เรียน Grammar ที่ Everyday Grammar TV โดย VOA

voa grammar
       ที่เว็บ  VOA News เราสามารถเรียน Grammar โดยฟังเสียงเจ้าของภาษาอธิบาย ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะนอกจากได้รู้เรื่อง Grammar [ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เขาพยายามทำให้ง่าย สมยี่ห้อ VOA Learning English ] เรายังได้ฝึกฟัง พร้อมกับเห็นหน้าตาผู้อธิบาย เห็นปากเวลาที่เขาพูด หรือจะอ่านข้อความบนจอก็ได้  คลิปอธิบายแกรมมาร์เหล่านี้ เขาทำออกมาสัปดาห์ละ 1 คลิป ตั้งแต่ 17 มกราคม 2016  จนถึงวันนี้ 24 มีนาคม 2018 ก็ออกมาแล้ว 113 คลิป ๆ ละ 2 นาที และคงจะออกมาเรื่อย ๆ
      ติดตามได้ที่นี่ → https://learningenglish.voanews.com/z/4716
      แต่ตอนนี้ ท่านลองอ่านชื่อคลิป สนใจเรื่องใดก็คลิกเข้าไปชมได้เลยครับ

1 Adjectival Infinitives - Time, Place, Way
2 Adjectival Infinitives + Thing, Stuff, A Lot
3 Adjectives & Prepositions
4 Adverbs
5 Always
6 American English vs. British English
7 Amplifiers
8 Anyone vs. Everybody
9 Anyway
10 Apostrophes
11 As If, As Though
12 Assure, Ensure, Insure
13 Be Like, Be All
14 Be Supposed to
15 Because of & Due to
16 Both...and, Not only...but also
17 But
18 Causatives
19 Causatives (Get & Have)
20 Check in, Check up
21 Commas
22 Common Transition Words
23 Commonly Confused Words
24 Commonly Confused Words, Part Three
25 Commonly Confused Words, Part Two
26 Comparatives
27 Contronyms
28 Could Have, Would Have
29 Demonstratives
30 Determiners
31 Different Meanings of Have
32 Discovery Verbs (Present Perfect Tense)
33 Double Negatives
34 Downtoners
35 Dying Grammar Rules
36 Either/Or, Neither/Nor
37 Em Dash, En Dash
38 Euphemistic Adjectives & Nouns
39 Euphemistic Phrasal Verbs
40 Expletives
41 Expressing Preference
42 Expressions With "Other"
43 For & Since
44 Frequency Adverbs
45 Gerunds vs. Infinitives
46 Get
47 Grammar Rules
48 Have, Has, and Had
49 How to Show You are Not Sure
50 Imprecise Nouns
51 In. On. At.
52 Introducing Articles
53 Irregular Plurals
54 Linking Verbs
55 Little vs. A Little, Few vs. A Few
56 Make
57 Making Suggestions
58 May, Might, and Must
59 Maybe vs. May Be
60 Modals (Should, Ought To, Had Better)
61 Modals for Asking Permission
62 Native Speaker Mistakes
63 Noncount Nouns
64 Okay
65 Onomatopoeia
66 Oxford Comma
67 Parallelism
68 Passive & Active Voice
69 Past Unreal Conditionals
70 Peek, Peak, Pique
71 Phrasal Verbs
72 Phrasal Verbs (Technology)
73 Polite Offers & Simple Past Tense
74 Prepositional Phrases
75 Present And Future Real Conditionals
76 Present Progressive Tense
77 Present Unreal Conditionals
78 Pronouns and Gender
79 Pronouns, I and Me
80 Provide For/With/To
81 Quantifiers
82 Quoted Speech
83 Relative Adverbs
84 Reported Speech
85 Reported Speech Historic Present
86 Sentence Patterns
87 Separable Phrasal Verbs
88 Should & Shall
89 Sign up, Sign in
90 Simple Past Present Perfect
91 Simple Past Yes/No Questions
92 Starting Sentences With Conjunctions
93 Stative Verbs
94 Subject-Verb Agreement
95 Subjunctive
96 Superlatives
97 Tag Questions
98 Take
99 The Disappearing That
100 Thing
101 Though
102 Three-Part Phrasal Verbs
103 Time Clause Before/After
104 Transitive vs. Intransitive Verbs
105 Understanding Fast Talkers
106 Used To
107 Uses of Well
108 While vs. Whereas
109 Will vs. Be Going to
110 Wish (Future)
111 Wish (Past/Present)
112 Words That Are Coming And Going
113 Would You Mind