Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษาที่ไม่ผิดแกรมมาร์, แต่เจ้าของภาษาเขาไม่ค่อยใช้

       kindness

      ในภาษาอังกฤษ ในการสื่อความหมายอย่างเดียวกัน อาจจะใช้คำ, สำนวน, วลี ได้หลายอย่าง โดยทุกอย่างก็ถูกต้องตามหลักแกรมมาร์
      แต่ว่า ตามที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันในชีวิตประจำวัน หรือ everyday English นั้น เขาอาจจะใช้อย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง โดยอย่างที่เขาใช้น้อยนั้น อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ทันสมัย, ดูเป็นทางการเกินไป, เป็นภาษาเก่า หรือเพราะเหตุใดก็แล้วแต่
      ของพวกนี้ ถ้าเรารู้ไว้สักหน่อยก็น่าจะดีนะครับ
ยกตัวอย่างข้างล่างนี้


ใช้ I'm sure I gave him the money. มากกว่า I'm certain I gave him the money.
ใช้  Are you planning to go back to Spain? มากกว่า Are you planning to return to Spain?
ใช้  Which way is north? มากกว่า Which direction is north?
ใช้ I appreciate everything you've done. มากกว่า I'm grateful for everything you've done.
ใช้  I don't go there very often. มากกว่า I seldom go there.
ใช้ Is there a number where I can get in touch with you? มากกว่า Is there a number where I can contact you?
ใช้  She lives by herself/on her ownมากกว่า She lives alone.
ใช้  Thanks for your help. มากกว่า Thank you for your kindness.
ใช้  I'm looking for a new job at the moment. มากกว่า I'm looking for a new job at present.
ใช้  My parents got married in 1986. มากกว่า My parents married in 1986.
ใช้  What do you do in your free time? มากกว่า What are your hobbies?
ใช้  It is against the law to have a gun without a licence. มากกว่า It is illegal to have a gun without a licence.
ใช้  I've already told him I'm sorryมากกว่า I've already apologized to him.
ใช้  Luckily, no one was hurt. มากกว่า Fortunately, no one was hurt.
ใช้  You haven't answered my question. มากกว่า You haven't replied to my question.
ใช้  Don't worry. You'll soon get betterมากกว่า Don't worry. You'll soon recover.
ใช้  I've already written to him about the problem. มากกว่า I've already written to him concerning the problem.
ใช้  I can't stand her husband. มากกว่า I hate her husband.
ใช้  His new album is out now. มากกว่า His new album is available now.
ใช้  She refused to take part in any of the activities. มากกว่า She refused to participate in any of the activities.


 ถ้าท่านสนใจเรื่องพวกนี้  ก็เข้าไปดูที่ Longman Dictionary ได้เลยครับ

https://goo.gl/BAq6BU

 phone

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com