representative in the country, // following air and artillery strikes in a southern province, // a senior military official said on Sunday.

Isnilon Hapilon, also known as Abu Abdullah // and a leader of the Philippine militant group Abu Sayyaf, //  might die  // as he needed immediate medical treatment, // military chief General Eduardo Ano told reporters, // citing intelligence and communications intercepts.

"He needs blood transfusion. // Without proper medical treatment, // he may die," Ano said.

Philippine forces on Thursday // dropped bombs and fired shells // at rebel positions in the mountains of Lanao del Sur // in a bid to flush out Hapilon. // The province is a stronghold of the Maute rebel group, // which has also pledged allegiance to Islamic State.

Hapilon is // on the Federal Bureau of Investigation's most wanted list // for his role // in the kidnapping of 17 Filipinos and three Americans in 2001 //  and carries a bounty of US$5 million.

One of those killed is an Indonesian // but Ano said // they were still "digging and doing more investigation" // about the foreigner's background. // Hapilon was with two other foreigners // whose nationality was uncertain, // he said.

President Rodrigo Duterte // appealed on Friday to the country's Muslim separatist groups // to deny sanctuary to militants // with links to Islamic State, // warning a war would ensue // that would put civilians in danger.

A day before he made the appeal, // the defence minister said //  foreign intelligence reports showed // Hapilon was getting instructions from Islamic State // to expand in the Philippines, // in the strongest sign yet // of links to the Middle Eastern militants.

Duterte has said // he could no longer contain the extremist "contamination" // and urged two Muslim separatist rebels groups -//  the Moro Islamic Liberation Front and the Moro National Liberation Front - // to rebuff Islamic State's advances.

Ano said // a firefight could be expected // between soldiers and Hapilon's group // following the strikes.

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ ที่เจอบ่อย-ใช้บ่อยสุด

วิธีศึกษา เพื่อให้จำได้ และใช้เป็น 

ไฮไลท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิก Definition,

และอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน 

(1) คำแปลภาษาไทย

(2) ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ

(3) ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

ที่มา

 

คำที่ 1 - 750

คำที่ 751 - 1500

คำที่ 1501 - 2250

คำที่ 2251 - 3000

a
abandon
ability
able
abortion
about
above
abroad
absence
absolute
absolutely
absorb
abuse
academic
accept
access
accident
accompany
accomplish
according
account
accurate
accuse
achieve
achievement
acid
acknowledge
acquire
across
act
action
active
activist
activity
actor
actress
actual
actually
ad
adapt
add
addition
additional
address
adequate
adjust
adjustment
administration
administrator
admire
admission
admit
adolescent
adopt
adult
advance
advanced
advantage
adventure
advertising
advice
advise
adviser
advocate
affair
affect
afford
afraid
African
African-American
after
afternoon
again
against
age
agency
agenda
agent
aggressive
ago
agree
agreement
agricultural
ah
ahead
aid
aide
AIDS
aim
air
aircraft
airline
airport
album
alcohol
alive
all
alliance
allow
ally
almost
alone
along
already
also
alter
alternative
although
always
AM
amazing
American
among
amount
analysis
analyst
analyze
ancient
and
anger
angle
angry
animal
anniversary
announce
annual
another
answer
anticipate
anxiety
any
anybody
anymore
anyone
anything
anyway
anywhere
apart
apartment
apparent
apparently
appeal
appear
appearance
apple
application
apply
appoint
appointment
appreciate
approach
appropriate
approval
approve
approximately
Arab
architect
area
argue
argument
arise
arm
armed
army
around
arrange
arrangement
arrest
arrival
arrive
art
article
artist
artistic
as
Asian
aside
ask
asleep
aspect
assault
assert
assess
assessment
asset
assign
assignment
assist
assistance
assistant
associate
association
assume
assumption
assure
at
athlete
athletic
atmosphere
attach
attack
attempt
attend
attention
attitude
attorney
attract
attractive
attribute
audience
author
authority
auto
available
average
avoid
award
aware
awareness
away
awful
baby
back
background
bad
badly
bag
bake
balance
ball
ban
band
bank
bar
barely
barrel
barrier
base
baseball
basic
basically
basis
basket
basketball
bathroom
battery
battle
be
beach
bean
bear
beat
beautiful
beauty
because
become
bed
bedroom
beer
before
begin
beginning
behavior
behind
being
belief
believe
bell
belong
below
belt
bench
bend
beneath
benefit
beside
besides
best
bet
better
between
beyond
Bible
big
bike
bill
billion
bind
biological
bird
birth
birthday
bit
bite
black
blade
blame
blanket
blind
block
blood
blow
blue
board
boat
body
bomb
bombing
bond
bone
book
boom
boot
border
born
borrow
boss
both
bother
bottle
bottom
boundary
bowl
box
boy
boyfriend
brain
branch
brand
bread
break
breakfast
breast
breath
breathe
brick
bridge
brief
briefly
bright
brilliant
bring
British
broad
broken
brother
brown
brush
buck
budget
build
building
bullet
bunch
burden
burn
bury
bus
business
busy
but
butter
button
buy
buyer
by
cabin
cabinet
cable
cake
calculate
call
camera
camp
campaign
campus
can
Canadian
cancer
candidate
cap
capability
capable
capacity
capital
captain
capture
car
carbon
card
care
career
careful
carefully
carrier
carry
case
cash
cast
cat
catch
category
Catholic
cause
ceiling
celebrate
celebration
celebrity
cell
center
central
century
CEO
ceremony
certain
certainly
chain
chair
chairman
challenge
chamber
champion
championship
chance
change
changing
channel
chapter
character
characteristic
characterize
charge
charity
chart
chase
cheap
check
cheek
cheese
chef
chemical
chest
chicken
chief
child
childhood
Chinese
chip
chocolate
choice
cholesterol
choose
Christian
Christmas
church
cigarette
circle
circumstance
cite
citizen
city
civil
civilian
claim
class
classic
classroom
clean
clear
clearly
client
climate
climb
clinic
clinical
clock
close
closely
closer
clothes
clothing
cloud
club
clue
cluster
coach
coal
coalition
coast
coat
code
coffee
cognitive
cold
collapse
colleague
collect
collection
collective
college
colonial
color
column
combination
combine
come
comedy
comfort
comfortable
command
commander
comment
commercial
commission
commit
commitment
committee
common
communicate
communication
community
company
compare
comparison
compete
competition
competitive
competitor
complain
complaint
complete
completely
complex
complicated
component
compose
composition
comprehensive
computer
concentrate
concentration
concept
concern
concerned
concert
conclude
conclusion
concrete
condition
conduct
conference
confidence
confident
confirm
conflict
confront
confusion
Congress
congressional
connect
connection
consciousness
consensus
consequence
conservative
consider
considerable
consideration
consist
consistent
constant
constantly
constitute
constitutional
construct
construction
consultant
consume
consumer
consumption
contact
contain
container
contemporary
content
contest
context
continue
continued
contract
contrast
contribute
contribution
control
controversial
controversy
convention
conventional
conversation
convert
conviction
convince
cook
cookie
cooking
cool
cooperation
cop
cope
copy
core
corn
corner
corporate
corporation
correct
correspondent
cost
cotton
couch
could
council
counselor
count
counter
country
county
couple
courage
course
court
cousin
cover
coverage
cow
crack
craft
crash
crazy
cream
create
creation
creative
creature
credit
crew
crime
criminal
crisis
criteria
critic
critical
criticism
criticize
crop
cross
crowd
crucial
cry
cultural
culture
cup
curious
current
currently
curriculum
custom
customer
cut
cycle
dad
daily
damage
dance
danger
dangerous
dare
dark
darkness
data
date
daughter
day
dead
deal
dealer
dear
death
debate
debt
decade
decide
decision
deck
declare
decline
decrease
deep
deeply
deer
defeat
defend
defendant
defense
defensive
deficit
define
definitely
definition
degree

delay
deliver
delivery
demand
democracy
Democrat
democratic
demonstrate
demonstration
deny
department
depend
dependent
depending
depict
depression
depth
deputy
derive
describe
description
desert
deserve
design
designer
desire
desk
desperate
despite
destroy
destruction
detail
detailed
detect
determine
develop
developing
development
device
devote

dialogue
die
diet
differ
difference
different
differently
difficult
difficulty
dig
digital
dimension
dining
dinner
direct
direction
directly
director
dirt
dirty
disability
disagree
disappear
disaster
discipline
discourse
discover
discovery
discrimination
discuss
discussion
disease
dish
dismiss
disorder
display
dispute
distance
distant
distinct
distinction
distinguish
distribute
distribution
district
diverse
diversity
divide
division
divorce
DNA
do
doctor
document
dog
domestic
dominant
dominate
door
double
doubt
down
downtown
dozen
draft
drag
drama
dramatic
dramatically
draw
drawing
dream
dress
drink
drive
driver
drop
drug
dry
due
during
dust
duty
each
eager
ear
early
earn
earnings
earth
ease
easily
east
eastern
easy
eat
economic
economics
economist
economy
edge
edition
editor
educate
education
educational
educator
effect
effective
effectively
efficiency
efficient
effort
egg
eight
either
elderly
elect
election
electric
electricity
electronic
element
elementary
eliminate
elite
else
elsewhere
e-mail
embrace
emerge
emergency
emission
emotion
emotional
emphasis
emphasize
employ
employee
employer
employment
empty
enable
encounter
encourage
end
enemy
energy
enforcement
engage
engine
engineer
engineering
English
enhance
enjoy
enormous
enough
ensure
enter
enterprise
entertainment
entire
entirely
entrance
entry
environment
environmental
episode
equal
equally
equipment
era
error
escape
especially
essay
essential
essentially
establish
establishment
estate
estimate
etc
ethics
ethnic
European
evaluate
evaluation
even
evening
event
eventually
ever
every
everybody
everyday
everyone
everything
everywhere
evidence
evolution
evolve
exact
exactly
examination
examine
example
exceed
excellent
except
exception
exchange
exciting
executive
exercise
exhibit
exhibition
exist
existence
existing
expand
expansion
expect
expectation
expense
expensive
experience
experiment
expert
explain
explanation
explode
explore
explosion
expose
exposure
express
expression
extend
extension
extensive
extent
external
extra
extraordinary
extreme
extremely
eye
fabric
face
facility
fact
factor
factory
faculty
fade
fail
failure
fair
fairly
faith
fall
false
familiar
family
famous
fan
fantasy
far
farm
farmer
fashion
fast
fat
fate
father
fault
favor
favorite
fear
feature
federal
fee
feed
feel
feeling
fellow
female
fence
few
fewer
fiber
fiction
field
fifteen
fifth
fifty
fight
fighter
fighting
figure
file
fill
film
final
finally
finance
financial
find
finding
fine
finger
finish
fire
firm
first
fish
fishing
fit
fitness
five
fix
flag
flame
flat
flavor
flee
flesh
flight
float
floor
flow
flower
fly
focus
folk
follow
following
food
foot
football
for
force
foreign
forest
forever
forget
form
formal
formation
former
formula
forth
fortune
forward
found
foundation
founder
four
fourth
frame
framework
free
freedom
freeze
French
frequency
frequent
frequently
fresh
friend
friendly
friendship
from
front
fruit
frustration
fuel
full
fully
fun
function
fund
fundamental
funding
funeral
funny
furniture
furthermore
future
gain
galaxy
gallery
game
gang
gap
garage
garden
garlic
gas
gate
gather
gay
gaze
gear
gender
gene
general
generally
generate
generation
genetic
gentleman
gently
German
gesture
get
ghost
giant
gift
gifted
girl
girlfriend
give
given
glad
glance
glass
global
glove
go
goal
God
gold
golden
golf
good
government
governor
grab
grade
gradually
graduate
grain
grand
grandfather
grandmother
grant
grass
grave
gray
great
greatest
green
grocery
ground
group
grow
growing
growth
guarantee
guard
guess
guest
guide
guideline
guilty
gun
guy
habit
habitat
hair
half
hall
hand
handful
handle
hang
happen
happy
hard
hardly
hat
hate
have
he
head
headline
headquarters
health
healthy
hear
hearing
heart
heat
heaven
heavily
heavy
heel
height
helicopter
hell
hello
help
helpful
her
here
heritage
hero
herself
hey
hi
hide
high
highlight
highly
highway
hill
him
himself
hip
hire
his
historian
historic
historical
history
hit
hold
hole
holiday
holy
home
homeless
honest
honey
honor
hope
horizon
horror
horse
hospital
host
hot
hotel
hour
house
household
housing
how
however
huge
human
humor
hundred
hungry
hunter
hunting
hurt
husband
hypothesis
I
ice
idea
ideal
identification
identify
identity
ie
if
ignore
ill
illegal
illness
illustrate
image
imagination
imagine
immediate
immediately
immigrant
immigration
impact
implement
implication
imply
importance
important
impose
impossible
impress
impression
impressive
improve
improvement
in
incentive
incident
include
including
income
incorporate
increase
increased
increasing
increasingly
incredible
indeed
independence
independent
index
Indian
indicate
indication
individual
industrial
industry
infant
infection
inflation
influence
inform
information
ingredient
initial
initially
initiative
injury
inner
innocent
inquiry
inside
insight
insist
inspire
install
instance
instead
institution
institutional
instruction
instructor
instrument
insurance
intellectual
intelligence
intend
intense
intensity
intention
interaction
interest
interested
interesting
internal
international
Internet
interpret
interpretation
intervention
interview
into
introduce
introduction
invasion
invest
investigate
investigation
investigator
investment
investor
invite
involve
involved
involvement
Iraqi
Irish
iron
Islamic
island
Israeli
issue
it
Italian
item
its
itself
jacket

jail
Japanese
jet
Jew
Jewish
job
join
joint
joke
journal
journalist
journey
joy
judge
judgment
juice
jump
junior
jury
just
justice
justify
keep
key
kick
kid
kill
killer
killing
kind
king
kiss
kitchen
knee
knife
knock
know
knowledge
lab
label
labor
laboratory
lack
lady
lake
land
landscape
language
lap
large
largely
last
late
later
Latin
latter
laugh
launch
law
lawn
lawsuit

lawyer
lay
layer
lead
leader
leadership
leading
leaf
league
lean
learn
learning
least
leather
leave
left
leg
legacy
legal
legend
legislation
legitimate
lemon
length
less
lesson
let
letter
level
liberal
library
license
lie
life
lifestyle
lifetime
lift
light
like
likely
limit
limitation
limited
line
link
lip
list
listen
literally
literary
literature
little
live
living
load
loan
local
locate
location
lock
long
long-term
look
loose
lose
loss
lost
lot
lots
loud
love
lovely
lover
low
lower
luck
lucky
lunch
lung
machine
mad
magazine
mail
main
mainly
maintain
maintenance
major
majority
make
maker
makeup
male
mall
man
manage
management
manager
manner
manufacturer
manufacturing
many
map
margin
mark
market
marketing
marriage
married
marry
mask
mass
massive
master
match
material
math
matter
may
maybe
mayor
me
meal
mean
meaning
meanwhile
measure
measurement
meat
mechanism
media
medical
medication
medicine
medium
meet
meeting
member
membership
memory
mental
mention
menu
mere
merely
mess
message
metal
meter
method
Mexican
middle
might
military
milk
million
mind
mine
minister
minor
minority
minute
miracle
mirror
miss
missile
mission
mistake
mix
mixture
mm-hmm
mode
model
moderate
modern
modest
mom
moment
money
monitor
month
mood
moon
moral
more
moreover
morning
mortgage
most
mostly
mother
motion
motivation
motor
mount
mountain
mouse
mouth
move
movement
movie
Mr
Mrs
Ms
much
multiple
murder
muscle
museum
music
musical
musician
Muslim
must
mutual
my
myself
mystery
myth
naked
name
narrative
narrow
nation
national
native
natural
naturally
nature
near
nearby
nearly
necessarily
necessary
neck
need
negative
negotiate
negotiation
neighbor
neighborhood
neither
nerve
nervous
net
network
never
nevertheless
new
newly
news
newspaper
next
nice
night
nine
no
nobody
nod
noise
nomination
none
nonetheless
nor
normal
normally
north
northern
nose
not
note
nothing
notice
notion
novel
now
nowhere
n't
nuclear
number
numerous
nurse
nut
object
objective
obligation
observation
observe
observer
obtain
obvious
obviously
occasion
occasionally
occupation
occupy
occur
ocean
odd
odds
of
off
offense
offensive
offer
office
officer
official
often
oh
oil
ok
okay
old
Olympic
on
once
one
ongoing
onion
online
only
onto
open
opening
operate
operating
operation
operator
opinion
opponent
opportunity
oppose
opposite
opposition
option
or
orange
order
ordinary
organic
organization
organize
orientation
origin
original
originally
other
others
otherwise
ought
our
ourselves
out
outcome
outside
oven
over
overall
overcome
overlook
owe
own
owner
pace
pack
package
page
pain
painful
paint
painter
painting
pair
pale
Palestinian
palm
pan
panel
pant
paper
parent
park
parking
part
participant
participate
participation
particular
particularly
partly
partner
partnership
party
pass
passage
passenger
passion
past
patch
path
patient
pattern
pause
pay
payment
PC
peace
peak
peer
penalty
people
pepper
per
perceive
percentage
perception
perfect
perfectly
perform
performance
perhaps
period
permanent
permission
permit
person
personal
personality
personally
personnel
perspective
persuade
pet
phase
phenomenon
philosophy
phone
photo
photograph
photographer
phrase
physical
physically
physician
piano
pick
picture
pie
piece
pile
pilot
pine
pink
pipe
pitch
place
plan
plane
planet
planning
plant
plastic
plate
platform
play
player
please
pleasure
plenty
plot
plus
PM
pocket
poem
poet
poetry
point
pole
police
policy
political
politically
politician
politics
poll
pollution
pool
poor
pop
popular
population
porch
port
portion
portrait
portray
pose
position
positive
possess
possibility
possible
possibly
post
pot
potato
potential
potentially
pound
pour
poverty
powder
power
powerful
practical
practice
pray
prayer
precisely
predict
prefer
preference
pregnancy
pregnant
preparation
prepare
prescription
presence
present
presentation
preserve
president
presidential
press
pressure
pretend
pretty
prevent
previous
previously
price
pride
priest
primarily
primary
prime
principal
principle
print
prior
priority
prison
prisoner
privacy
private
probably
problem
procedure
proceed
process
produce
producer
product
production
profession
professional
professor
profile
profit
program
progress
project
prominent
promise
promote
prompt
proof
proper
properly
property
proportion
proposal
propose
proposed
prosecutor
prospect
protect
protection
protein
protest
proud
prove
provide
provider
province
provision
psychological
psychologist
psychology
public
publication
publicly
publish
publisher
pull
punishment
purchase
pure
purpose
pursue
push
put

qualify
quality
quarter
quarterback
question
quick
quickly
quiet
quietly
quit
quite
quote
race
racial
radical
radio
rail
rain
raise
range
rank
rapid
rapidly
rare
rarely
rate
rather
rating
ratio
raw
reach
react
reaction
read
reader
reading
ready
real
reality
realize
really
reason
reasonable
recall
receive
recent
recently
recipe
recognition
recognize
recommend
recommendation
record
recording
recover
recovery
recruit
red
reduce
reduction
refer
reference
reflect
reflection
reform
refugee
refuse
regard
regarding
regardless
regime
region
regional
register
regular
regularly
regulate
regulation
reinforce
reject
relate
relation
relationship
relative
relatively
relax
release
relevant
relief
religion
religious
rely
remain
remaining
remarkable
remember
remind
remote
remove
repeat
repeatedly
replace
reply
report
reporter
represent
representation
representative
Republican
reputation
request
require
requirement
research
researcher
resemble
reservation
resident
resist
resistance
resolution
resolve
resort
resource
respect
respond
respondent
response
responsibility
responsible
rest
restaurant
restore
restriction
result
retain
retire

retirement
return
reveal
revenue
review
revolution
rhythm
rice
rich
rid
ride
rifle
right
ring
rise
risk
river
road
rock
role
roll
romantic
roof
room
root
rope
rose
rough
roughly
round
route
routine
row
rub
rule
run
running
rural
rush
Russian
sacred
sad
safe
safety
sake
salad
salary
sale
sales
salt
same
sample
sanction
sand
satellite
satisfaction
satisfy
sauce
save
saving
say
scale
scandal
scared
scenario
scene
schedule
scheme
scholar
scholarship
school
science
scientific
scientist
scope
score
scream
screen
script
sea
search
season
seat
second
secret
secretary
section
sector
secure
security
see
seed
seek
seem
segment
seize
select
selection
self
sell
Senate
senator
send
senior
sense
sensitive
sentence
separate
sequence
series
serious
seriously
serve
service
session
set
setting
settle
settlement
seven
several
severe
sex
sexual
shade
shadow
shake
shall
shape
share
sharp
she
sheet
shelf
shell
shelter
shift
shine
ship
shirt
shit
shock
shoe
shoot
shooting
shop
shopping
shore
short
shortly
shot
should
shoulder
shout
show
shower
shrug
shut
sick
side
sigh
sight
sign
signal
significance
significant
significantly
silence
silent
silver
similar
similarly
simple
simply
sin
since
sing
singer
single
sink
sir
sister
sit
site
situation
six
size
ski
skill
skin
sky
slave
sleep
slice
slide
slight
slightly
slip
slow
slowly
small
smart
smell
smile
smoke
smooth
snap
snow
so
so-called
soccer
social
society
soft
software
soil
solar
soldier
solid
solution
solve
some
somebody
somehow
someone
something
sometimes
somewhat
somewhere
son
song
soon
sophisticated
sorry
sort
soul
sound
soup
source
south
southern
Soviet
space
Spanish
speak
speaker
special
specialist
species
specific
specifically
speech
speed
spend
spending
spin
spirit
spiritual
split
spokesman
sport
spot
spread
spring
square
squeeze
stability
stable
staff
stage
stair
stake
stand
standard
standing
star
stare
start
state
statement
station
statistics
status
stay
steady
steal
steel
step
stick
still
stir
stock
stomach
stone
stop
storage
store
storm
story
straight
strange
stranger
strategic
strategy
stream
street
strength
strengthen
stress
stretch
strike
string
strip
stroke
strong
strongly
structure
struggle
student
studio
study
stuff
stupid
style
subject
submit
subsequent
substance
substantial
succeed
success
successful
successfully
such
sudden
suddenly
sue
suffer
sufficient
sugar
suggest
suggestion
suicide
suit
summer
summit
sun
super
supply
support
supporter
suppose
supposed
Supreme
sure
surely
surface
surgery
surprise
surprised
surprising
surprisingly
surround
survey
survival
survive
survivor
suspect
sustain
swear
sweep
sweet
swim
swing
switch
symbol
symptom
system
table
tablespoon
tactic
tail
take
tale
talent
talk
tall
tank
tap
tape
target
task
taste
tax
taxpayer
tea
teach
teacher
teaching
team
tear
teaspoon
technical
technique
technology
teen
teenager
telephone
telescope
television
tell
temperature
temporary
ten
tend
tendency
tennis
tension
tent
term
terms
terrible
territory
terror
terrorism
terrorist
test
testify
testimony
testing
text
than
thank
thanks
that
the
theater
their
them
theme
themselves
then
theory
therapy
there
therefore
these
they
thick
thin
thing
think
thinking
third
thirty
this
those
though
thought
thousand
threat
threaten
three
throat
through
throughout
throw
thus
ticket
tie
tight
time
tiny
tip
tire
tired
tissue
title
to
tobacco
today
toe
together
tomato
tomorrow
tone
tongue
tonight
too
tool
tooth
top
topic
toss
total
totally
touch
tough
tour
tourist
tournament
toward
towards
tower
town
toy
trace
track
trade
tradition
traditional
traffic
tragedy
trail
train
training
transfer
transform
transformation
transition
translate
transportation
travel
treat
treatment
treaty
tree
tremendous
trend
trial
tribe
trick
trip
troop
trouble
truck
true
truly
trust
truth
try
tube
tunnel
turn
TV
twelve
twenty
twice
twin
two
type
typical
typically
ugly
ultimate
ultimately
unable
uncle
under
undergo
understand
understanding
unfortunately
uniform
union
unique
unit
United
universal
universe
university
unknown
unless
unlike
unlikely
until
unusual
up
upon
upper
urban
urge
us
use
used
useful
user
usual
usually
utility
vacation
valley
valuable
value
variable
variation
variety
various
vary
vast
vegetable
vehicle
venture
version
versus
very
vessel
veteran
via
victim
victory
video
view
viewer
village
violate
violation
violence
violent
virtually
virtue
virus
visible
vision
visit
visitor
visual
vital
voice
volume
volunteer
vote
voter
vs
vulnerable
wage
wait
wake
walk
wall
wander
want
war
warm
warn
warning
wash
waste
watch
water
wave
way
we
weak
wealth
wealthy
weapon
wear
weather
wedding
week
weekend
weekly
weigh
weight
welcome
welfare
well
west
western
wet
what
whatever
wheel
when
whenever
where
whereas
whether
which
while
whisper
white
who
whole
whom
whose
why
wide
widely
widespread
wife
wild
will
willing
win
wind
window
wine
wing
winner
winter
wipe
wire
wisdom
wise
wish
with
withdraw
within
without
witness
woman
wonder
wonderful
wood
wooden
word
work
worker
working
works
workshop
world
worried
worry
worth
would
wound
wrap
write
writer
writing
wrong
yard
yeah
year
yell
yellow
yes
yesterday
yet
yield
you
young
your
yours
yourself
youth
zone

 

Man mauled to death by tiger at resort in China

http://www.bangkokpost.com/news/world/1189589/man-mauled-to-death-by-tiger-at-resort-in-china

Man mauled to death by tiger at resort in China

Tigers try to catch a piece of chicken inside their enclosure at Sriracha Tiger Zoo in Chon Buri province on Monday (Reuters photo)

 

BEIJING -- The fatal mauling of a man // by a tiger at a Chinese resort zoo  // is under investigation by local authorities  // who say the victim climbed a fence into the animal's enclosure.

The attack occurred Saturday // at a resort on Dongqian Lake in eastern China's Zhejiang province. // A local government statement said the victim, //  identified only by his surname of Zhang, // and a male friend // climbed over a fence  // instead of buying entrance tickets.

The statement said // Zhang's wife and two children, // as well as his friend's wife, // bought tickets to enter the zoo.

They reportedly passed through wire netting // and Zhang eventually climbed a wall  // to enter the tiger enclosure, //  while his friend stayed back. // The statement said // a tiger attacked him inside the enclosure, // as visitors to the park apparently watched from a distance. // Photos and video shared on social media // appear to show  // Zhang lying on the ground as tigers circle him.

State television reported // one tiger was shot dead by local police, // and three others nearby were dispersed // using firecrackers. // One video posted online shows // a tiger gnawing on his body // as people can be heard screaming.

Zhang died later in a hospital.

The incident drew a protest // from People for the Ethical Treatment of Animals, or PETA, // which said it reflected  // the problems of keeping tigers and other large cats in captivity.

"Attacks by captive big cats on people // - which occur with staggering regularity - //  illustrate // the profound level of stress, anxiety and agitation // these animals experience every day of their lives,'' // PETA's vice president of international campaigns, Jason Baker, said in a statement.

Two women were attacked by Siberian tigers in July // when they left their vehicle at a Beijing safari park. // One woman was killed, // and the other seriously injured.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com