ฝึกพูด 100 ประโยคภาษาอังกฤษ verb to be (is, am, are) ใน Present tense

https://www.youtube.com/watch?v=_98BBKgh1Ao