47 วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ต้องใช้พูดแน่นอน

▬► https://blog.eduzones.com/moobo/194954

Screenshot-2018-3-19 47 วลภาษาองกฤษพนฐาน ทตองใชพดแนนอน