Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคลิป YouTube

how to practice speaking english with youtube - คนหาดวย Google

สวัสดีครับ
       → YouTube มีคลิปมากมายที่สอนเราให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดย

  1. มีหลายระดับง่าย - ยาก ให้เราเลือกระดับที่เหมาะกับตัวเอง
  2. มีเนื้อหาการพูดหลากหลาย ให้เราเลือกเนื้อหาหรือประโยคที่เราฝึกแล้วสามารถนำไปใช้พูดได้ทันที

       บางคลิปเมื่อครูพูดจบประโยค จะตั้งใจเว้นว่างเพื่อให้เราฝึกพูดตาม แต่บางเว็บเราต้องฝึกพูดตามไปทันที
       ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคลิป YouTube ผมมีคำแนะนำ 4 ข้อสั้น ๆ ดังนี้
       [1] เลือกคลิปที่ง่าย-ยากเหมาะกับเรา
       [2] เลือกเนื้อหาของคลิปที่ตรงกับการใช้งาน หรือรสนิยมของเรา (ต้องยอมลงทุน หา หรือ คัดเลือก คลิปที่ว่านี้ เพื่อให้ตัวเองใช้ฝึก)
       [3] ต้องตั้งใจฟัง 100 % เพราะถ้าฟังไม่ชัด มันก็ยากที่จะพูดได้อย่างถูกต้องชัดเจน
       [4] เมื่อฟังชัดเจนแล้ว อย่านิ่งเงียบ ให้ฝึกพูดตามด้วย

      ขั้นตอนการฝึกพูด (เมื่อเลือกคลิปที่ต้องการฝึกได้แล้ว)ให้ทำอย่างนี้
     【1】เมื่อฟังเสียงจบประโยคแล้ว, กดแป้น keyboard K เพื่อหยุดคลิป, และพูดตามช้า ๆ ชัด ๆ ไม่ต้องรีบพูด
✔ ถ้าเป็น Level สูง ๆ ข้อความยาว ๆ การฝึกพูดไม่จำเป็นต้องพูดตามให้เหมือนเด๊ะทุกคำ, อาจจะเพียงพูดสื่อสาร(ด้วยสำนวนของตัวเอง) ให้ได้ใจความตรงกัน ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
     【2】 กดแป้น keyboard K ซ้ำเพื่อเดินคลิปฟังประโยคถัดไป, และทำเหมือนเดิมคือ กดแป้น keyboard K เพื่อหยุดคลิป, และพูดตามช้า ๆ ชัด ๆ
✔ เหตุที่ผมแนะให้หยุดคลิปก่อน ก็เพื่อเราจะได้ฝึกพูดโดยไม่ต้องรีบ, โดยในขั้นแรกนี้ควรเน้นพูดชัด ๆ ให้ได้ยินเสียงของตัวเอง
     【3】ประโยคใดที่เมื่อฝึกพูดจบแล้ว, →ต้องการฝึกฟังซ้ำ-พูดซ้ำ, ก็ให้กดแป้น keyboard ◄ เพื่อให้คลิปย้อนกลับ 5 วินาที, และก็กดแป้น keyboard K เพื่อเดินคลิปต่อ และก็ทำเหมือนเดิม คือ "ฟัง-หยุดคลิป-พูดตาม ช้า ๆ ชัด ๆ" → "เดินคลิปต่อ / ย้อนคลิป"
✔ ถ้าต้องการให้คลิปย้อนกลับ 10 วินาที, ก็กดแป้น keyboard J

        ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือการเข้าโรงเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเสียเงิน, ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง, แต่เราต้องมีวินัยไม่ละเลยชั่วโมงเรียนที่ตั้งไว้, และต้องเป็นครูของตัวเอง การฝึกอย่างนี้อาจจะยากสักหน่อย แต่ได้ผลแน่นอนถ้าพยายามไม่หยุด
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com