ศัพท์คำพ้อง ชุดที่ 4 - คำที่ 301 ถึง 400

ฟังเสียงอ่านศัพท์คำพ้อง โดยคลิกขวา และคลิกซ้าย Open link in new tab- ->  คลิก

เสียงอ่าน: มาสิริ อนะมา

บันทึกเสียง: รุ่งโรจน์ รัตนลีลา

วิธีใช้: อ่านออกเสียงตามไปทีละคำ ๆ

R Page 00

 R Page 09a

R Page 10

R Page 11

R Page 12