ฝึกพิมพ์ดีด online ที่ typing.com

 typing

♥ ท่านใดสนใจจะฝึกพิมพ์ดีด online ก็เชิญครับ
https://www.typing.com/ 
→ แต่ต้อง sign up / login ก่อน https://www.typing.com/student/login