4 คลิปฝึกสนทนา, เรียนรู้ประโยค วลี และคำศัพท์ โดยมีภาษาไทยแปลเทียบให้อ่านบนจอ

conver e t
【1】100 English Conversations Practice (5ชั่วโมง) (→ คลิกดาวน์โหลดคลิปเก็บไว้ฝึก)
มีบทสนทนาทั้งหมด 100 บท ระหว่าง 2 คน(ชาย-หญิง)
ตอนท้ายของทุกบท จะมี Practice 1 และ Practice 2 ให้เราฝึกพูดในฐานะคน ๆ หนึ่งในบทสนทนา
โดยคลิปจะเงียบให้เรา(อ่าน+)พูด ในลักษณะโต้ตอบเมื่อได้(อ่าน+)ฟังเสียงที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ (2 ชั่วโมง) (→ คลิกดาวน์โหลดคลิปเก็บไว้ฝึก)
ตัด Practice 1 และ Practice 2 ออก

45f09e3a123291d5b2fdb846fb09fa3d


【2】1000 Most Common English Phrases

1000 ที่พบมากที่สุดประโยคภาษาอังกฤษ

45f09e3a123291d5b2fdb846fb09fa3d

【3】1500 Most Common English Words

1500 ที่พบมากที่สุดคำภาษาอังกฤษ

45f09e3a123291d5b2fdb846fb09fa3d


【4】แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

Very Slow and Super Basic English Conversation Practice

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th