Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Southern businesses targeted by arsonists (E-T)

 

***

Southern businesses targeted by arsonists ธุรกิจภาคใต้ตกเป็นเป้าโจมตีของผู้วางเพลิง
ภาพ  
Insurgents set fires at shops and factories  ผู้ก่อการร้าย วางเพลิงร้านค้าและโรงงาน
across Pattani, Yala and Songkhla provinces early Friday  ทั่วทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา เมื่อเช้าวันศุกร์
and soldiers providing teacher protection  และทหารซึ่งให้การคุ้มครองครู
were bombed, with one fatality,  ถูกวางระเบิด โดยหนึ่งนายเสียชีวิต
as rebels step up their attacks  ในขณะที่พวกกบฎเพิ่มการโจมตีของเขา
ahead of the end of Ramadan "violence-free period".   ก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอน "ช่วงไร้ความรุนแรง"
   
Southern businesses targeted by arsonists ธุรกิจภาคใต้ตกเป็นเป้าโจมตีของผู้วางเพลิง
Militants in the far South  พวกหัวรุนแรงภาคใต้ตอนล่าง
have added businesses - big and small -  ได้เพิ่มธุรกิจ ทั้งใหญ่และเล็ก
to their current list of targets  เข้าไปในบัญชีเป้าการโจมตีปัจจุบันเขาของ
and officials and analysts agree  และเจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์เห็นพ้องกันว่า
the insurgency is intensifying  การก่อการร้ายกำลังรุนแรงมากขึ้น
ahead of the end of the Muslim holy month of Ramadan next week. ก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในสัปดาห์หน้า
ภาพ  
Destroyed bicycles and motorcycles at a shop  set on fire in Nong Chik district of Pattani province   จักรยานและมอเตอร์ไซค์ถูกเผาทำลายที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
early Friday morning.  เมื่อเช้าวันศุกร์
The store is a branch of Phithan Panich company   ร้านแห่งนี้เป็นสาขาหนึ่งของบริษัทพิธานพาณิชย์
   
Insurgents, however, also continue their relentless attacks  อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อการร้ายก็ยังไม่ลดละการโจมตีของพวกเขา
on security forces protecting teachers. ต่อเจ้าหน้าที่ความมั่นคงซึ่งให้การคุ้มครองครู
Fires were set at 12 locations in Pattani, Yala and Songkhla provinces  เพลิงถูกจุดขึ้น 12 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา
in seemingly coordinated attacks by arsonists  ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าคือการประสานการโจมตีโดยผู้วางเพลิง 
between 3am and 4am on Friday,  ระหว่างเวลา ตี 3 - ตี 4 เมื่อ(เช้าตรู่)วันศุกร์
most of them at shops or factories. ส่วนใหญ่ ที่ร้านค้า หรือโรงงาน
Yala suffered the most  ยะลาได้รับความเสียหายมากที่สุด
with four factories and one mobile phone signal tower burned,  โดยโรงงาน 4 แห่ง และหอสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 แห่ง ถูกเผา
all in Muang district.  ทั้งหมดอยู่ในอำเภอเมือง
Pattani had four incidents,  ปัตตานีเกิดเหตุ 4 ครั้ง
the worst a fire at the Phithan Panich company's branch in Nong Chik district,  ครั้งที่เสียหายที่สุด คือไฟไหม้ที่สาขาของบริษัทพิธานพาณิชย์ ในอำเภอหนองจิก
where 64 motorcycles and bicycles were destroyed.  ที่ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์และจักรยาน 64 คันถูกเผาทำลาย
Two small shops in Thepha district and another in Saba Yoi  ร้านเล็ก ๆ 2 แห่ง ในอำเภอเทพา และอีก 1 ร้านในอำเภอสะบ้าย้อย
were also set ablaze. ก็ถูกวางเพลิง
 "They were aimed at  "พวกมัน (การวางเพลิง) ถูกมุ่งหมายเพื่อ
destroying the economy in those areas,''  ทำลายเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านั้น"
said Sunai Phasuk,  สุนัย ผาสุก กล่าว
a senior researcher on   Thailand at Human Rights Watch (HRW). (เขาเป็น) นักวิจัยอาวุโส ด้านประเทศไทย จาก องค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
Factories set on fire in Yala included โรงงานที่ถูกวางเพลิงในยะลา ประกอบด้วย
 Teck Bee Hang Co, P Parawood Co, Yala Tharnthong Co and Union Plastic Ltd.  โรงงานของบริษัท เต๊ก บี ฮัง,  พี พาราวูด, ยะลา ธารทอง และยูเนียน พลาสติก จำกัด
Some convenience and clothing shops  ร้านสะดวกซื้อและร้านขายเสื้อผ้าบางแห่ง
were also set on fire in the other two provinces. ก็ถูกวางเพลิงในอีก 2 จังหวัดด้วย
Pinyo Chuaymak, a security guard for Pitan Panich, told police that  ภิญโญ ช่วยมาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท พิธารพาณิชย์บอกตำรวจว่า
about five attackers broke through the front gate about 3am  มีคนประมาณ 5 คนบุกเข้าทางประตูหน้าของโรงงานเวลาประมาณ ตี 3
and fired shots at him และยิงเขา
 before they burned the place and fled the scene.  ก่อนที่จะจุดไฟเผาและหนีไป
He was injured  เขาได้รับบาดเจ็บ
and was being treated at Khok Pho Hospital. และขณะนี้อยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์
He believed  เขาเชื่อว่า
the attack underscored the opposition  การโจมตีครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงการต่อต้าน
by some groups of insurgents จากบางกลุ่มของผู้ก่อการร้าย
to the Ramadan ceasefire  ต่อการหยุดยิงในเดือนรอมฎอน
agreed to between Thailand and the Barisan  Revolusi Nasional (BRN) separatist movement,  ซึ่งได้มีการตกลงกันแล้ว ระหว่างรัฐบาลไทย และขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น
he said. เขา (ภิญโญ ช่วยมาก )กล่าว
Col Pramote Phrom-in,  พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  
spokesman for the 4th Region of the Internal Security Operations Command (Isoc),   โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
condemned the arsonists, saying the attackers were "biting''  ประณามผู้วางเพลิง โดยกล่าวว่าเป็นพวก "ลอบกัด"
instead of coming out in the open. แทนที่จะเผยตัวออกมา
National Security Council (NSC) secretary-general Paradon Pattanatabut said  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ภราดร พัฒนถาบุตร กล่าวว่า
increasing number of attacks การเพิ่มจำนวนครั้งของการโจมตีนี้
was setting a pattern  คือการตั้งรูปแบบ
for the southern insurgency  สำหรับการก่อการร้ายในภาคใต้
before the holy fasting month on ends. ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มถือศีลอดไปจนจบช่วงถือศีลอด
Ramadan is to end in Thailand next Friday, Aug 9,  ในประเทศไทย เดือนรอมฎอนจะสิ้นสุดในวันศุกร์หน้า , 9 สิงหาคม
with the Eid al-Fitr festival. ด้วยพิธี Eid al-Fitr 
The violence-free 40-days period ช่วงเวลาปลอดความรุนแรง 40 วัน
agreed to by Thailand and the BRN  ซึ่งตกลงกันระหว่างรัฐบาลไทย และบีอาร์เอ็น
runs until Aug 18. จะมีไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 
The latest fires called into question  การวางเพลิงครั้งล่าสุดนี้ทำให้เกิดคำถาม
of the role of Malaysia,  เกี่ยวกับบทบาทของมาเลเซีย
which is a facilitator of the peace dialogue  ซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพ
between the Thai delegation and the BRN. ระหว่างคณะผู้เจรจาฝ่ายไมยกับบีอาร์เอ็น
Lt Gen Paradon said  พลโท ภราดร  กล่าวว่า
authorities were compiling a report,  เจ้าหน้าที่กำลังเรียบเรียงรายงาน
including evidence and other information,  ซึ่งรวมถึงพยานหลักฐานและข้อมูลอื่น ๆ 
to forward to Kuala Lumpur  เพื่อส่งไปให้รัฐบาลมาเลเซีย
and seeking answers from asking the BRN  และกำลังขอคำตอบโดยการสอบถามบีอาร์เอ็น
about the rising level  เกี่ยวกับระดับที่สูงขึ้น
of violence in the southern border provinces. ของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Thailand expected that  ไทยหวังว่า
the reply from the BRN through Malaysia  คำตอบจากบีอาร์เอ็นที่ส่งผ่านมาทางรัฐบาลมาเลซีย
would be about their power to control insurgents on the ground  จะเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมผู้ก่อการร้ายในพื้นที่
and a solution to the problems. และทางแก้ปัญหา
The NSC chief remainded adamant that  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังคงยืนกรานว่า
the talks will resume despite the violencee.  การเจารจาสันติภาพจะดำเนินต่อไปแม้จะความรุนแรงยังมีอยู่
The date for the next meeting  วันที่สำหรับการประชุม(เพื่อเจรจาสันติภาพ)ครั้งถัดไป
has not been set.  ยังไม่ได้กำหนด
Both sides agreed  ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันแล้วว่า
it will be in August,  มันจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
sometime after Ramadan. หลังเดือนรอมฎอน
 Mr Sunai, of HRW, said  นายสุนัย, จาก องค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, กล่าวว่า
he expected a bigger role from Malaysia.   เขาคาดหวังว่า มาเลเซียจะมีบทบาทมากขึ้น
''The Malaysian mechanism has not been used,'' he said. "กลไกของมาเลเซีย ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ " เขากล่าว
Failure to address the problems  ความล้มเหลวในการจัดการแก้ไขปัญหา
could hamper future talks  จะขัดขวาง(ความก้าวหน้าของ)การเจรจาในอนาคต
in an effort to end southern violence. ในการพยายามที่จะยุติความรุนแรงในภาคใต้
Business operators and officials  ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่
were still evaluating the damage  ยังคงกำลังประเมินความเสียหาย
caused by the morning fires. อันเกิดจากไฟไหม้เมื่อตอนเช้านี้
Security authorities responsible for school protection  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการป้องกันโรงเรียน
were also assessing the latest attacks by insurgents. ก็กำลังประเมินการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครั้งล่าสุดนี้
Army conscript Tanwa Damphol was injured  ทหารเกณฑ์ ธันวา ดำพล ได้รับบาดเจ็บ
when a bomb went off at Kapho Phien Anusorn School  เมื่อเกิดระเบิดที่โรงเรียนกะพ้อเพียรอนุสรณ์
in Kapho district of Pattani  ในอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
about 9am, police said. เวลาประมาณ 9 โมงเช้า, ตำรวจกล่าว
Mr Tanwa was taking a break  นายธันวา กำลังอยู่ในช่วงพัก
after accompanying teachers to the school  หลังจากที่คุ้มครองครูไปส่งที่โรงเรียน
and was sitting in the area  และกำลังนั่งพักอยู่ในบริเวณนั้น
where the home-made bomb exploded. ซึ่งได้เกิดระเบิดขึ้น โดยเป็นระเบิดทำเอง
About two hours earlier,  ประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนหน้านี้
home-made bombs killed one military ranger in Yala  ระเบิดทำเองได้ฆ่าทหารพราน 1 นายในจังหวัดยะลา
and slightly injured another in Narathiwat.  และทำให้ทหารพรานอีก 1 นายบาดเจ็บเล็กน้อย ในจังหวัดนราธิวาส
Both men were members of patrols  ทหารทั้ง 2 นายเป็นพลลาดตระเวน
assigned to protect teachers. ซึ่งได้รับมอบหมายให้คุ้มครองครู
ภาพ  
Security authorities check the crime scene  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุ
after a bomb killed a ranger patrolling a road  หลังจากที่ระเบิดได้สังหารทหารพรานซึ่งลาดตระเวนไปตามถนน
used by teachers going to school  ซึ่งถูกใช้โดยครูที่เดินทางไปโรงเรียน
in Rangae district of Narathiwat province on Friday.   ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันศุกร์
   
Cpl Natthapong Longkaew was killed instantly  สิบโท ณัฐพงศ์ ล่องแก้ว เสียชีวิต(ถูกฆ่า)ทันที
by a bomb explosion about 7.30am  โดยระเบิด เมื่อเวลาประมาณ 7.30 น.
near Ban Bangosinae.  ใกล้ ๆ บ้านบาโงยซิแน 
He was part of an eight-member team on foot patrol  เขาเป็นหนึ่งในทีมลาดตระเวนเท้า 8 คน
on a road between Yaha district of Yala and Ban Neang in Muang district,  ตามถนนระหว่าง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และบ้านแนง ในอำเภอเมือง 
Pol Lt Col Prasom Luangpool, chief investigator of Yaha police station said. พ.ต.ท.ประสม หลวงพูล สารวัตรปราบปราม? สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา กล่าว  
Police found pieces of a fire extinguisher  ตำรวจพบชิ้นส่วนของถังดับเพลิง
and scorched electrical wires at the crime scene.  และสายไฟฟ้าที่ถูกไฟไหม้ที่สถานที่เกิดเหตุ
They believed the bomb was detonated  ตำรวจเชื่อว่า ระเบิดถูกจุดขึ้น
by a signal from a mobile phone. โดยสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ
The ranger patrol was checking the road ทีมทหารพรานลาดตระเวนกำลังตรวจถนน
 to ensure the safety of teachers being taken to schools in the area เพื่อให้แน่ใจว่าครูที่ถูกส่งไปยังโรงเรียนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัย
 when it was attacked. ในเวลาที่ถูกโจมตี
Another bomb, also believed to be triggered by a mobile phone,  ระเบิดอีกลูกหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่ถูกจุดโดยโทรศัพท์มือถือเช่นกัน
went off 10 minutes earlier  ระเบิดขึ้น 10 นาทีก่อนหน้านี้
at Ban Jekae in Rangae district of Narathiwat province  ที่บ้านเจแก ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
while 12 rangers were walking along a local road  ซึ่งเป็นเวลาที่ทหารพราน 12 นายกำลังเดินไปตามถนนในพื้นที่ 
to protect teachers at the school in the village,  เพื่อป้องกันครูที่โรงเรียนในหมู่บ้าน,
Snr Sgt Maj Rachakal Sitthichan told Rangae police.  จ.ส.อ. รชกาล สิทธิจันทร์ แจ้งตำรวจระแงะ
Snr Sgt Maj Rachakal believed that   จ.ส.อ. รชกาล เชื่อว่า
an insurgent sitting in a teashop with other locals  ผู้ก่อการร้ายคนหนึ่ง ขณะที่กำลังนั่งอยู่ในร้านน้ำชากับคนท้องที่อื่น ๆ 
secretly triggered the bomb by mobile phone  ได้ใช้โทรศัพท์มือถืจุดระเบิดอย่างลับ ๆ 
before  departing the scene. ก่อนที่จะออกไป
Pol Col Jiradet Phrasawang, chief of Rangae police,   พ.ต.อ. จิรเดช พระสว่าง ผกก.สภ.ระแงะ 
also blamed insurgents. ก็กล่าวเช่นกันว่า การระเบิดเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้าย

 

****

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com