คำ 2 พยางค์, ฝึก stress ให้ถูกต้อง

♣ 69 คำที่ stress พยางค์แรก → http://www.manythings.org/b/e/2725/

into, only, other, over, also, any, very, after, many, even, never, little, number, different, local, during, something, always, social, second, public, often, every, really, business, whether, money, power, country, service, able, major, open, problem, level, question, body, person, office, ever, likely, process, father, city, study, future, present, action, woman, order, special, moment, training, meeting, rather, human, matter, central, language, sometimes, section, building, common, subject, nature, single, reason, member, table, value


 ♣72 คำที่ stress พยางค์หลัง → http://www.manythings.org/b/e/2634/

about, between, because, against, again, within, about, around, although, away, support, himself, control, report, police, itself, across, effect, upon, themselves, provide, today, behind, believe, ago, indeed, herself, return, concerned, account, award, include, amount, despite, instead, success, design, alone, throughout, produce, direct, myself, defense, beyond, allow, hotel, appeal, appear, demand, aware. concern, advice, event, extent, degree, expect, response, yourself, accept, review, unless, supply, disease, remain, attack, campaign, suggest, exchange, machine, apply, create, avoid, agree