Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมะพระฝรั่งที่สวนโมกข์กรุงเทพ

 

♥ เว็บไซต์ "หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ" ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนรถไฟ เขตจตุจักร มีธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสให้ท่านเข้าไปค้นดูมากมาย หรือจะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมที่นั่นก็ได้
http://www.bia.or.th/index_pc.html 
♦และมีลิงก์นี้ ที่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษ สำหรับท่านที่ต้องการฝึก listening ผ่านการฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ คือบ่อย ๆ ที่เขานิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลายรูปเป็นพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา เช่น ท่านพระอาจารย์สุเมโธ, อมโร, ชยสาโร เป็นต้น
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhSp_mSSQCh-11KF_DOlnVpcXdajoJvyt 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com