วลีที่เป็นประโยชน์สำหรับโอกาสต่าง ๆ รวม 19 หัวข้อ

riverdict

Useful phrases according to function

วลีที่เป็นประโยชน์สำหรับโอกาสต่าง ๆ รวม 19 หัวข้อ

จาก Oxford River Books : English-Thai Dictionary หน้า  1059-1069

ตามข้างล่างนี้  คลิกดาวน์โหลด

contents

หมายเหตุ:ตัวย่อที่ใช้

ภ.พ.= ภาษาพูด หรือ Coll = Colloquial

ทางการ = ภาษาทางการ หรือ Formal