Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เอกสารเตรียมอ่านก่อนเดินทางไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4

Ad Buddhist

  1. สังเวชนียสถาน Wikipedia
  2. ตามทางพุทธกิจ - พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)
  3. จาริกบุญ-จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  4. พุทธสถาน พุทธกิจ  พุทธประวัติ - พระครูวินัยธรกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต. ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
  5. Buddhist Pilgrimage -  Chan Khoon San
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com