น่ารู้! 140 คำเชื่อมสำคัญ ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ในการพูดหรือเขียน

คำเชื่อม

ลิงก์ที่มา หรือ https://goo.gl/wNi6gk

Stating Your Opinion

In my opinion,                                                                     According to me,

In my view,                                                                           To me,

From my point of view,                                                      I think

It seems to me that                                                             I believe

From my perspective                                                         To my way of thinking

It appears that                                                                     I suppose

I realize                                                                                 I understand

I imagine                                                                               I feel

Giving Examples

For example,                                                                        For instance,

such as                                                                                   In other words,

as                                                                                            like

that is                                                                                    namely

To illustrate                                                                         To paraphrase

Comparing

Similar to                                                                             As…as

in common                                                                          also

Either…or                                                                            In the same way,

Neither…nor                                                                       At the same time

Just as                                                                                  resemble

Contrasting

However,                                                                             But

On the contrary,                                                                On the other hand,

Differ from                                                                          Nevertheless

Although                                                                             Though

Otherwise                                                                            Instead

Alternatively,                                                                      Even though

Generalizing

Generally,                                                                           Generally speaking,

Overall,                                                                               On the whole,

In general,                                                                          By and large,

It seems to me that                                                           I believe

All in all,                                                                             Basically,

Essentially,                                                                        As a rule,

All things considered                                                      For the most part

Expressing Certainty

Certainly,                                                                          Undoubtedly,

Doubtless,                                                                         No doubt,

Definitely,                                                                         Of course,

Expressing Partial Agreement

More or less,                                                                    To some extent,

Up to a point,                                                                  Almost,

In a way,                                                                           So to speak,

Showing cause

Due to                                                                               Because

Because of                                                                       Owing to

Showing effect

Therefore,                                                                       As a result,

Consequently,                                                                For this reason,

Thus,                                                                                So,

thereby                                                                            Eventually,

Hence,                                                                             The reason why

Marking time

First,                                                                                Last

Second,                                                                           Lastly,

Third,                                                                              Then,

Firstly,                                                                             First of all,

Secondly,                                                                        Before

Thirdly,                                                                           After

During                                                                            While

To begin with                                                                At the same time

Simultaneously                                                             After this / that

Since                                                                               Meanwhile

Afterwards                                                                     Following this

When                                                                              As soon as

Adding Information

Furthermore                                                                In addition

Also                                                                                And

Moreover                                                                      Similarly

Likewise                                                                        As well as

Besides                                                                          Too

Even                                                                               What’s more

Expressing condition

If                                                                                    Whether

In case                                                                           Unless

Provided that                                                               So that

Concluding

To summarize                                                             In conclusion

Lastly,                                                                           Finally,

To conclude with,                                                       In short,