คำอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ รู้ไว้ใช้แล้วเท่เหมือนเจ้าของภาษา

simile

คำอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ รู้ไว้ใช้แล้วเท่เหมือนเจ้าของภาษา
http://www.trueplookpanya.com/blog/content/64418/-laneng-lan- 
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/simile_metaphor.pdf