Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คําศัพท์พื้นฐานชั้น ป. 1

 

【1】ไฮไลท์คำศัพท์
【2】 คลิก Definition  
【3】 อ่านความหมาย, คำแปล, ประโยคตัวอย่าง
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

1 zero เซียโร ศูนย์
2 one วัน หนึ่ง
3 two ทู สอง
4 three ธรี สาม
5 four ฟอ สี่
6 five ไฟฝ ห้า
7 six ซิกซ หก
8 seven เซ๊ฝเฝิน เจ็ด
9 eight เอท แปด
10 nine ไนน เก้า
11 ten เท็น สิบ
12 old โอลด แก่, เก่า
13 new นิว ใหม่
14 your ยัว ของคุณ
15 my มาย ของฉัน
16 this ดิส นี้
17 that แด็ท นั้น
18 sad แสด เศร้า
19 happy แฮ็พพิ มีความสุข
20 blue บลู สีนํ้าเงิน
21 brown บราวน สีนํ้าตาล
22 green กรีน สีเขียว
23 grey กเร สีเทา
24 orange อ๊อรินจ สีส้ม
25 pink พิงค สีชมพู
26 purple เพ๊อเพิล สีม่วง
27 red เรด สีแดง
28 white ไวท สีขาว
29 black แบล็ค สีดํา
30 small สมอล เล็ก
31 big บิก ใหญ่
32 thin ธิน ผอม
33 fat แฟ็ท อ้วน
34 hot ฮ็อท ร้อน
35 cold โคลด หนาว
36 good กูด ดี
37 bad แบด เลว
38 name เนม ชื่อ
39 hello เฮ็ลโล สวัสดี
40 rabbit แร็บบิท กระต่าย
41 elephant เอ๊ลละเฟินท ช้าง
42 monkey มั้งคิ ลิง
43 zoo สู สวนสัตว์
44 ear เอีย หู
45 goodbye กุ๊ดบาย ลาก่อน
46 cake เค๊ก เค้ก
47 birthday เบิ๊ดเด วันเกิด
48 pot พ็อท หม้อ
49 van แฝน รถตู้
50 toy ทอย ของเล่น
51 map แม็พ แผนที่
52 cap แค็พ หมวกแก๊ป
53 cat แค็ท แมว
54 rat แร็ท หนู
55 hat แฮ็ท หมวก
56 bat แบ็ท ค้างคาว
57 bag แบก กระเป๋า
58 mat แม็ท เสื่อ
59 hen เฮ็น แม่ไก่
60 pen เพ็น ปากกา
61 doll ดอล ตุ๊กตา
62 bell เบ็ล กระดิ่ง
63 net เน็ท ตาข่าย
64 duck ดัค เป็ด
65 leg เลก ขา
66 bed เบด เตียง
67 nest เน็สท รังนก
68 vase วาส แจกัน
69 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
70 hand แฮนด มือ
71 land แลนด แผ่นดิน
72 sand แซนด ทราย
73 table เท๊เบิล โต๊ะ
74 lamp แล็มพ โคมไฟ
75 pin พิน หมุด
76 bin บิน ถังขยะ
77 book บุค หนังสือ
78 chair แช เก้าอ้.
79 glue กลู กาว
80 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
81 pencil เพ็นเซิล ดินสอ
82 key คี ลูกกุญแจ
83 eraser อิเร๊เซอะ ยางลบ
84 bird เบิด นก
85 wind วินด ลม
86 hill ฮิล เนินเขา
87 milk มิลค นํ้านม
88 pig พิก หมู
89 ring ริง แหวน
90 king คิง ราชา
91 chick ชิค ลูกไก่
92 animal แอ๊นนิเมิล สัตว์
93 eye อาย ตา
94 frog ฟรอก กบ
95 fish ฟิช ปลา
96 ship ชิพ เรือ
97 boat โบท เรือพาย
98 ox อ็อกซ วัวตัวผู้
99 box บ็อกซ กล่อง
100 fox ฟ็อกซ หมาจิ้งจอก
101 top ท็อพ ลูกข่าง
102 lock ล็อค แม่กุญแจ
103 sock ซ็อค ถุงเท้า
104 clock คล็อค นาฬิกา
105 sun ซัน พระอาทิตย์
106 gun กัน ปืน
107 hut ฮัท กระท่อม
108 cup คัพ ถ้วย
109 jug จัก เหยือก
110 bug บัก แมลง
111 bus บัส รถบัส
112 truck ทรัค รถบรรทุก
113 jar จา ขวดโหล
114 car คา รถยนต์
115 star สตา ดาว
116 kite ไค๊ท ว่าว
117 bike ไบ๊ท จักรยาน
118 dog ดอก หมา
119 girl เกิล เด็กผู้หญิง
120 boy บอย เด็กผู้ชาย
121 TV ทีวี โทรทัศน์
122 bee บี ผึ้ง
123 tree ทรี ต้นไม้
124 ball บอล ลูกบอล
125 air แอ อากาศ
126 hair แฮ ผม
127 arm อาม แขน
128 age เอจ อายุ
129 good morning กุด ม๊อนิง สวัสดีตอนเช้า
130 good afternoon กุด อ๊าฟเทอะนูน สวัสดีตอนบ่าย
131 good evening กุด อีฝนิง สวัสดีตอนเย็น
132 good night กุด ไนท ราตรีสวัสดิ์
133 goodbye กุดบาย ลาก่อน
134 face เฟส หน้า
135 foot ฟุท เท้า
136 nose โนส จมูก
137 head เฮด หัว
138 neck เน็ค คอ
139 number นัมเบอะ หมายเลข
140 dad แดด พ่อ
141 mom มัม แม่
142 father ฟ๊าเดอะ พ่อ
143 mother มัดเดอะ แม่
144 sister ซิสเตอะ พี่สาวหรือน้องสาว
145 brother บรัดเดอะ พี่ชายหรือน้องชาย
146 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
147 ant แอ๊นท มด
148 cow คาว วัว
149 ruler รู๊เลอะ ไม้บรรทัด
150 teacher ทีชเชอะ ครู
151 student สตู๊เดินท นักเรียน
152 food ฟูด อาหาร
153 egg เอก ไข่
154 jam แจม แยม
155 rice ไรซ ข้าว
156 apple แอ๊พเพิล แอปเปิล
157 banana บะน๊าเนอะ กล้วย
158 mango แม๊งโก มะม่วง
159 water ว๊อเทอะ นํ้า
160 robot โร๊บ็อท หุ่นยนต์
161 tea ที ชา
162 spoon สปูน ช้อน
163 school สกูล โรงเรียน
164 tooth ทูธ ฟัน
165 mouth เมาธ ปาก
166 house เฮาส บ้าน
167 door ดอ ประตู
168 window วินโด หน้าต่าง
169 lion ไล๊เอิน สิงโต
170 parrot แพ๊เริท นกแก้ว
171 tiger ไท๊เกอะ เสือ
172 zebra สีเบรอะ ม้าลาย
173 shirt เชิท เสื้อเชิ้ต
174 shorts ชอทส กางเกงขาสั้น
175 shoes ชูส รองเท้า
176 sheep ชีพ แกะ
177 help เฮ็ลพ ช่วย
178 song ซ็อง เพลง
179 colour คัลเลอะ สี
180 beach บีช ชายหาด
181 ice-cream ไอ๊สกรีม ไอศกรีม
182 Monday มันเด วันจันทร์
183 Tuesday ทิวสเด วันอังคาร
184 Wednesday เว็นสเด วันพุธ
185 Thursday เธิสเด วันพฤหัสบดี
186 Friday ไฟร๊เด วันศุกร์
187 Saturday แซ็ททะเด วันเสาร์
188 Sunday ซันเด วันอาทิตย์
189 day เด วัน, กลางวัน
190 night ไนท คืน, กลางคืน
191 month มันธ เดือน
192 year เยีย ปี
193 January แจ๊นยุริ มกราคม
194 February เฟ๊บรุริ กุมภาพันธ์
195 March มาช มีนาคม
196 April เอ๊เพริล เมษายน
197 May เม พฤษภาคม
198 June จูน มิถุนายน
199 July จุล๊าย กรกฎาคม
200 August อ๊อเกิสท สิงหาคม
201 September เซ็พเท๊มเบอะ กันยายน
202 October อ๊อคโท๊เบอะ ตุลาคม
203 November โนเว๊มเบอะ พฤศจิกายน
204 December ดิเซ็มเบอะ ธันวาคม
205 rain เรน ฝน
206 sky สกาย ท้องฟ้า
207 snow สโน หิมะ
208 sun ซัน พระอาทิตย์
209 moon มูน พระจันทร์
210 I ไอ ฉัน
211 you ยู คุณ
212 he ฮี เขา
213 she ชี หล่อน
214 it อิท มัน
215 we วี พวกเรา
216 they เด พวกเขา
217 is อิส เป็น อยู่ คือ
218 am แอม เป็น อยู่ คือ
219 are อา เป็น อยู่ คือ
220 pull พุล ดึง
221 can แคน สามารถ
222 tell เท็ล บอก
223 close โคลส ปิด
224 fly ฟลาย บิน
225 jump จัมพ กระโดด
226 run รัน วิ่ง
227 sing ซิง ร้องเพลง
228 wash วอช ล้าง
229 drink ดริงค ดื่ม
230 come คัม มา
231 eat อีท กิน
232 sleep สลีพ นอนหลับ
233 listen ลิสเซิน ฟัง
234 speak สปีค พูด
235 point พ๊อยท ชี้
236 say เซ พูด
237 stand สแตนด ยืน
238 write ไรท เขียน
239 like ไลค ชอบ
240 play เพล เล่น
241 make เมค ทํา
242 love ลัฝ รัก
243 what ว็อท อะไร
244 how ฮาว อย่างไร
245 who ฮู ใคร
ที่มา: www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com