Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟัง - ฝึกพูด เริ่มด้วยเรื่องง่าย ๆ ดีที่สุด

easyshortconversation 1

ถ้าจะฝึกพูด ก็ต้องฝึกฟัง แล้วเราก็พูดตามที่ได้ฟัง

เรื่องที่เริ่มฟัง  ควรเป็นบทสนทนาง่าย ๆ, ใช้ศัพท์ง่าย ๆ, ประโยคง่าย ๆ – สั้น ๆ, และพูดช้า ๆ

เชิญครับ → http://www.eslfast.com/easydialogs/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com