ประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย (อีเมล/จดหมาย/ประกาศ/อวยพร/sms)

ประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย (อีเมล/จดหมาย/ประกาศ/อวยพร/sms)

  1. http://en.bab.la/phrases/personal/email/english-thai/
  2. http://en.bab.la/phrases/personal/letter/english-thai/
  3. http://en.bab.la/phrases/personal/announcements-invitations/english-thai/
  4. http://en.bab.la/phrases/personal/best-wishes/english-thai/
  5. http://en.bab.la/phrases/personal/sms-web-short-codes/english-thai/