Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เต่าแข่งกับกระต่าย

 rabbitturtle

ที่มา: https://goo.gl/OfhsLl

       ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง กระต่ายตัวหนึ่งมักชอบโอ้อวดว่าตนเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุด อยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่ากำลังคลานต้วมเตี้ยมอย่างช้าๆ กระต่ายจึงหัวเราะเยาะแล้วพูดว่า “ นี่เจ้าเต่า ถ้าเจ้าเดินช้าอย่างนี้ แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะนี่”

เต่าจึงตอบกลับไปในทันทีว่า “ถึงข้าจะเดินช้า แต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวัน เรามาลองวิ่งแข่งกันมั้ยล่ะ แล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดู”

กระต่ายนั้นมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้เป็นแน่จึงรับคำท้า วันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆ ก็พร้อมใจพากันมาดูการวิ่งแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่า เมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย ส่วนเต่าก็พยายามคลาน

ไปเรื่อยๆ

      ในขณะที่กระต่ายวิ่งไปจนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วก็คิดว่าถึงอย่างไรเสียตนก็ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน กระต่ายจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไป ส่วนเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมจนมาถึงเส้นชัย กระต่ายเมื่อตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาแล้วรีบวิ่งไป

ยังเส้นชัยด้วยความเร็ว แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว เพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเต่าที่เป็นผู้ชนะ

       นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง กระต่ายตัวหนึ่งมักชอบโอ้อวดว่า

In a forest, a rabbit often said

 

ตอนแปลเล่าเรื่องอะไรก็ตาม ก็ให้ทำอย่างที่ว่า คือ

-ใช้ศัพท์ง่าย ๆ,

-ถ้านึกศัพท์ไม่ออก เช่น คำว่า "โอ้อวด" เราแปลไม่ถูก ถ้ามันไม่สำคัญ เราก็ข้ามไปเลย ไม่จำเป็นต้องแปลเก็บทุกคำ 

-ใช้ประโยคสั้น ๆ ง่ายๆ,

                

ตนเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุด

that he ran very fast.

อยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่ากำลังคลานต้วมเตี้ยมอย่างช้าๆ

 

One day, he saw a turtle who walked very slowly

 

กระต่ายจึงหัวเราะเยาะแล้วพูดว่า “ นี่เจ้าเต่า ถ้าเจ้าเดินช้าอย่างนี้

 

and said "You walk very slowly.

 

แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะนี่”

 

When will you get home?"

 

เต่าจึงตอบกลับไปในทันทีว่า “ถึงข้าจะเดินช้า

 

The turtle answered "I walk slowly,

 

แต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวัน

 

but I can get home every day.

 

เรามาลองวิ่งแข่งกันมั้ยล่ะ

 

 

Will You  compete  running with me? 

 

แล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดู”

 

and I will  win you."

 

กระต่ายนั้นมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้เป็นแน่

 

The rabbit was sure that he would win,

 

จึงรับคำท้า

 

so he agreed to compete.

 

วันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆ ก็พร้อมใจพากันมาดูการวิ่งแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่า

 

In the next morning, all animals  came to see the  competition between the turtle and the rabbit.

เมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย

 

When the competition started, the rabbit ran very fast,

ส่วนเต่าก็พยายามคลานไปเรื่อยๆ

 

and the turtle walked slowly, non-stop.

ในขณะที่กระต่ายวิ่งไปจนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ว

When the rabbit ran near to the finish line,

ก็คิดว่าถึงอย่างไรเสียตนก็ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน

he was sure he would win. 

 

กระต่ายจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไป

He  stopped and slept under a tree.

ส่วนเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมจนมาถึงเส้นชัย

 

The turtle walked and walked and never stopped and crossed the finish line.

กระต่ายเมื่อตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาแล้วรีบวิ่งไปยังเส้นชัยด้วยความเร็ว

When the rabbit woke up, he started running to the finish line,

แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว

 

 

but it was too late because the turtle was waiting there already.

 เพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเต่าที่เป็นผู้ชนะ

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

All animals were happy with the winner.. the turtle.

 

This  story teaches us that if we try non-stop, we will succeed.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com