Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แกรมมาร์ 3 เรื่องที่ต้องรู้ก่อน

เรื่องแกรมมาร์มีเนื้อหามากมาย แต่เรื่องพื้นฐาน 3 เรื่องนี้ ท่านต้องจับให้ได้ก่อน
【1】 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
https://tinyurl.com/yaecuzb2 
ศึกษาเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/ycncwzbl 
.......
【2】 สรุป parts of speech อย่างละเอียดเข้าใจง่ายสุด
https://tinyurl.com/ybbewfc2 
ศึกษาเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/ybofubkz 
......
【3】 สรุปการใช้ tense ทั้ง 12 tenses อย่างละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย
https://tinyurl.com/ybw57tlo 
ศึกษาเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/y76w54sf 
......

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com