คำถาม 6 ข้อ & 4 ข้อ ของนายกฯ พลเอกประยุทธ์ ฯ (อังกฤษ + ไทย)

 prayut

คำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ พลเอกประยุทธ์ ฯ  
1) Do we need to have new political parties or new politicians for the people to consider in the next election and whether the old politicians or political parties can form a government that pushes forward reforms or the national strategy?  1.วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่?
2) Is it his or the National Council for Peace and Order’s right to support any one of the parties?  2. การที่ คสช. จะสนับสนุนพรรคการเมืองใด ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ คสช. ใช่หรือไม่? 
3) Do you see a better future from the government’s work during the past three years?  3. สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่?
4) Is it appropriate to compare the current administration with previously elected governments?  4. การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่?
5) Have democratic governments or politicians been effective over the years and shown enough governance to drive the country’s growth in a sustainable manner?  5. รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอหรือไม่?
6) Why are politicians lining up together and attacking the government especially during this time?  6. เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว ด้อยค่า คสช.,รัฐบาล,นายกรัฐมนตรี บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ?
   
ก่อนหน้านี้ พลเอกประยุทธ์ ฯ ก็ถามมาแล้ว 4 ข้อ    
1) Do you think the next election will get us a government with good governance?  1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
2) If that is not the case, what will you do?  2.หากไม่ได้ จะทำอย่างไร 
3) Elections are an integral part of democracy but are elections alone with no regard for the country’s future and others right or wrong?  3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง
4) Do you think bad politicians should be given a chance to come back, and if conflict re-emerges, who will solve it and by what means?  4.ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร 
 http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/NewsEN/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL6011120010004
 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/780538
 http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/NewsEN/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL6007160010001
 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/756819