Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทำ grammar test เรื่องพื้น ๆ ที่น่าทบทวน 26 ข้อ

Grammar correction quiz

♥ grammar test เรื่องพื้น ๆ ที่น่าทบทวน 26 ข้อ ♥
♣ ที่นี่ → https://goo.gl/KU5DXN 
โดยแต่ละข้อมีจุดผิด 1 จุด, ให้เราแก้ให้ถูก ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
[1] คลิกคำที่ผิด, และพิมพ์คำที่ถูก ลงไป, และ Enter
[2] คลิกตำแหน่งคำที่แหว่ง, และพิมพ์คำนั้น ลงไป, และ Enter
[3] ถ้าประโยคใดมีคำเกินมา ก็คลิกคำที่เกิน, ไม่ต้องพิมพ์อะไร, และ Enter
♠ รวมเฉลย→ https://goo.gl/V6S7jY 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com