Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก Reading: อ่านภาษาไทยก่อน - ตามด้วยอ่านภาษาอังกฤษ ที่ wikipedia

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย - วิกิพีเดีย

♦ อีก 1 เทคนิคในการฝึก Reading: อ่านภาษาไทยก่อน - ตามด้วยอ่านภาษาอังกฤษ ที่ wikipedia ♦
       อีก 1 เทคนิคในการฝึก Reading คือ อ่านภาษาไทยก่อน - ตามด้วยอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้การอ่านภาษาอังกฤษง่ายขึ้น เพราะเรารู้เรื่องคร่าว ๆ ล่วงหน้าแล้ว
       ลิงก์ข้างล่างนี้ของ wikipedia รวมบทความภาษาไทยในเรื่องนั้น ๆ, เมื่อท่านคลิกลิงก์เข้าไปอ่านบทความใดบทความหนึ่ง ขอให้เหลือบสายตาไปที่คอลัมน์ซ้ายมือ, ที่ใต้คำว่า "ภาษาอื่น", ให้คลิก "English" นั่นเป็นบทความภาษาอังกฤษให้ท่านอ่านเทียบภาษาไทย, เนื้อหาใน English version อาจจะสั้นกว่า, ยาวกว่า, หรือต่างจาก Thai version บ้าง
      เชื่อว่า ท่านจะได้รับทั้งความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ จากการอ่านในลักษณะนี้
【1】 https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย 
【2】 https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดของประเทศไทย 
【3】 https://th.wikipedia.org/wiki/รายนามนายกรัฐมนตรีไทย 
【4】 https://th.wikipedia.org/wiki/อันดับมหาเศรษฐีไทย 
【5】 https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก 
【6】 https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
【7】 https://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ไทย  (บางบทความไทย อาจจะไม่มีภาษาอังกฤษเทียบ)

【8】 https://th.wikipedia.org/wiki/แม่แบบ:มรดกโลกไทย 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com