ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

business letter ffff

【1】 http://english7letter.blogspot.com/ 
==> http://tinyurl.com/y247ac4q 
【2】 http://english7letter.blogspot.com/2011/12/blog-post.html 
【3】 http://english7letter.blogspot.com/2011/12/business-letter-format.html