ศัพท์พื้นฐาน อังกฤษ แปลไทย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหลายสำนัก (ไฟล์ pdf)

 e t w
ศัพท์พื้นฐาน อังกฤษ แปลไทย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหลายสำนัก (ไฟล์ pdf)
【1】 1000 คำ - จัดทำโดย อาจารย์ต้นอมร
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/1000wordsajtonamorn.pdf 

【2】1000 คำ - จัดทำโดย English by Chris
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/1000chriswords.pdf 

【3】 1000 คำ - จัดทำโดย esl.about.com
http://tinyurl.com/lpy42ec 
【4】1500 คำ - จัดทำโดย อังกฤษ.net
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/1500basicwords.pdf 
【5】 2000 คำ - จัดทำโดย Longman Dictionary
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/2000longmandictionary.pdf 

【6】 2000 คำ - จัดทำโดย English by Chris
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/2000EnglishbyChris.pdf 

【7】 2000 คำ - จัดทำโดย Sanook English
http://tinyurl.com/m3pwv6o 

【8】 3000 คำ - จัดทำโดย Oxford Dictionary
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/EbookinTHAI/OXFORD_3000_words.pdf 

【9】 3500 คำ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/3500words.pdf 

【10】ศัพท์ระดับประถมฯ 708 คำ - จัดทำโดย ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/wp-content/uploads/2013/11/vocabPratom1.pdf   หรือ คลิกที่นี่
【11】ศัพท์ชั้น ป. 6 - 2099 คำ - จัดทำโดย สทศ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ_ป6.pdf 
【12】 ศัพท์ชั้น ม.3 - 3193 คำ- จัดทำโดย สทศ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ_ม3.pdf 
【13】 ศัพท์ชั้น ม. 6 - 3314 คำ - จัดทำโดย สทศ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ_ม6.pdf 
【14】 ศัพท์พื้นฐาน 48 หมวด
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/48vocabtopics.pdf 
【15】ศัพท์สอบ Entrance 2192 คำ - จัดทำโดย สาระดีดี.com
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/entrancevocab.pdf