พอดี - อาจารย์ ปสันโนภิกขุ

po dee

 ==>  พอดี - อาจารย์ ปสันโนภิกขุ

พอดี

ปกิณกธรรม ของ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

พระอาจารย์ปสันโน

พระอาจารย์ชยสาโร