Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

พูดขอร้อง, ถาม, ปฏิเสธ, ขัดแย้ง ยังไง ให้ฟังแล้วนุ่มหู

 Kindness

สวัสดีครับ

ลิงก์นี้: http://www.speakconfidentenglish.com/kind_polite_english/

อธิบายและให้ตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพูดขอร้อง, ถาม, ปฏิเสธ, หรือขัดแย้ง ยังไง ให้ฟัง แล้วนุ่มหู  ผมสรุปประเด็นได้ 5 ข้อข้างล่างนี้ครับ

1.ภาษาเป็นเรื่องของวัฒนธรรม การพูดจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งโดยแปลตามตัวอักษร อาจเป็นการสื่อสารที่ทำให้รู้สึกว่าไม่สุภาพ หรือหยาบคาย

2. Modal เช่น   would, could, should, might, can, may เมื่อใช้แล้วสามารถทำให้คำขอร้อง, คำถาม, คำปฏิเสธ ฟังดูนุ่มหรือน่าฟังมากขึ้น

3. คำพวกนี้ เช่น Please, Thank you, You’re welcome, Sorry, Excuse me เมื่อใส่เพิ่มลงไปก็ช่วยได้เยอะ

4. การจะตอบรับว่า Yes หรือตอบปฏิเสธว่า No ถ้าเติมข้อความอะไรดี ๆ พ่วงไปด้วย ก็จะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นต่อคำตอบของเรา ตามตัวอย่างในบทความนี้

5.การพูดขอร้องให้เขาช่วยเหลือ หรือ พูดปฏิเสธไม่ช่วยเหลือตามที่เขาขอร้อง  ก็มีวิธีพูดให้ฟังดูดีได้มากกว่าพูดห้วน ๆ หรือการแจ้งข่าวร้าย หรือการพูดไม่เห็นด้วยก็มีลักษณะเดียวกัน

        อยากเชิญชวนให้ท่านเข้าไปอ่านบทความนี้ด้วยตัวเอง จะได้ทั้งความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาเมื่อเวลาที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ และยังได้ฝึก reading skill ด้วยครับ

เชิญครับ...

http://www.speakconfidentenglish.com/kind_polite_english/

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com