Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ถาม-ตอบ

..........21:-อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่อง การใช้ I'm หรือ I อย่างเดียวหน่อยค่ะ บางทีก็ต้องคิดว่าจะใช้ เช่น I love you. ทำไมไม่ใช้ I'm love you. ค่ะ I sad หรือใช้ I'm sad กฏของมันว่ายังงัยค่ะ

 

กฎของมัน คือ

          (1)ประธาน (subject) + กริยา (verb) [+ กรรม (object) ถ้าต้องมีกรรม]  เช่น

I love you.

I swim.

(2)ประธาน + verb to be (คือ is/am/are/was/were) + adjective เช่น

I am sad.

You are happy.

ถ้าถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวไหนเป็น verb หรือ adjective?

ขอตอบว่า อ่านบ่อย ๆ และคอยสังเกต หรือไม่อย่างนั้นก็เปิดดิกดู

พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com