Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านชีวประวัติของพระอริยะคืออ่านธรรมะภาคปฏิบัติ (อจ.พุทธทาส - ลพ.ชา)

 buddhadasa lifeสวัสดีครับ

       ท่านอาจารย์พุทธทาสเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449, บวชเมื่ออายุ 20 ปีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2469, และมรณภาพ เมื่ออายุ 87 ปีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
       หลวงพ่อชาเกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461, บวชเมื่ออายุ 20 ปีเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2482, และมรณภาพ เมื่ออายุ 73 ปีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2535
        หลายท่านอาจจะยังเป็นเด็กหรือเพิ่งจะเกิดเมื่อท่านทั้งสองมรณภาพไปแล้ว แต่โชคดีได้ศึกษาธรรมะคำสอนของท่านจากหนังสือหรือเสียงเทศน์ที่ตกทอดถึงปัจจุบัน
       แต่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือ 2 เล่มนี้ซึ่งบอกเล่าชีวประวัติของท่าน
       เรื่องราวที่บอกเล่าไว้เกิดขึ้นคนละยุคสมัยกับปัจจุบัน หลายเรื่องอ่านแล้วรู้สึกว่าเหลือเชื่อ น่าตื่นเต้น หรือเป็นการดำเนินชีวิตในอุดมคติอย่างยิ่ง แต่สัจจะที่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเหล่านี้คือชีวประวัติของพระอริยะในยุคสมัยปัจจุบันที่บางท่านอาจจะโชคดีเกิดทันและมีชีวิตอยู่ร่วมสมัย หรือเกิดไม่ทันแต่ห่างไม่มากนัก การอ่านชีวประวัติของท่านก็คือการอ่านธรรมะภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีชีวิตชีวา ไม่น้อยไปกว่าการอ่านหรือฟังธรรมะที่ท่านสอน
       เมื่ออ่านชีวประวัติของพระอริยะ 2 ท่านนี้ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่า...
       ในหนังสือ "ใต้ร่มโพธิญาณ" ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อชาที่ลูกศิษย์เรียบเรียงขึ้นนั้น ท่านพยายามเรียบเรียงโดยให้ผู้ศึกษาสามารถจดจำแบบอย่างในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินชีวิต โดยพยายามไม่กล่าวถึง "ความพิเศษ" ของหลวงพ่อชา แต่ผู้อ่านก็รู้สึกได้ไม่ยากว่า ความพิเศษนั้นมีอยู่แน่ ๆ และมีอยู่มากเสียด้วย แม้ว่าผู้เรียบเรียงจะพยายามเน้นให้เห็นการดำเนินชีวิตแบบอริยะที่ปุถุชนชาวโลกสามารถใช้เป็นแบบอย่างดำเนินตาม      ส่วนในหนังสือ "เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา" ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติของท่านอาจารย์พุทธทาสจากการสัมภาษณ์ของพระประชา ปสนฺนธมฺโมนั้น มีเรื่องราวชีวิตและมุมมองแห่งธรรมที่กว้างใหญ่ผ่านคำบอกเล่าของท่านอาจารย์เอง โชคดีอย่างยิ่งที่พระประชา ปสนฺนธมฺโม ได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์ มิฉะนั้นเราคงไม่มีหนังสือชีวประวัติที่เจ้าของประวัติเล่าเองให้อ่านเช่นนี้
       เชิญครับ...
→ "ใต้ร่มโพธิญาณ"
→ "เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา"
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com