รวม ‘อักษรย่อภาษาอังกฤษ’ ฮิตบนโลกโซเชียล ที่ต่างชาติชอบใช้

shortwrute

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/57727/-laneng-lan-

หรือ → http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/chatshortwords.htm