ประโยคสนทนา + สุภาษิต อังกฤษ - ไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

ประโยคสนทนา + สุภาษิต อังกฤษ - ไทย
▬► https://sites.google.com/site/jatupornmabangcru/conversation-dialogue