Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมบรรยาย พุทธทาสภิกขุ แผ่นที่ ๑ (๒๗๖ เรื่อง)

 → คลิกกลับหน้าหลัก       

คลิกชื่อเรื่องที่ต้องการฟัง

-ถ้าต้องการ save ไฟล์ MP3 เพื่อนำไปเปิดฟัง,

ให้คลิกขวาชื่อเรื่องที่ต้องการ, คลิก Save target as.. หรือ  Save link as...

และคลิก  Save

วันที่แสดง ที่ ชื่อเรื่อง / ชุด ชั่วโมง นาที
๘ ก.พ. ๓๐ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
๑๖ ส.ค. ๓๐ สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้
๔  มิ.ย. ๓๒ สวรรค์ในหน้าที่การงาน ๕๘
๑ ก.ย. ๒๘ ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
๓๐ ส.ค. ๓๐ อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส ๔๘
๒๐ มี.ค. ๑๕ อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
๒๐ ก.ย. ๓๐ อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม
๑๔  ต.ค. ๓๐ อุดมคติของโพธิสัตว์ ๕๘
๒ ส.ค. ๓๐ กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล ๕๑
๒๔ ก.ย. ๒๘ ๑๐ การชนะโลก
๒๒ ม.ค. ๒๘ ๑๑ การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน ๕๙
๕ ก.พ. ๒๒ ๑๒ การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง ๓๕
๑๘ ส.ค. ๒๒ ๑๓ การตั้งจิตไว้ถูกต้อง ๓๔
๗ พ.ค. ๓๒ ๑๔ การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก ๕๗
๒๕ ก.พ. ๒๕ ๑๕ การทำงานคือการปฎิบัติธรรม, การมีชีวิตด้วยจิตว่าง ๓๐
๒๕ ก.พ. ๒๕ ๑๖ การมีชีวิตด้วยจิตว่าง (ต่อ) ๒๙
๒๙ เม.ย. ๒๑ ๑๗ การทำบุญสุนทรทานคืออะไร
๒๔ มิ.ย. ๒๑ ๑๘ การบวชคืออะไร
๒๘ ต.ค. ๓๑ ๑๙ การบริหารธุรกิจแบบพุทธ
๖ ก.ย. ๓๐ ๒๐ การประพฤติธรรมให้สุจริต ๕๑
๒๕ มิ.ย. ๓๐ ๒๑ การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
๒๓ ส.ค. ๓๐ ๒๒ การพักผ่อน
๑๓ ต.ค. ๓๐ ๒๓ การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน ๕๘
๗ ต.ค. ๓๐ ๒๔ การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ ๓๙
๓๑ ส.ค. ๓๐ ๒๕ การระลึกถึงบรรพบุรุษ ๔๖
๑๐ มิ.ย. ๒๑ ๒๖ การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
๑๗ ส.ค. ๒๗ ๒๗ การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
๑๕ เม.ย. ๒๑ ๒๘ การสังคมคืออะไร ๑๗
๒๐ พ.ค. ๓๒ ๒๙ การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว ๓๓
๒ ก.ย. ๓๓ ๓๐ สนทนาปัญหาบ้านเมือง
๒๖ พ.ค. ๓๒ ๓๑ ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ ๓๒
๙ มิ.ย. ๒๒ ๓๒ ความกระหายต่อธรรม:ธัมมกามยตา ๑๔
๒๙ ก.ย. ๓๐ ๓๓ ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้
๓๐ มิ.ย. ๒๒ ๓๔ ความมีจุดหมายปลายทาง ๒๕
๒๕ มิ.ย. ๒๒ ๓๕ ความรักดี ๑๔
๑๒ พ.ค. ๒๒ ๓๖ ความรักผู้อื่น
๑๕ ธ.ค. ๒๖ ๓๗ ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน ๔๘
๒ มี.ค. ๓๓ ๓๘ คุณค่าของชีวิต
๒๐ ส.ค. ๒๕ ๓๙ ฆรเมสิธรรม : ฆราวาสธรรม
๙ ก.พ. ๒๘ ๔๐ จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา ๔๐
๖ พ.ค. ๒๑ ๔๑ ชีวิตคืออะไร
๓๐ ธ.ค. ๒๒ ๔๒ ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา ๕๓
๑๓ พ.ค. ๒๑ ๔๓ ทรัพย์สมบัติคืออะไร
๑๑ พ.ค. ๒๗ ๔๔ ทำงานให้สนุกได้อย่างไร ๕๓
๘ ธ.ค. ๒๗ ๔๕ ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และมีประโยชน์ที่สุด
๒๕ มี.ค. ๒๘ ๔๖ ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
๓๑ ธ.ค. ๒๒ ๔๗ ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง
๒ ก.ค. ๓๓ ๔๘ ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ๕๑
๑๖ พ.ค. ๒๓ ๔๙ ธรรมะกลับมาปัญหาหมด ๕๗
๓ พ.ค. ๒๓ ๕๐ ธรรมะกับปัญหาปากท้อง
๕ พ.ค. ๒๘ ๕๑ ธรรมะคือหน้าที่ ๕๕
๒๙ ธ.ค. ๒๒ ๕๒ ธรรมะคืออะไร,จะมีธรรมได้อย่างไร ๕๗
๒๗ ก.พ. ๓๓ ๕๓ ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก ๕๗
๑๖ ต.ค. ๒๖ ๕๔ ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต (๒ แบบ) - แบบที่ ๑
๑๖ ต.ค. ๒๖ ๕๔ ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต (๒ แบบ) - แบบที่ ๒
๒๗ ส.ค. ๓๒ ๕๖ การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา ๕๙
๒๒ มี.ค. ๓๐ ๕๗ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
๒๑ ต.ค. ๒๑ ๕๘ บุตรที่ประเสริฐที่สุด ๕๓
๑๐ ต.ค. ๒๒  ๕๙ ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับ ฆราวาส
๒๖ ต.ค. ๒๖ ๖๐ ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์
๔ พ.ค. ๒๓ ๖๑ เป้าหมายของชีวิต ๕๐
๑๔ ส.ค. ๒๖ ๖๒ ผัสสะ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม
๒๓ มี.ค. ๓๒ ๖๓ ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก ๔๖
๒๐ ส.ค. ๓๓ ๖๔ หน้าที่กับคุณธรรม ๔๑
๑๖ มิ.ย. ๒๒ ๖๕ พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
๖ เม.ย. ๒๖ ๖๖ พึ่งตน - พึ่งธรรม
๒๔ ต.ค. ๓๐ ๖๗ หน้าที่ของพุทธบริษัท
๒๑ ก.ค. ๒๓ ๖๘ แม่, พระคุณของแม่ ๕๗
๒ ก.ค. ๓๓ ๖๙ หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่ ๔๗
๑๔ เม.ย. ๒๒ ๗๐ โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก
๒๐ ต.ค. ๒๗ ๗๑ โลกอื่น ๕๓
๒๒ ส.ค. ๒๗ ๗๒ วิธีทำสมาธิเบื้องต้น ๕๙
๑๓ ก.ย.๓๐ ๗๓ วิเวก เป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี ๕๙
๒๐ พ.ค. ๒๑ ๗๔ เศรษฐกิจคืออะไร
๒ พ.ค. ๒๖ ๗๕ สติและการฝึกสติ
๒๖ ธ.ค. ๒๖ ๗๖ สนทนาเรื่อง "ธรรม" คำเดียว
๒๖ เม.ย. ๓๐ ๗๗ สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา ๕๗
๔ พ.ค. ๓๐ ๗๘ สมาธิและการพัฒนาการของระบบสมาธิ ๕๗
๑๒ เม.ย. ๒๘ ๗๙ ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต
๒๗ พ.ค. ๒๘ ๘๐ สวรรค์ในทุกอิริยาบถ ๕๔
๓ ก.พ. ๒๘ ๘๑ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา ในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ๕๓
๑๗ มิ.ย. ๒๑ ๘๒ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร
พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
๕ ก.ค. ๑๗ ๘๓ ไตรรัตนะ - พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ๕๗
๖ ก.ค. ๑๗ ๘๔ ไตรสิกขา - ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา
๗ ก.ค. ๑๗ ๘๕ ไตรโลกุตตรธรรม - มรรค ผล นิพพาน ๕๐
๑๙ ก.ค. ๑๗ ๘๖ ไตรลักษณ์ - อนิจจลักษณ์ ทุกขลักษณ์ อนัตตลักษณ์ ๕๗
๒๗ ก.ค. ๑๗ ๘๗ ไตรวัฏฏ์ - กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ วิปากวัฎฎ์ ๕๘
๑๒ ส.ค. ๑๗ ๘๘ ไตรภพ - กามภพ รูปภพ อรูปภพ ๕๙
๒๗ ส.ค. ๑๗ ๘๙ ไตรตัณหา - กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
๑ ก.ย. ๑๗ ๙๐ ไตรทวาร - กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ๔๔
๑๖ ก.ย. ๑๗ ๙๑ ไตรเหตุ - โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ ๕๓
๒๔ ก.ย. ๑๗ ๙๒ ไตรกรรม - กุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากตกรรม ๔๙
๑ ต.ค. ๑๗ ๙๓ ไตรมาส - ศีลมาส สมาธิมาส ปัญญามาส
๙๔ ออกพรรษา ๔๓
พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๖ ก.ค. ๑๕ ๙๕ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๑๔
๒๗ ก.ค. ๑๕ ๙๖ ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ๔๓
๒ ส.ค. ๑๕ ๙๗ การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๕๓
๙ ส.ค. ๑๕ ๙๘ สิ่งที่ได้โดยยาก ๔ อย่าง ๕๙
๑๗ ส.ค. ๑๕ ๙๙ อาหารของอวิชชา ๕๗
๒๔ ส.ค. ๑๕ ๑๐๐ อาหารของวิชชาและวิมุติ ๓๘
พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๖
๒๓ ก.ค. ๑๖ ๑๐๑ นโม, ไตรสรณคมน์ ๕๙
๓๐ ก.ค. ๑๖ ๑๐๒ ความวิเวกเป็นสุข
๖ ส.ค. ๑๖ ๑๐๓ ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข ๔๘
๑๔ ส.ค. ๑๖ ๑๐๔ ความคลายกำหนัดเป็นสุข ๔๙
๒๑ ส.ค. ๑๖ ๑๐๕ การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข ๕๔
๒๘ ส.ค. ๑๖ ๑๐๖ ความรักเสมอตนไม่มี สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
๒๙ ส.ค. ๑๐ ๑๐๗ การทำบุญสามแบบ
๒๐ ก.ค. ๑๓ ๑๐๘ การบำรุงพระศาสนา ๕๒
๗ ก.พ. ๑๗ ๑๐๙ มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้
๑๖ ก.ค. ๑๔ ๑๑๐ การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์
๙ ต.ค. ๐๙ ๑๑๑ ภาษาคน - ภาษาธรรม
๓๐ ก.ค. ๑๔ ๑๑๒ ทางแห่งความไม่ประมาท ๕๐
๑๑ ส.ค. ๒๒ ๑๑๓ มาตาปิตุกถา : คุณของมารดาบิดา ๔๙
๔ ก.ย. ๑๔ ๑๑๔ สัญญา ๔ ประการ : ขาดทุน เสมอตัว กำไร แทงทะลุ ๔๑
๖ ส.ค. ๑๔ ๑๑๕ หิริโอตตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต่อความทุกข์ ๔๔
๒๘ ก.ค. ๒๓ ๑๑๖ อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๓
เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น
๑๓ ก.ค. ๒๗ ๑๑๗ เข้าพรรษาด้วยธรรมชีวี ๒๙
๑-๓ ส.ค. ๒๕ ๑๑๘ การจำพรรษา ๑๖
๑๘ ก.ค. ๓๒ ๑๑๙ การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ ๔๒
๒ ต.ค. ๒๕ ๑๒๐ ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร ๑๕
๙ ต.ค. ๒๗ ๑๒๑ การออกพรรษาอย่างบัณฑิต ๑๖
๒๘ ต.ค. ๒๘ ๑๒๒ ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ
๑๗ ต.ค. ๒๙ ๑๒๓ ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา ๒๕
๑๙ ต.ค. ๒๙ ๑๒๔ สืบอายุพระศาสนา ๓๗
๒๕ ต.ค. ๓๑ ๑๒๕ การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑ ก.พ. ๒๒ ๑๒๖ โอวาทปาฏิโมกข์
๑๒๗ ความเป็นพระอรหันต์ ๒๑
๑๒๘ พระไตรลักษณ์
๑๒๙ อนุโมทนาผ้าป่า (ภาษาใต้) ๒๙
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๖ ก.พ. ๒๖ ๑๓๐ พระอรหันต์อย่าลืม ๑๓
๑๓๑ จิตนี้ประภัสสร ๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๖ ๑๓๒ การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร ๕๐
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๖ ก.พ. ๒๗ ๑๓๓ โอวาทปาฏิโมกข์  ๒๘
๑๓๔ ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร ๑๐
๑๓๕ การวางของหนักคือการดับทุกข์ ๒๐
๑๓๖ การทำลาย ตัวกู - ของกู ๕๙
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
๕ มี.ค. ๒๘ ๑๓๗ พระอรหันต์คือใคร ๓๒
๑๓๘ ปุถุชนคือใคร, ลักษณะของปุถุชน
๑๓๙ ลักษณะแห่งพระอรหันต์ ๒๔
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๓ ก.พ. ๒๙ ๑๔๐ พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุด หรือ ติดอยู่เพียงแค่ความดี
๑๔๑ รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร ๑๖
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
๑๒ ก.พ. ๓๐ ๑๔๒ การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว - ดี ๕๓
๑๔๓ การเคารพหน้าที่
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
๒ มี.ค. ๓๑ ๑๔๔ อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น
๑๔๕ อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
๒๑ ก.พ. ๓๒ ๑๔๖ พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก ๒๕
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
๗ พ.ค. ๑๗ ๑๔๗ พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ๕๗
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๖ พ.ค. ๒๖ ๑๔๘ คาถาเย้ยตัณหา 
๑๔๙ อิทัปปัจจยตา ๓๓
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๔ พ.ค. ๒๗ ๑๕๐ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา, พระพุทธเจ้า ๓ ความหมาย ๑๔
๑๕๑ การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ ๑๙
๑๕๒ ทางเดินของชีวิต
๑๕๓ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตาย ๑๕
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ.๒๕๒๙
๒๒ พ.ค. ๒๙ ๑๕๔ ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา ๑๖
๑๕๕ พระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ต่าง ๆ กัน ๑๖
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๐ พ.ค. ๓๑ ๑๕๖ จงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ๓๕
๑๕๗ พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา ๑๐
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๙ พ.ค. ๓๒ ๑๕๘ พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๓๖
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
๘ พ.ค. ๓๓ ๑๕๙ รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด ๓๙
๑๖๐ ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด ๑๐
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๘ ก.พ. ๓๔ ๑๖๑ ความสุข ๓ ระดับ : การไม่เบียดเบียน, ๔๔
๑๖๒ การคลายความกำหนัดยึดถือ, การนำความเห็นว่าเป็นตัวตนออกเสียได้,  ๕๙
 
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๕
๕ ก.ค. ๒๕ ๑๖๓ โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา
๑๖๔ พระรัตนตรัยนั่นแหละ คือ ตัวพระพุทธศาสนา ๑๔
๑๖๕ หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา ๓๗
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๔ ก.ค. ๒๖ ๑๖๖ ความหมายของวันอาสาฬหบูชา, ๕๙
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
๑๖๗ การเกิดขึ้นของอุปาทาน คือ การเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ ๕๘
๑๖๘ การดับลงของอุปาทาน คือ การดับลงแห่งความทุกข์ ๓๓
๑๖๙ ของขวัญวันอาสาฬหบูชา ๒๘
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๒ ก.ค. ๒๗ ๑๗๐ วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง ๓๓
๑๗๑ ลักษณะและวิธีปฏิบัติธรรมชีวี
๑๗๒ การปฏิบัติต่อธรรมชีวี, ประโยชน์อานิสงส์ธรรมชีวี ๑๑
๑๗๓ นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่ ๕๒
๑๗๔ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ๓๐
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
๓๑ ก.ค. ๒๘ ๑๗๕ พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม ๕๕
๑๗๖ พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม (ต่อ)
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๐ ก.ค. ๒๙ ๑๗๗ มัชฌิมาปฏิปทา ๑๒
๑๗๘ อริยสัจ
๑๗๙ ความทุกข์ ๔๒
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
๑๐ ก.ค. ๓๐ ๑๘๐ ความเห็นแก่ตัว และการทำลายความเห็นแก่ตัว
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๘ ก.ค. ๓๑ ๑๘๑ อตัมมยตากับอริยสัจสี่
๑๘๒ อตัมมยตากับธรรมจักร ๑๘
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๗ ก.ค. ๓๒ ๑๘๓ พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้ ๒๓
๑๘๔ พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง(ปฏิจจสมุปบาท)
๑๘๕ พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า-แปล
๑๘๖ พระทำวัตรสวดมนต์ เย็น-แปล
๑๘๗ พระทำวัตรสวดมนต์ บทพิเศษ-แปล ๕๙
๑๘๘ พระทำวัตรสวดมนต์ บทพิเศษ-แปล
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
๗ ก.ค. ๓๓ ๑๘๙ ธรรมจักรคืออะไร และทำไมกัน และมีความสูงสุดถึงไหน ๔๑
๑๙๐ ขอบคุณผู้ที่นำพระพุทธศาสนามาให้เรา
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๕ ก.ค. ๓๔ ๑๙๑ หัวใจและความลับของพระธรรมจักร ๓๒
๑๙๒ พระธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและมนุษย์ ๒๘
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
๙ ก.พ. ๓๓ ๑๙๓ หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลกให้รอดอยู่ได้
๑๙๔ อนุโมทนาและธรรมปฏิสันถารการถวายปริญญา ๕๕
มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๘ ก.พ. ๓๕ ๑๙๕ หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้ ๑๗
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๖ พ.ค. ๓๕ ๑๙๖ ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล - ลำธารหยุด ๔๖
บรรยายอบรมนักศึกษา
๗ ส.ค. ๒๒ ๑๙๗ ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา ๑๗
๑๙๘ ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา (ถาม-ตอบ ปัญหา) ๔๖
อบรมพระราชภัฎ ปี พ.ศ.๒๕๑๘
๒๖ ก.ย. ๑๘ ๑๙๙ การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง ๒๗
๒๘ ก.ย.๑๘ ๒๐๐ การอยู่อย่างลดหัวลดหาง  ๓๖
๒๐ พ.ค. ๒๗ ๒๐๑ การงานคืออะไร จะสนุกและเป็นสุข ในการทำงานได้อย่างไร ๔๗
๒๓ เม.ย. ๓๐ ๒๐๒ การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา ๓๙
๑๓ ต.ค. ๒๗ ๒๐๓ การทำชีวิตให้มีธรรมะ
อบรมพระวิปัสสนาจารย์
๓๐ ม.ค. ๒๖ ๒๐๔ การทำวิปัสสนา
๓๑ ม.ค. ๒๖ ๒๐๕ ใจความสำคัญของวิปัสสนา ๕๕
๒๓ ม.ค. ๒๖ ๒๐๖ การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ ๔๙
๑๕ ก.ย. ๓๐ ๒๐๗ การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ ๒๘
๑๒ ส.ค. ๒๘ ๒๐๘ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา
๑๙ ส.ค. ๒๗ ๒๐๙ ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า "ธรรม" ๑๗
๒๑ ม.ค. ๒๒ ๒๑๐ เค้าโครงของพุทธศาสนา ๒๖
๒๙ ก.ค. ๓๑ ๒๑๑ ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา ๔๓
๑๘ มี.ค. ๒๗ ๒๑๒ ทำไมจึงไม่รู้จัก เข้าใจและใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ ๓๖
๒ ธ.ค. ๓๓ ๒๑๓ การมีธรรมะในการครองชีวิต ๒๓
๑๘ ส.ค. ๒๕ ๒๑๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓๖
๒๓ ก.ย. ๒๗ ๒๑๕ ธรรมะและผู้มีธรรมะ ๑๗
๔ ก.พ. ๒๒ ๒๑๖ ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ ๓๘
๒๖ ส.ค. ๒๒ ๒๑๗ ประโยชน์ของการเป็นพุทธบริษัท ๑๖
๑๗,๑๙ส.ค.๒๗ ๒๑๘ แผ่นดินธรรม - แผ่นดินทอง เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนา ๔๐
๑๒ ส.ค. ๒๖ ๒๑๙ แม่ คือ ผู้สร้างโลก ๒๗
๒ ก.พ. ๒๘ ๒๒๐ รอยของพระธรรม ๑๗
๒๒ ส.ค. ๓๐ ๒๒๑ ศาสนาของคู่กันกับชีวิต ๒๑
๓๐ ธ.ค. ๒๗ ๒๒๒ ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก
๒๖ ธ.ค. ๒๖ ๒๒๓ สนทนาเรื่อง สติปัฏฐาน ๕๙
๑๖ ต.ค. ๒๖ ๒๒๔ อะไร ๆ มันรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู" ๑๔
๑๙ ส.ค. ๒๕ ๒๒๕ อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ ๒๐
อานาปานสติสำหรับนักศึกษา
๔ พ.ค. ๒๓ ๒๒๖ อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา ๕๔
๕ พ.ค. ๒๓ ๒๒๗ อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา(ต่อ) ๔๓
๒๘ ม.ค. ๓๑ ๒๒๘ การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนา ๑๖
๒๔ มี.ค. ๓๑ ๒๒๙ จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ ๒๖
๒๕ เม.ย. ๓๑ ๒๓๐ อุดมคติอนุบาล: การจัดการศึกษาระบบอนุบาล ๓๖
๒๐ ต.ค. ๓๑ ๒๓๑ จิตวิทยาในพุทธศาสนา ๓๙
 ๒๔ ต.ค. ๓๑ ๒๓๒ ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง ๑๓
๒๒ ม.ค. ๓๒ ๒๓๓ การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ ๓๔
๑๒ ก.พ. ๓๒ ๒๓๔ การทำงานชนิดที่เป็นการทำกุศล
๑๙ ก.พ. ๓๒ ๒๓๕ ยุวธรรมสำหรับยุวชน ๓๙
๓ มี.ค. ๓๒ ๒๓๖ ความลึกซึ้งของชีวิต ๒๖
๑๙ เม.ย. ๓๒ ๒๓๗ การมีชีวิตชนิดที่น่าพอใจ
๒๑ เม.ย. ๓๒ ๒๓๘ ธรรมะสำหรับยุวชน (วัยรุ่น) ๒๙
๑๔ พ.ค. ๓๒ ๒๓๙ การมีอาชีวะให้ถูกต้องและสมบูรณ์
๒๒ พ.ค. ๓๒ ๒๔๐ พลังผลักดันของชีวิต ๑๓
๑๖ ก.ค. ๓๒ ๒๔๑ การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต ๒๒
๓๐ ก.ค. ๓๒ ๒๔๒ ทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน ๑๘
๖ ส.ค. ๓๒ ๒๔๓ ศึกษาธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์ ๒๒
๑๓ ส.ค. ๓๒ ๒๔๔ ทำงานให้ประเสริฐ ๒๐
๒๖ ส.ค. ๓๒ ๒๔๕ ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ ๒๖
๒๔ ก.ย. ๓๒ ๒๔๖ การพัฒนาตามแนวแห่งพุทธศาสนา ๕๘
๒๑ ต.ค. ๓๒ ๒๔๗ วิถีแห่งชีวิต ๒๒
๒๔ ต.ค. ๓๒ ๒๔๘ โลกบ้าหรือธรรมะบ้า ๑๑
๒๕ มี.ค. ๓๓ ๒๔๙ หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ ๒๒
๒๗ มี.ค. ๓๓ ๒๕๐ วิญญาณแห่งเกษตรกรรม
๖ มี.ค. ๓๓ ๒๕๑ ธรรมะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากธรรมะ ๑๔
๑๒ มี.ค. ๓๓ ๒๕๒ เรื่องธรรมะคือเรื่องตัวเราเอง
๑๒ พ.ค. ๓๓ ๒๕๓ ศาสนิกชนจะต้อนรับนักการเมืองฯ ในทศวรรษนี้ฯได้อย่างไร ๔๘
๒๐ พ.ค. ๓๓ ๒๕๔ การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม ๒๕
๒๒ พ.ค. ๓๓ ๒๕๕ เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อสังคมเป็นนิกส์ ๑๒
๙ มิ.ย. ๓๓ ๒๕๖ ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน ๒๒
๒๔ มิ.ย. ๓๓ ๒๕๗ ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์
๑๓ ส.ค. ๓๓ ๒๕๘ ธรรมะชาวบ้าน ๓๔
๑๕ ส.ค. ๓๓ ๒๕๙ ชีวิตนี้มีค่า ๕๒
๙ ก.ย. ๓๓ ๒๖๐ มนุษย์กับธรรมชาติ ๓๒
๑๗ ต.ค. ๓๓ ๒๖๑ ชีวิตบริหาร : การบริหารชีวิต ๒๑
๑๘ ต.ค. ๓๓ ๒๖๒ พุทธศาสนากับจิตวิทยา ๒๙
๒๐ ต.ค. ๓๓ ๒๖๓ ธรรมะกับนักศึกษา ๕๔
๓๑ มี.ค. ๓๔ ๒๖๔ ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว ๔๑
๒ ม.ค. ๓๑ ๒๖๕ การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง ๕๖
๙ ม.ค. ๓๑ ๒๖๖ การปิดกั้นทิศทั้งหก
๑๖ ม.ค. ๓๑ ๒๖๗ การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท
๒๓ ม.ค. ๓๑ ๒๖๘ การมีธรรมะสี่เกลอ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ ๑๕
๓๐ ม.ค. ๓๑ ๒๖๙ การมีกุศลชนิดที่แท้จริง
๑๓ ก.พ. ๓๑ ๒๗๐ สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน ๕๖
๒๐ ก.พ. ๓๑ ๒๗๑ ยาระงับสรรพโรค ๒๕
๒๗ ก.พ. ๓๑ ๒๗๒ สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง : ศาสนา หน้าที่ นิพพาน ๔๓
๕ มี.ค. ๓๑ ๒๗๓ อตัมมยตา - ความไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที)
๑๒ มี.ค. ๓๑ ๒๗๔ การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ
๑๙ มี.ค. ๓๑ ๒๗๕ อตัมมยตาประยุกต์ ๑๗
๒๖ มี.ค. ๓๑ ๒๗๖ อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง ๑๘
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com