มาเขียน Email ภาษาอังกฤษให้เป็น Professional กันเถอะ

 proemail
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/emailprowriting.htm