Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประชุมอย่างไรให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนมานั่งเล่นมือถือ

 meeting

ประชุมอย่างไรให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนมานั่งเล่นมือถือ
https://thestandard.co/podcast/superproductive07/ 

  1. เช็กให้แน่ใจก่อนว่าประเด็นเหล่านั้นจำเป็นต้องประชุมจริงๆ
  2. เลือกคนที่ต้องเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้อง
  3. กำหนด Agenda ชัดเจน
  4. ลดเวลาการประชุม
  5. ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่ม
  6. กำหนดบทบาทคนร่วมประชุมชัดเจน
  7. เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูด
  8. เก็บเครื่องมือสื่อสารให้หมด
  9. กำหนด Meeting Free Day
  10. ระวัง Bike Shed Effect
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com