Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

"สุขเป็นก็เป็นสุข" โดย พระอาจารย์ชยสาโร

jayasarosookpen

"สุขเป็นก็เป็นสุข" โดย พระอาจารย์ชยสาโร
ตอนที่เฝ้าพ่อเมื่อผ่าตัด ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่ชั้นหนังสือของโรงพยาบาล ดีมากเลยครับ จึงขอนำมาฝาก
       ทุกคนต้องการความสุข แต่น้อยคนที่รู้จักความสุขว่าคืออะไร คนเราจึงมองความสุขไม่เหมือนกัน และแสวงหาความสุขโดยวิธีต่างๆกัน ศาสนามีหน้าที่สร้างความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องความสุข เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่อให้การหาความสุขของเราประสบความสำเร็จ และเพื่อให้การแสวงหาความสุขนั้นไม่เป็นการเบียดเบียนและทำลายความสุขของคนอื่น
       หนังสือเรื่อง "สุขเป็นก็เป็นสุข" โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ดาวน์โหลด

ยังมีอีกหลายเล่มให้อ่าน/ดาวน์โหลด

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com