Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

พัฒนา reading skill โดยฝึกอ่าน encyclopedia สำหรับเด็ก

3encyclopediaforkids

⬛ ผมขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านที่ต้องการพัฒนา reading skill ฝึกอ่าน encyclopedia ที่ฝรั่งทำขึ้นมาสำหรับเด็กฝรั่ง ด้วยเหตุผลดังนี้ ❶ใช้ศัพท์ที่ไม่ยากเกินไป และเราก็สามารถพัฒนาคำศัพท์กับเนื้อหาเหล่านี้แหละ ซึ่งพอเพียงสำหรับการใช้พูดและเขียน ❷ใช้สำนวนภาษา โครงสร้างประโยค ที่ short & simple ใช้แกรมมาร์ที่ไม่ยากเกินไป เพราะเขาเขียนให้เด็กอ่าน และเราก็สามารถศึกษาลีลาของภาษากับเนื้อหาเหล่านี้แหละ เพื่อนำไปใช้ในการพูดและเขียน ❸ได้รับความรู้ที่เขียนอย่างง่าย ๆ ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน เพราะเขาพยายามเขียนเรื่องที่เป็นความรู้(หนักๆ)ให้เด็กอ่าน เขาต้องเขียนให้ไม่น่าเบื่อเพราะกลัวเด็กเบื่อและไม่อ่าน
⬛ แต่ encyclopedia ไม่ใช่หนังสือประเภทที่จะอ่านลุยตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย สำหรับเรา วิธีเลือกเรื่องอ่านเพื่อฝึก reading skill คือ ❶เลือกอ่านเรื่องที่ตัวเองสนใจ อยากรู้ และ ❷เปิดใจ ขยายความอยากรู้อยากเห็นให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่แทบไม่เคยสนใจมาก่อน ข้อหลังนี้อาจจะสำคัญกว่าข้อแรกด้วยซ้ำ เราต้องทำฉันทะในความรู้ที่แคระแกรนมาตั้งแต่เด็ก ให้เป็นฉันทะในความรู้ที่เบ่งบาน มันอาจจะยาก แต่ก็ควรพยายาม
⬛ ในที่นี้ผมขอแนะนำ encyclopedia 3 เล่ม ที่ฝรั่งทำขึ้นมาสำหรับเด็ก ซึ่งเราผู้ใหญ่ไทย สามารถใช้ฝึก reading skill
The USBORNE Children's Encyclopedia ขนาด 74 MB ===>  คลิก
The New Children's Encyclopedia ขนาด 71 MB ===>  คลิก
First Children's Encyclopedia ขนาด 14 MB ===>  คลิก

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com