ศัพท์คำพ้อง ชุดที่ 9 - คำที่ 801 ถึง 900

ฟังเสียงอ่านศัพท์คำพ้อง โดยคลิกขวา และคลิกซ้าย Open link in new tab- ->  คลิก

เสียงอ่าน: มาสิริ อนะมา

บันทึกเสียง: รุ่งโรจน์ รัตนลีลา

วิธีใช้: อ่านออกเสียงตามไปทีละคำ ๆ

R Page 00

 R Page 24

R Page 25

R Page 26