Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำคุณศัพท์

ADJ

ลิงก์ที่มา : https://www.ef.co.th/useful-english/english-grammar/adjectives/

save ไฟล์ pdf

คำคุณศัพท์

 

ในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์มีไว้เพื่ออธิบายหรือขยายความหมายของคน สถานที่และสิ่งของ การเรียนรู้กฏต่าง ๆ และวิธีการใช้คำคุณศัพท์เหล่านี้อย่างถูกต้องจากบทเรียนของเรา จะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษของคุณแม่นยำและสละสลวยมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

หน้าที่ของคำคุณศัพท์

 

คำคุณศัพท์มีหน้าที่อธิบายคำนามในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เราเข้าใจความหมายของคำนามนั้น ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยคำคุณศัพท์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

อธิบายความรู้สึกหรือปริมาณ

ตัวอย่างเช่น
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

บอกสัญชาติหรือต้นกำเนิด

ตัวอย่างเช่น
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

บอกให้เราทราบมากขึ้นว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

บอกเกี่ยวกับอายุ

ตัวอย่างเช่น
 • He's a young man.
 • My coat is old.

บอกให้ทราบถึงขนาดและการวัด

ตัวอย่างเช่น
 • John is a tall man.
 • This film is long.

บอกสี

ตัวอย่างเช่น
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

บอกให้ทราบว่าสิ่งนั้นทำมาจากอะไร

ตัวอย่างเช่น
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

บอกรูปร่างหรือรูปทรง

EXAMPLES
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

แสดงคุณค่าหรือความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 

ตัวอย่างเช่น
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.

การใช้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

 

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษจะไม่มีการเปลี่ยนรูป ไม่ว่าคำนามที่ถูกคำคุณศัพท์นั้น ๆ มาขยายจะเป็นเพศใดหรือมีจำนวนเท่าไรก็ตาม

ตัวอย่างเช่น
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

หากต้องการเน้นย้ำความหมายของคำคุณศัพท์ให้มากขึ้น ให้ใส่คำกิริยาวิเศษณ์ very หรือ really ไว้ข้างหน้าคำคุณศัพท์นั้น ๆ เพื่อเน้นความหมายของคำนั้น ๆ ให้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

โดยทั่วไปแล้ว คำคุณศัพท์จะถูกวางไว้ข้างหน้าคำนามที่ขยาย

ตัวอย่างเช่น
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

นอกจากนี้ คำคุณศัพท์ยังสามารถปรากฏหลังคำกิริยาที่ใช้แสดงสภาพหรือบอกความรู้สึก เช่น to beto seem , to look หรือ to taste เป็นต้น ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

ข้อยกเว้นบางประการ

คำคุณศัพท์สามารถปรากฏหลังคำนามได้ในสำนวนตายตัวบางสำนวน

ตัวอย่างเช่น
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

คำคุณศัพท์ involvedpresent และ concerned สามารถปรากฏข้างหน้าหรือข้างหลังคำนามก็ได้ แต่จะมีความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า ถูกวางไว้ตำแหน่งใด

ตัวอย่างเช่น
คำคุณศัพท์ที่ถูกวางไว้ข้างหลังคำนามความหมายคำคุณศัพท์ที่ถูกวางไว้ข้างหน้าคำนามความหมาย
I want to see the people involved. ฉันอยากจะพบคนที่มีบางอย่างที่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ It was an involved discussion. การอภิปรายมีรายละเอียดมากและซับซ้อน
Here is a list of the people presentat the meeting. นี่คือรายชื่อคนที่เข้าร่วมการประชุม The present situation is not sustainable. สถานการณ์ปัจจุบันไม่ยั่งยืน
I need to see the man concerned by this accusation. ฉันต้องการพบผู้ชายคนที่ถูกกล่าวหา concerned father came to see me today. คุณพ่อที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงมาพบฉันวันนี้

การเรียงลำดับคำคุณศัพท์

 

ในกรณีที่มีการใช้คำคุณศัพท์หลายตัวมาเพื่อขยายคำนามเพียงคำเดียว จะมีการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ก่อนหลังดังนี้ ได้แก่

ปริมาณ, คุณค่า/ความคิดเห็น, ขนาด, อุณหภูมิ, อายุ, รูปทรง, สี, ต้นกำเนิด/ที่มา/เชื้อชาติ, วัสดุ

คำคุณศัพท์ที่อธิบายเกี่ยวกับตัวอย่าง
ปริมาณ four, ten, a few, several
คุณค่า/ความคิดเห็น delicious, charming, beautiful
ขนาด tall, tiny, huge
อุณหภูมิ hot, cold
อายุ old, young, new, 14-year-old
รูปทรง square, round
สี red, purple, green
ต้นกำเนิด/ที่มา/เชื้อชาติ Swedish, Victorian, Chinese
วัสดุ glass, silver, wooden
ตัวอย่าง
 • They have a lovely old red post-box.
 • The playroom has six small round plastic tables.
 • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
 • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
 • It was a beautiful cold day.

การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด

 

คำคุณศัพท์ขั้นกว่า

คำคุณศัพท์ขั้นกว่าถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งว่าเป็นอย่างไร (ใหญ่กว่า เล็กกว่า เร็วกว่า สูงกว่า) เมื่อมีการเปรียบเทียบคำนาม 2 คำ คำคุณศัพท์นี้ถูกนำมาใช้้ โดยมีรูปประโยคดังนี้

คำนาม (ประธาน) + คำกิริยา + คำคุณศัพท์ขั้นกว่า + than + คำนาม (กรรม)

หากเป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใด สามารถละคำนามที่ 2 โดยไม่ต้องกล่าวซ้ำได้ (เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย)

ตัวอย่างเช่น
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. (เป็นที่เข้าใจได้ว่า "ชอบมากกว่าจิม")

คำคุณศัพท์ขั้นสุด

คำคุณศัพท์ขั้นสุดถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบลักษณะคำนามหลาย ๆ คำว่ามีคุณภาพเช่นไร (สูงที่สุด เล็กที่สุด เร็วที่สุด)

คำนาม (ประธาน) + คำกิริยา + the + คำคุณศัพท์ขั้นสุด + คำนาม (กรรม)

หากเป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใด สามารถละกลุ่มคำนามนั้น ๆ โดยไม่ต้องกล่าวซ้ำได้ (เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย)

ตัวอย่างเช่น
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (เป็นที่เข้าใจได้ว่า "สูงกว่าหินทั้งหมด")

การสร้างคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุด

การสร้างคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุดสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนพยางค์ของคำคุณศัพท์ที่ใช้

คำคุณศัพท์หนึ่งพยางค์

เติม -er หลังคำคุณศัพท์หากต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่า และเติม -est หลังคำคุณศัพท์หากต้องการเปรียบเทียบขั้นสุด หากคำคุณศัพท์ใด ๆ ก็ตามมีเพียงแค่พยัญชนะ + สระ + ตัวสะกด อย่างละ 1 ตัว ก่อนที่จะทำเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดจำเป็นต้องเติมตัวสุดท้ายของคำคุณศัพท์นั้น ๆ ซ้ำอีก 1 ตัวก่อนเติม -er หรือ -est

คำคุณศัพท์ขั้นกว่าขั้นสุด
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
สองพยางค์

คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์สามารถทำให้เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าได้ด้วยการเติม -er หรือเติม more ข้างหน้าคำคุณศัพท์ที่ต้องการเปรียบเทียบ และทำเช่นเดียวกันหากต้องการเปรียบเทียบขั้นสุด คือ เติม -est ต่อท้ายคำคุณศัพท์นั้น ๆ หรือเติม most ข้างหน้า นอกจากนี้ ในหลายกรณียังสามารถเติมคำเพิ่มทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้อีกด้วย ถึงแม้ว่า การเลือกเติมอย่างใดอย่างหนึ่งจะพบได้บ่อยกว่าก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่า คำคุณศัพท์ 2 พยางค์นั้น ๆ สามารถเติม -er หรือ -est ได้หรือไม่ การเลือกเติม more และ most จะปลอดภัยกว่า สำหรับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติม -er หรือ -est

คำคุณศัพท์ขั้นกว่าขั้นสุด
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
สามพยางค์หรือมากกว่า

คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์หรือมากกว่าสามารถทำให้เป็นขั้นกว่าได้ด้วยการเติม more ข้างหน้าคำคุณศัพท์ที่ต้องการเปรียบเทียบ และทำให้เป็นขั้นสุดด้วยการเติม most ไว้ข้างหน้า

คำคุณศัพท์ขั้นกว่าขั้นสุด
important more important most important
expensive more expensive most expensive

การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดแบบพิเศษ

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะเปลี่ยนคำไปเลยเมื่ออยู่ในขั้นกว่าและขั้นสุด

คำคุณศัพท์ขั้นกว่าขั้นสุด
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
ตัวอย่างเช่น
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่เท่ากัน

 

เมื่อต้องการเปรียบเทียบ 2 สิ่งที่มีปริมาณเท่ากัน เราใช้

as + คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ (คำนาม) + as

การจะเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณคำใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคำนามที่ต้องการเปรียบเทียบนั้นเป็นคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้

คำนามนับได้

ใช้ as many และ as few กับคำนามนับได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "พี่/น้องชาย")
คำนามนับไม่ได้

ใช้ as much หรือ as little กับคำนามที่นับไม่ได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "อาหาร")

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่ไม่เท่ากัน

 

เมื่อต้องการเปรียบเทียบ 2 สิ่งที่มีปริมาณไม่เท่ากัน เราใช้

คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ + (คำนาม) + than

การจะเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณคำใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคำนามที่ต้องการเปรียบเทียบนั้นเป็นคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้

คำนามนับได้

ใช้ more และ fewer กับคำนามนับได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "พี่/น้องชาย")
คำนามนับไม่ได้

ใช้ more หรือ less กับคำนามนับไม่ได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "อาหาร")

====

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com