Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย

♦ ผมไล่ดูแล้วครับ ทั้ง 100 คำนี้เป็นคำที่ควรรู้ทุกคำ ♦
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/100bizterms.htm

หรือลิงก์นี้ → https://goo.gl/8ag8pS

100 คำศพทภาษาองกฤษธรกจ รสกนดชวต งายงาย - Engfinity

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com