Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟัง, ฝึกอ่าน, ฝึกพูดตาม กับ 273 dialogue

eslyes
ที่ลิงก์นี้ มีบทสนทนา ที่ สั้น, ง่าย, ช้า ทั้งหมด 273 dialogue, โดยแบ่งเป็น 15 topic , แต่ละ topic มี 11 - 77 dialogue
ท่านจะใช้บทสนทนาชุดนี้เพื่อฝึกฝึกฟัง, ฝึกอ่าน, ฝึกพูดตาม ก่อน-หลัง แบบใด ก็ทำได้ตามอัธยาศัยครับ
http://eslyes.com/easydialogs/index.html 
เมื่อคลิกเรื่องที่เลือกแล้ว, จะ (1)คลิกฟัง (2)โหลด mp3 (3)ฟังซ้ำ (4)แปลเป็นไทย ก็ทำได้ตามนี้ครับ

→ https://goo.gl/BjoVPc   

• บางประโยคอาจจะแปลเพี้ยนบ้าง ต้องดูเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษด้วย •

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com