Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมบรรยาย พุทธทาสภิกขุ แผ่นที่ ๖

 → คลิกกลับหน้าหลัก       

คลิกชื่อเรื่องที่ต้องการฟัง 

-ถ้าต้องการ save ไฟล์ MP3 เพื่อนำไปเปิดฟัง, 

ให้คลิกขวาชื่อเรื่องที่ต้องการ, คลิก Save target as.. หรือ  Save link as... 

และคลิก  Save 

วันที่แสดง ที่ ชื่อเรื่อง / ชุด ชั่วโมง นาที
มาฆบูชาเทศนา แถลงการณ์เกี่ยวกับ ๕๐ ปี สวนโมกข์
๘ ก.พ.๒๕ กัณฑ์ที่ ๑  ๔๕
กัณฑ์ที่ ๒  ๕๐
๘ ม.ค.๐๙ ทำอย่างไรจึงจะว่าง ๒๐
๑๓ ม.ค.๐๙ หลักธรรมะสำหรับนักศึกษา ๒๕
๒๐ ต.ค.๓๔ ธรรมะคำเดียวพอ
๒๑ ต.ค.๓๔ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ ๕๖
๒๒ ต.ค.๓๔ ปฎิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์สี่
๗ ม.ค.๓๒ ปีใหม่แห่งความไม่เห็นแก่ตัว ๑๙
๑๕ ก.พ.๐๔ ความดับไม่เหลือ ๒๐
๒๘ ส.ค.๓๔ ๑๐ วินัยและคุณธรรมสำหรับพัฒนาตน ๕๙
๒๒ ก.ย.๓๒ ๑๑ อตัมมยตากับการทำบุญตายาย (ภาษาใต้) ๔๖
ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ชุด หนทางรอดของมนุษย์เรา
๒๑ ก.พ.๓๑ ๑๒ วิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามโลก ๓๐
๒๐ มี.ค.๓๑ ๑๓ ความเห็นแก่ตัว น่ากลัวนัก ๒๘
๑๗ เม.ย.๓๑ ๑๔ หนทางรอด คือ การทำลายความเห็นแก่ตัว ๓๑
๑๕ พ.ค.๓๑ ๑๕ บ่อเกิดแห่งความเห็นแก่ตัวคือตัวตน ๒๙
๑๙ มิ.ย.๓๑ ๑๖ ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวตน ๒๙
๑๗ ก.ค.๓๑ ๑๗ อนัตตายามหาวิเศษในการกำจัดความเห็นแก่ตัว ๓๑
๒๑ ส.ค.๓๑ ๑๘ นิพพาน คือความอยู่รอดของมนุษยชาติ ๒๙
๑๘ ก.ย.๓๑ ๑๙ ความไม่เห็นแก่ตัว จำเป็นสำหรับระบบการเมืองของโลก ๓๐
๑๖ ต.ค.๓๑ ๒๐ ธรรมะที่ต้องใช้ในการกำจัดความเห็นแก่ตัว  ๓๑
๒๐ พ.ย.๓๑ ๒๑ การศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัว ๒๙
๑๘ ธ.ค.๓๑ ๒๒ การอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกเป็นลบ ๓๐
๑๘ ส.ค.๓๑ ๒๓ การควบคุมผัสสะคือการควบคุมโลก ๒๙
๓ ก.ค.๒๕ ๒๔ อิทัปปัจจยตา ในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา ๔๑
๑๐-๑๗ ก.ค.๒๕ ๒๕ จิตว่าง หรือ สุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์  ๑๗
๒๕ ก.ย.๓๑ ๒๖ พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์  ๕๖
๑๙ ส.ค.๓๒ ๒๗ อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต ๑๑
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ.๒๕๑๔
๒๗ พ.ค.๑๔ ๒๘ เรื่องทั่วไป ๕๕
๒๗ พ.ค.๑๔ ๒๙ เกี่ยวกับภิกษุสามเณร ๒๑
๒๗ พ.ค.๑๔ ๓๐ เกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกา ๕๑
ธรรมบรรยายนักเรียนฝึกหัดครูวิทยาลัยครูสงขลา
๒๗ ส.ค.๑๘ ๓๑ การศึกษาสมบูรณ์แบบ คือ วงกลมที่คุ้มครองปกป้องโลกถึงที่สุด ๒๑
๒๘ ส.ค.๑๘ ๓๒ ปัญหาหลายประการที่เกิดจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบ และ  ๔๕
การตอบปัญหา
๒๙ ส.ค.๑๘ ๓๓ ศีลธรรมกับการศึกษาสมบูรณ์แบบ ๓๒
๓๐ ส.ค.๑๘ ๓๔ สรุปความทั้งหมดของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ๔๒
โอวาทแก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
๒๔ พ.ย.๒๘ ๓๕ ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ ๕๔
โอวาทแก่คณะทนายความ
๒๑ เม.ย.๒๗ ๓๖ ธรรมะสำหรับทนายความ ๕๑
โอวาทแก่คณะนักปกครอง
๑๐ ก.ย.๒๑ ๓๗ ความมั่นคงภายในจิตใจของมนุษย์ ๕๓
โอวาทแก่ครู อาจารย์
๒๓ พ.ย.๒๒ ๓๘ เรามาเป็นครูเอาบุญกันเถิด
๒๓ ต.ค.๒๓ ๓๙ ปรัชญาและศาสนา ๑๕
๑๑ ก.ค.๒๔ ๔๐ การปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม ๑๓
๑ ธ.ค.๒๒ ๔๑ พระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครู
๑ มิ.ย.๒๗ ๔๒ บทพระธรรมคำกลอน ๓๗
๔๓ ธรรมะช่วยให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะ ๕๘
๑ ม.ค.๓๑-๓๒ ๔๔ ปีใหม่แห่งทศพิธราชธรรม, ปีใหม่แห่งอตัมมยตา
๒๗ ต.ค.๒๗ ๔๕ อุดมคติของครูประชาบาล ๔๙
๙ ส.ค.๒๖ ๔๖ การดึงศีลธรรมกลับมา ๕๖
๒๒ ก.ค.๓๐ ๔๗ การให้อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ๕๘
๗ เม.ย.๒๒ ๔๘ ธรรมะบริหารจิต ๔๘
๒๔,๒๕ มิ.ย.๒๕ ๔๙ ครูกับไสยศาสตร์
๑๔ ธ.ค.๒๖ ๕๐ แง่มุมบางประการของการศึกษาที่ควรพิจารณา
มาฆบูชาเทศนา
๑๓ ก.พ.๑๑ ๕๑ คุณธรรมของพระธรรม
๕๒ โอวาทปาฏิโมกข์ ๕๑
๕๓ ในโลกนี้มีแต่คนบ้า ๑๔
๒-๙ ส.ค.๐๙ ๕๔ การทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้า ๑๓
ธรรมบรรยายแก่คณะครูอาจารย์โรงเรียนมาแตร์เดอี
๙ เม.ย.๒๘ ๕๕ ๑.ชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา ๓๔
๒.ศาสนาของคู่กันกับชีวิต
๑๑ เม.ย.๒๘ ๕๖ ๓.ชีวิตพัฒนาหรือการพัฒนาชีวิต ๑๗
๑๒ เม.ย.๒๘ ๕๗ ๔.ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต
๕ ธ.ค.๒๐ ๕๘ ผู้นำที่ทำให้ทุกคนพูดว่า "พอใจ" ๔๘
๒๒ ต.ค.๒๖ ๕๙ พระพุทธเจ้าเปิดโลก ๒๘
๒๕ ก.ย.๒๘ ๖๐ ความไม่ยึดมั่นถือมั่น เรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา ๒๙
๒๖ ธ.ค.๓๕ ๖๑ ปีใหม่สมบูรณ์แบบ ๕๐
๓๑ ธ.ค.๓๒ ๖๒ ธรรมะที่รักษาใจไม่ให้หลงยินดียินร้าย
๑๙ ต.ค.๒๗ ๖๓ ครูกับความอยู่รอดของชาติ
๒๗ พ.ค.๒๔ ๖๔ พุทธบริษัทกับการกินอาหาร
๑๕ ต.ค.๒๖ ๖๕ ธรรมะกลับมาปัญหาหมด ๕๖
๗ ก.ค.๒๒ ๖๖ การศึกษาตามทัศนะของท่านพุทธทาส
๑ ม.ค.๒๙ ๖๗ ชีวิตใหม่เมื่อปีใหม่ ๔๙
๒๖ เม.ย.๓๒ ๖๘ การรับใช้โลกด้วยการฝึกจากมหาวิทยาลัยเด็กวัด ๒๑
๖๙ ยาวิเศษสำหรับป้องกันและแก้ไขโลกทั้งปวง ๔๐
๒๔ พ.ค.๒๙ ๗๐ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ๓๔
๓๑ ธ.ค.๒๗ ๗๑ ปีใหม่ชีวิตใหม่ ๒๑
๑ พ.ค.๒๕ ๗๒ การสังคมสงเคราะห์ในภาคใต้
๑ ม.ค.๒๗ ๗๓ ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่า
๒๗ มิ.ย.๒๓ ๗๔ ศีลธรรมสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน
๑ ม.ค.๒๖ ๗๕ ปีใหม่สำหรับนักศึกษาปัญญาชน
ธรรมบรรยายสำหรับนักเรียน เยาวชน
๗๖ ธรรมะที่นำเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
๗๗ การมีพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง ๑๔
๗๘ ศีลพรที่ดีคือ มีความเกลียดชั่วกลัวบาป ๔๗
๑๐ พ.ย.๐๘ ๗๙ ปริศนาธรรมไทย ชุด หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ ๑๙
๒๒ ต.ค.๑๐ ๘๐ หัวใจของพระธรรม
๒๗ ต.ค.๒๐ ๘๑ ผู้ทรงเปิดให้สัดว์โลกเห็นทั่วกันหมด ๕๐
๒๑ ก.ค.๑๓ ๘๒ ความหมายทำให้สำเร็จประโยชน์ ๕๒
๖ ก.พ.๒๕ ๘๓ รักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนา ๓๙
๒๑ ต.ค.๒๖ ๘๔ ประโยชน์ของการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ๔๗
๑๒-๑๓ ก.ค.๒๗ ๘๕ อาสาฬหบูชา วันแห่งพระธรรม, วันแห่งความถูกต้อง ๓๐
๑๙ ก.ค.๑๓ ๘๖ เตรียมตัวฝึกอบรมตนในการเข้าพรรษา ๓๘
๒๑ ก.ย.๐๗ ๘๗ อริยมรรคมีองค์แปด
๑๑ ม.ค.๒๑ ๘๘ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรม ๒๙
๘๙ รัตนสาม สิ่งที่ให้เกิดความยินดี ๕๑
๑๖ ส.ค.๐๗ ๙๐ ชีวิตประกอบด้วย ธาตุหก ๕๖
๒๓ ส.ค.๐๗ ๙๑ อินทรีย์ห้า ๕๕
๗ ต.ค.๓๐ ๙๒ ปวารณา วันเปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนได้ ๕๑
๑๙ ส.ค.๓๑ ๙๓ ปัญหาทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัว ๓๘
๘ มี.ค.๓๑ ๙๔ ไตรลักษณ์ปรากฏ อคติย่อมหดหายไป ๕๘
๙๕ การทำบุญให้ทานเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว ๕๕
๒๑ เม.ย.๑๓ ๙๖ ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว
๙ ก.ย.๓๕ ๙๗ (สัมมัตตะ) มีความถูกต้องในการดำรงชีวิตไม่เป็นทุกข์ ๔๖
๒๑ ก.ย.๓๔ ๙๘ โอวาทวันเยี่ยมสวนโมกข์ ทั้งโลกมีปัญหามาจากความเห็นแก่ตัว ๓๐
ธรรมบรรยายสำหรับครู
๔ ก.ย.๒๗ ๙๙ เป้าหมายของชีวิตและสังคม ๒๒
๕ ก.ย.๒๗ ๑๐๐ การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม ๑๕
๖ ก.ย.๒๗ ๑๐๑ เป้าหมายของการศึกษา
๘ ก.ย.๒๗ ๑๐๒ ธรรมะชีวีกับครูผู้สร้างโลก ๒๒
๑๒ ก.ย.๒๗ ๑๐๓ คุณธรรมของครู ๑๒
๑๕ ก.ย.๒๗ ๑๐๔ การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละ คือ ธรรมชีวีชั้นครู ๑๕
๑๘ ก.ย.๒๗ ๑๐๕ วิธีสอนจริยธรรม ๓๑
๒๒ ก.ย.๒๗ ๑๐๖ ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี ๑๔
๒๙ ก.ย.๒๗ ๑๐๗ บทบาทของครูกับความอยู่รอดของสังคม ๓๑
๒๙ ก.ย.๒๗ ๑๐๘ ปัจฉิมกถา ๓๖
ธรรมบรรยาย
๑-๓ ก.ย.๒๗ ๑๐๙ นานาปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม
๑๑๐ อริยมรรคมีองค์แปด
๑๑๑ สัมมาทิฎฐิ ๒๐
๑๑๒ สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ ๒๕
๑๑๓ สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ ๓๙
๔ พ.ย.๒๗ ๑๑๔ อริยมรรคสัมพันธ์ ๒๑
๑๗ พ.ย.๒๗ ๑๑๕ การใช้อริยมรรคเป็นเค้าโครงหลักของจริยศึกษา ๑๒
๗ ธ.ค.๓๓ ๑๑๖ การทำงานให้สนุก ๓๘
๒๘ มี.ค.๓๓ ๑๑๗ การป้องกันอาณาจักรตามหลักพุทธศาสนา ๒๗
๑ มี.ค.๑๗ ๑๑๘ การพัฒนากับการเผยแพร่ศาสนา ๑๘
ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ชุด ทศพิธราชธรรม
๑๘ ม.ค.๓๑ ๑๑๙ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม ๒๘
๑๕ ม.ค.๓๑ ๑๒๐ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยทาน ๓๐
๑๕ ม.ค.๓๑ ๑๒๑ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยศีล ๒๙
๑๗ ม.ค.๓๑ ๑๒๒ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยบริจาค ๓๐
๒๑ ม.ค.๓๑ ๑๒๓ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยอาชวะ ๓๐
๑๙ ม.ค.๓๑ ๑๒๔ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยมัททวะ ๒๓
๑๖ ม.ค.๓๑ ๑๒๕ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยตบะ ๒๙
๒๐ ม.ค.๓๑ ๑๒๖ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยอโกธะ ๒๙
๑๘ ม.ค.๓๑ ๑๒๗ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยอวิหิงสา ๓๐
๑๕ ม.ค.๓๑ ๑๒๘ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยขันติ ๓๐
๒๐ ม.ค.๓๑ ๑๒๙ การตามรอยพระยุคลบาทด้วยอวิโรธนะ ๒๙
๑๗ ม.ค.๓๑ ๑๓๐ สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม ๒๙
๑๕ มี.ค.๑๙ ๑๓๑ ท่านจะได้รับอะไรจากการมาสวนโมกข์ ๑๙
๒๕ ต.ค.๒๘ ๑๓๒ โครงสร้างของความทุกข์และการดับทุกข์
๒๖ ต.ค.๒๘ ๑๓๓ ธรรมที่นำมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิต
วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ.๒๕๑๙
๑๓ พ.ค.๑๙ ๑๓๔ การเลื่อนชั้นตัวเองในความเป็นพุทธบริษัท ๔๒
๑๓๕ การเห็นปฏิจจสมุปบาท คือการเห็นพระพุทธเจ้า ๒๒
๑๓๖ การเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง
๑๓๗ ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ ๔ ประการ ๕๙
๑๑ ต.ค.๓๐ ๑๓๘ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพ ๕๗
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๐๙
๑ ส.ค.๐๙ ๑๓๙ การทำอาสาฬหบูชาที่สำเร็จประโยชน์ ๒๔
๑๔๐ ธรรมอันเป็นอุบายเพื่อความดับแห่งทุกข์ ๓๓
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๓
๒๗ พ.ค.๑๓ ๑๔๑ ล้ออายุเพื่อความสะอาด ๓๔
๑๔๒ ล้ออายุว่าได้รับผลสมน้ำหน้า
๑๔๓ ยิ่งจะทำให้ดี โลกมันยิ่งบ้า
ธรรมปาฏิโมกข์
๒ พ.ย.๑๒ ๑๔๔ "ตัวกู" ตั้งต้นที่เวทนาที่ปราศจากสติ
๘ พ.ย.๑๒ ๑๔๕ คำพูดที่เข้าใจยากเกี่ยวกับการละ "ตัวกูของกู"
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ.๒๕๑๖
๒๗ พ.ค.๑๖ ๑๔๖ ล้อโลก ๒๔
๑๔๗ ล้อฆราวาส
๑๔๘ ล้อพระเณร ๕๕
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ.๒๕๒๑
๑๔๙ หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร ๔๕
๑๕๐ ความเข้าใจในระหว่างศาสนา ๒๙
๑๕๑ การดึงเพื่อนมนุษย์ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยม ๓๒
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com