Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอฝากพจนานุกรมทางพุทธศาสนา ธรรมะ พิธีกรรม 2 เล่มที่น่าอ่าน

   2 dictwat

ขอฝากพจนานุกรมทางพุทธศาสนา ธรรมะ พิธีกรรม 2 เล่มที่น่าอ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆ

ตอนนี้ยังไม่อ่านก็ไม่เป็นไรครับ  ทำ Favorite หรือ Bookmarks ไว้ก่อนหรือดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้ก็ได้

พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์

โดย พระพรหมคุณาภรณ  (ป. อ. ปยุตฺโต) คลิก

พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ – คำวัด ที่ชาวพุทธควรรู้

โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)  คลิก

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com