Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา คำเหมือน SYNONYMS 39 หมวด

 Definition e4thai


 ลองไล่ดูนะครับ ว่าศัพท์คำเหมือนในแต่ละหมวดนั้น ท่านคุ้นเคยทุกคำหรือไม่ ลองศึกษาให้คุ้นนะครับ เพราะแทบทุกคำเป็นคำที่เจอบ่อย - ใช้บ่อย ทั้งนั้น

 

ที่มา : https://teen.mthai.com/education/107084.html

เพื่อนๆ เคยเกิดอาการงงๆ กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างไหม? มันมีคำเหมือนที่มีความหมายใกล้เคียงกันเยอะมาก วันนี้ทีนเอ็มไทยมี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ SYNONYMS หรือ คำเหมือน มาให้เพื่อนๆ ได้นำไปฝึกใช้กันค่ะ ซึ่งแต่ละคำนั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าการใช้จะแตกต่างกันด้วยนะคะ..

 

รวมคำศัพท์น่ารู้!
ภาษาอังกฤษ คำเหมือน SYNONYMS

【1】โดดเรียน (Verb)

 1. – cut class
 2. – skip class
 3. – ditch class
 4. – skive
 5. – bunk off
 6. – play hooky
 7. – play truant
 8. – be truant

【2】ปลอดภัย (Adj.)

 1. – safe
 2. – secure
 3. – intact
 4. – all right
 5. – unhurt
 6. – unharmed
 7. – undamaged
 8. – uninjured
 9. – untouched
 10. – unscathed
 11. – safe and sound
 12. – alive and well

【3】สำคัญ (Adj.)

 1. – important
 2. – pivotal
 3. – significant
 4. – vital
 5. – essential
 6. – key
 7. – crucial
 8. – chief
 9. – central
 10. – main
 11. – critical
 12. – major
 13. – principal
 14. – imperative
 15. – fundamental
 16. – weighty

【4】อย่างมาก (Adj./Adv.)

 1. – great (ly)
 2. – large (ly)
 3. – sharp (ly)
 4. – sizable (-y)
 5. – significant (ly)
 6. – dramatic (ally)
 7. – substantial (ly)
 8. – substantive (ly)
 9. – considerable (-y)

【5】อย่างชัดเจน (Adj./Adv.)

 1. – marked (ly)
 2. – striking (ly)
 3. – noticeable (-y)
 4. – conspicuous (ly)
 5. – remarkable (-y)
 6. – distinct (ly)
 7. – obvious (ly)
 8. – evident (ly)
 9. – clear (ly)

【6】เพิ่ม (Verb)

 1. – increase
 2. – rise
 3. – grow
 4. – climb
 5. – soar
 6. – surge
 7. – escalate
 8. – skyrocket

【7】ลด (Verb)

 1. – decrease
 2. – fall
 3. – drop
 4. – decline
 5. – reduce
 6. – lower
 7. – plunge
 8. – plummet

【8】เห็นด้วย (Verv.)

 1. – accept
 2. – agree
 3. – assent
 4. – accede
 5. – say yes
 6. – comply
 7. – concur
 8. – consent

【9】ปฏิเสธ (Verb.)

 1. – refuse
 2. – reject
 3. – deny
 4. – say no
 5. – turn down
 6. – decline
 7. – repudiate

【10】ฉลาด (Adj.)

 1. – clever
 2. – smart
 3. – bright
 4. – brainy
 5. – acute
 6. – wise
 7. – intelligent
 8. – brilliant
 9. – knowledgeable
 10. – learned
 11. – educated
 12. – scholarly

【11】โง่ (Adj.)

 1. – stupid
 2. – dense
 3. – silly
 4. – thick
 5. – foolish
 6. – slow
 7. – idiotic
 8. – dumb
 9. – dummy
 10. – dull
 11. – dim
 12. – brainless
 13. – half-baked
 14. – haif-witted

【12】น่ากลัว (Adj.)

 1. – scary
 2. – creepy
 3. – spooky
 4. – chilling
 5. – frightening
 6. – intimidating
 7. – terrifying
 8. – horrifying
 9. – shocking
 10. – alarming
 11. – worrying
 12. – menacing

【13】อันตราย (Adj.)

 1. – dangerous
 2. – destructive
 3. – disastrous
 4. – unsafe
 5. – harmful
 6. – hazardous
 7. – risky
 8. – reinous
 9. – perilous
 10. – precarious
 11. – treacherous
 12. – threatening

【14】ร้ายแรงถึงตาย (Adj.)

 1. – deadly
 2. – lethal
 3. – fatal
 4. – motal
 5. – critical
 6. – life-threatening

【15】ได้รับ (Verb.)

 1. – get
 2. – gain
 3. – earn
 4. – receive
 5. – obtain
 6. – acquire

 

【16】ให้ (Verb.)

 1. – give
 2. – offer
 3. – award
 4. – supply
 5. – provide
 6. – present
 7. – contribute
 8. – hand
 9. – hand out
 10. – hand over
 11. – grant
 12. – bestow
 13. – confer
 14. – funish

【17】สวย น่ารัก (Adj.)

 1. – beautiful
 2. – stunning
 3. – cute
 4. – attractive
 5. – striking
 6. – lovely
 7. – gorgeous
 8. – charming
 9. – pretty
 10. – elegant
 11. – fetching
 12. – adorable
 13. – exquisite
 14. – alluring
 15. – pleasant
 16. – glamorous
 17. – appealing
 18. – personable
 19. – nice-looking
 20. – good-looking

【18】โดยบังเอิญ (Adj.)

 1. – by luck
 2. – by chance
 3. – by accident
 4. – by coincidence
 5. – accidentally
 6. – incidentally
 7. – coincidentally

【19】เร็ว (Adj.)

 1. – fast
 2. – quick
 3. – speedy
 4. – rapid
 5. – swift
 6. – express
 7. – high-speed
 8. – promt
 9. – brisk

【20】ดี เยี่ยม (Adj.)

 1. – good
 2. – great
 3. – excellent
 4. – wonderful
 5. – fantastic
 6. – terrific
 7. – brilliant
 8. – outstanding
 9. – superb
 10. – magnificent
 11. – amazing
 12. – awesome
 13. – impressive

【21】แย่ ห่วย (ADj.)

 1. – bad
 2. – poor
 3. – flawed
 4. – faulty
 5. – defective
 6. – deficient
 7. – substandard
 8. – imperfect
 9. – inferior

【22】สำเร็จ (Verv.)

 1. – succeed
 2. – achieve
 3. – complete
 4. – flourish
 5. – prosper
 6. – sttain
 7. – thrive
 8. – reach
 9. – win

– realize

【23】ความสามารถ (Noun)

 1. – ability
 2. – capability
 3. – capacility
 4. – skill
 5. – talent
 6. – gift
 7. – aptitude
 8. – expertise
 9. – competence

【24】ขยัน (Adj.)

 1. – hard-working
 2. – assiduous
 3. – diligent
 4. – studious
 5. – industrious
 6. – perseverting
 7. – studious

【25】ขี้เกียจ (Adj.)

 1. – lazy
 2. – idle
 3. – indolent
 4. – lethargic
 5. – sluggish
 6. – slothful
 7. – shiftless

【26】อาชีพ (Noun)

 1. – work
 2. – job
 3. – career
 4. – calling
 5. – pursuit
 6. – occupation
 7. – vacation
 8. – profession
 9. – livelihood
 10. – employment

【27】ดีใจ (Adj.)

 1. – happy
 2. – pleased
 3. – glad
 4. – joyful
 5. – jubilant
 6. – contended
 7. – cheery
 8. – cheerful
 9. – gleeful
 10. – blissful
 11. – ecstatic

【28】เศร้า เสียใจ  (Adj.)

 1. – sad
 2. – blue
 3. – down
 4. – low
 5. – downcast
 6. – low-spirited
 7. – depressed
 8. – dejected
 9. – gloomy
 10. – joyless
 11. – saddened
 12. – despondent
 13. – miserable
 14. – disconsolate
 15. – sorrowful
 16. – woeful

【29】หายนะ (Noun)

 1. – disaster
 2. – apocalypse
 3. – debacle
 4. – calamity
 5. – act of god

รวมคำศัพท์น่ารู้! ภาษาอังกฤษ คำเหมือน SYNONYMS 

【30】สอน (Verb)

 1. – teach
 2. – guide
 3. – coach
 4. – train
 5. – tutor
 6. – educate
 7. – cram
 8. – edify
 9. – diacipline

【31】เริ่มต้น (Verb)

 1. – begin
 2. – start
 3. – launch
 4. – kick off
 5. – get off
 6. – get going
 7. – set up
 8. – set about
 9. – set in motion
 10. – open
 11. – initiate
 12. – commence

【32】ทั้งหมด (Adj.)

 1. – complete
 2. – whole
 3. – entire
 4. – total
 5. – ful
 6. – all

【33】แปลก (Adj.)

 1. – strange
 2. – odd
 3. – weird
 4. – bizarre
 5. – curious
 6. – erratic
 7. – unusual
 8. – uncommon
 9. – aderrant
 10. – atypical
 11. – irregular
 12. – extraordinaty
 13. – outlandish

【34】อร่อย (Adj.)

 1. – delicious
 2. – testeful
 3. – tasty
 4. – yummy
 5. – savory
 6. – toothly
 7. – toothsome
 8. – appetizing
 9. – delectable
 10. – delightful

【35】ไม่มีอันตราย (Adj.)

 1. – safe
 2. – benign
 3. – harmless
 4. – risk-frree
 5. – nontoxic
 6. – nonviolent
 7. – innocent
 8. – innocuous
 9. – inoffensive
 10. – unoffending
 11. – undamaging

【36】ใหญ่โต (Adj.)

 1. – big
 2. – large
 3. – vast
 4. – huge
 5. – jumbo
 6. – sizable
 7. – outsize
 8. – oversize
 9. – giant
 10. – extensive
 11. – massive
 12. – enormous
 13. – stupendous
 14. – whopping

【37】เล็ก จิ๋ว (Adj.)

 1. – small
 2. – little
 3. – tiny
 4. – mini
 5. – peewee
 6. – teeny
 7. – petite
 8. – pocket
 9. – bitty
 10. – pint-size

【38】ช้า (Adj.)

 1. – slow
 2. – belated
 3. – gradual
 4. – sluggish
 5. – tardy
 6. – delayed
 7. – drawn-out
 8. – stagnant
 9. – time-sonsuming
 10. – protrated

【39】ยอมแพ้ (Verb)

 1. – give up
 2. – give in
 3. – give away
 4. – surrender
 5. – succumb
 6. – submit
 7. – capitilate
 8. – admit defeat
 9. – lay down your arms
 10. – throw in the towel
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com