" คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า " - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

102-Night-Day-Grey

" คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า " - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
มีคุณค่าน่าอ่านมากครับ
https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/102_night_day.pdf