Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมบรรยาย พุทธทาสภิกขุ แผ่นที่ ๕

 → คลิกกลับหน้าหลัก       

คลิกชื่อเรื่องที่ต้องการฟัง

-ถ้าต้องการ save ไฟล์ MP3 เพื่อนำไปเปิดฟัง,

ให้คลิกขวาชื่อเรื่องที่ต้องการ, คลิก Save target as.. หรือ  Save link as...

และคลิก  Save

วันที่แสดง ที่ ชื่อเรื่อง / ชุด ชั่วโมง นาที
อบรมพระนิสิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓
๑๒ ม.ค.๓๓ แพของพระพุทธเจ้ากำลังจะแตก
๑๓ ม.ค.๓๓ มาช่วยกันซ่อมแพกันเถิด
๑๔ ม.ค.๓๓ โครงสร้างที่สำคัญที่เป็นหัวใจในการผูกแพ
๑๕ ม.ค.๓๓ มาสร้างแพให้หลายชนิดกันดีกว่า ๕๙
๑๖ ม.ค.๓๓ แพพิเศษสำหรับต้อนรับและสมโภชพระพุทธเจ้า
๑๗ ม.ค.๓๓ อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๓๑
๑๙ เม.ย.๓๑ ใจความสำคัญของพุทธศาสนาคืออะไร ๕๓
๒๐ เม.ย.๓๑ ขอบวงของหลักวิชาในพุทธศาสนาคืออะไร ๕๖
๒๑ เม.ย.๓๑ ผลสุดท้ายของการปฏิบัติพุทธศาสนาคืออะไร ๕๙
๒๒ เม.ย.๓๑ ๑๐ วัตถุสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร ๕๓
๒๔ เม.ย.๓๑ ๑๑ ลักษณะเฉพาะบางประการของพุทธศาสนาคืออะไร ๕๖
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๓๓
๗ ต.ค.๓๓ ๑๒ ปัญหาที่เกี่ยวกับคำ (ภาษาคน - ภาษาธรรม) ๕๙
๘ ต.ค.๓๓ ๑๓ กิเลส ระบบกิเลส และการเกิดกิเลส
๙ ต.ค.๓๓ ๑๔ ความสิ้นกิเลส ๕๙
๑๐ ต.ค.๓๓ ๑๕ อัตตา และอนัตตา ๕๙
๑๑ ต.ค.๓๓ ๑๖ ความเห็นแก่ตัว ๕๘
๑๒ ต.ค.๓๓ ๑๗ หลักธรรมะเกี่ยวกับความเชื่อ ๕๘
การเติมธรรมะลงในชีวิต
๒๓ ต.ค.๒๕ ๑๘ การเติมธรรมะลงในชีวิต
๒๔ ต.ค.๒๕ ๑๙ การมีชีวิตอยู่ด้วยความว่าง ๑๑
การมีสติในทุกอิริยาบถ
๒๖-๒๘ ต.ค.๒๕ ๒๐ การมีสติในทุกอิริยาบถ ๒๗
แก่นพระพุทธศาสนา
๒๕ ส.ค.๒๗ ๒๑ แก่นพระพุทธศาสนา ๕๓
๒๗ ส.ค.๒๗ ๒๒ ปัจฉิมโอวาท, ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณี ๕๒
เค้าโครงของชีวิต
๒๕ ต.ค.๒๗ ๒๓ เค้าโครงของชีวิต
๒๖ ต.ค.๒๗ ๒๔ ความเกิดแห่งทุกข์ ๕๖
๒๗ ต.ค.๒๗ ๒๕ ความไม่เกิดทุกข์ ๕๔
เค้าเงื่อนของธรรมะ
๕ ก.ย.๒๕ ๒๖ เค้าเงื่อนของธรรมะ ๑๑
๖ ก.ย.๒๕ ๒๗ อิทัปปัจจยตา ๒๖
จริยธรรมกับบัณฑิต
๒๓ ม.ค.๒๘ ๒๘ จริยธรรมกับบัณฑิต ๑๗
๒๔ ม.ค.๒๘ ๒๙ บัณฑิตควรดำเนินชีวิตอย่างไร ๑๕
๒๕ ม.ค.๒๘ ๓๐ จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ๒๙
ชีวิตใหม่
๓๑ ม.ค.๒๙ ๓๑ ชีวิตใหม่ ๑๙
๒ ก.พ.๒๙ ๓๒ มรรคาหรือหนทางที่จะมีชีวิตใหม่ ๑๖
ธรรมะคืออะไร
๔ - ๕ พ.ย.๒๖ ๓๓ ธรรมะคืออะไร, ธรรมะจำเป็นแก่มนุษย์อย่างไร ๑๐
๖ พ.ย.๒๖ ๓๔ จะมีธรรมะได้อย่างไร ๑๒
ธรรมะเท่าที่ควรรู้
๒๙ ม.ค.๒๕ ๓๕ ธรรมะเท่าที่ควรรู้
๓๐ ม.ค.๒๕ ๓๖ การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ๑๕
ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก
๗ เม.ย.๒๗ ๓๗ ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก ๑๘
๘ เม.ย.๒๗ ๓๘ ปกิณณกธรรมสำหรับนักศึกษา ๒๑
นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
๑๓ ส.ค.๒๕ ๓๙ นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ๒๓
๑๕ ส.ค.๒๕ ๔๐ การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน ๑๗
๓๑ ธ.ค.๒๖ ๔๑ ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจ
๑๒ มิ.ย.๑๔ ๔๒ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ๒๗
ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม
๑๘ ก.ค.๒๖ ๔๓ ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม ๒๙
๑๘ ก.ค.๒๖ ๔๔ การระงับข้อขัดแย้งด้วยสัมมาทิฏฐิ ๑๖
๑๖ ส.ค.๑๖ ๔๕ ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ ๑๘
๑๖ ส.ค.๑๖ ๔๖ การเมืองเรื่องศีลธรรม
ธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิต
๙ ส.ค.๒๔ ๔๗ ธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิต ๑๘
๑๐ ส.ค.๒๔ ๔๘ นิพพาน ๑๙
๑๑ ส.ค.๒๔ ๔๙ อริยมรรค ๑๔
๖ มิ.ย.๓๐ ๕๐ พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่ และสังคมไทยในอนาคต ๒๑
ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์
๒๕ พ.ค.๒๔ ๕๑ ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาชีวิต ๑๗
๒๖ พ.ค.๒๔ ๕๒ ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ๑๕
๒๗ พ.ค.๒๔ ๕๓ ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการสังคม
๒๘ พ.ค.๒๔ ๕๔ ธรรมะเกี่ยวกับปัญหากามารมณ์ ๒๐
ธรรมะคือวิทยาการของธรรมชาติ
๒๕ ต.ค.๒๒ ๕๕ ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ ๒๗
๒๖ ต.ค.๒๒ ๕๖ ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย ๒๓
๒๘ ต.ค.๒๒ ๕๗ ลักษณะแห่งความเป็นอ้นเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา ๒๔
๒๙ ต.ค.๒๒ ๕๘ ผลที่ได้รับจากศาสนา ๕๑
ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ
๕ มิ.ย.๒๗ ๕๙ ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ ๒๙
๖ มิ.ย.๒๗ ๖๐ ความทุกข์และวิธีดับทุกข์ ๒๘
๗ มิ.ย.๒๗ ๖๑ เวลาและวิธีเอาชนะเวลา ๑๐
๘ มิ.ย.๒๗ ๖๒ ทางสายกลางและวิธีเดินทางสายกลาง ๓๖
สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว
๒๑ ต.ค.๒๙ ๖๓ สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว ๒๒
๒๒ ต.ค.๒๙ ๖๔ ขอบเขตและความหมายของคำว่า "ธรรม"
๒๓ ต.ค.๒๙ ๖๕ พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ ๒๔
๒๔ ต.ค.๒๙ ๖๖ สหกรณ์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย ๔๓
ธรรมในฐานะเป็นศิลปะ แห่งการครองชีวิต (วิถีแห่งชีวิต)
๑๖ มี.ค.๒๓ ๖๗ ปฐมนิเทศ, ธรรมในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต 
(วิถีแห่งชีวิต)
๑๗ มี.ค.๒๓ ๖๘ ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก ๒๒
๑๘ มี.ค.๒๓ ๖๙ ชีวิตคือการต่อสู้ ๒๔
๑๙ มี.ค.๒๓ ๗๐ ชีวิตที่ต้องอยู่กันเป็นคู่ ๑๘
๒๐ มี.ค.๒๓ ๗๑ ชีวิตเพื่อใคร ทำไม และอย่างไร
๒๑ มี.ค.๒๓ ๗๒ ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย ๑๓
๒๒ มี.ค.๒๓ ๗๓ ปัจฉิมนิเทศ ๔๗
อบรมคณะสมาชิกค่ายดับทุกข์, ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
๗ เม.ย.๓๓ ๗๔ ปัญหาคาราคาซังที่ควรปรารถ ๑๙
๘ เม.ย.๓๓ ๗๕ การเยี่ยมชมปฏิจจสมุปบาทอย่างคร่าว ๆ ,  ๒๓
การเยี่ยมชมปฏิจจสมุปบาทอย่างคร่าว ๆ , 
๙ เม.ย.๓๓ ๗๖ ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ ๒๓
๑๐ เม.ย.๓๓ ๗๗ ปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์ ๑๕
๑๑ เม.ย.๓๓ ๗๘ อานาปานสติโดยประสงค์หมวดที่๑-๒ ๑๘
๑๒ เม.ย.๓๓ ๗๙ อานาปานสติโดยประสงค์หมวดที่๓-๔ ๑๙
๑๓ เม.ย.๓๓ ๘๐ การประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท
๑๔ เม.ย.๓๓ ๘๑ อานาปานสติกับโพธิปักขิยธรรมและการบรรลุธรรม
อบรมพระธรรมจาริก พ.ศ. ๒๕๒๓
๖ มิ.ย.๒๓ ๘๒ แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม ๕๔
๗ มิ.ย.๒๓ ๘๓ การชิงสุกก่อนห่าม เพื่อการเผยแผ่ธรรม
๘ มิ.ย.๒๓ ๘๔ กำลังหรือทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรม ๒๗
๙ มิ.ย.๒๓ ๘๕ การจาริกเพื่อการเผยแผ่ธรรม ๑๖
๑๓ มิ.ย.๒๓ ๘๖ ลักษณะของผู้รับการเผยแผ่ธรรม ๓๗
๑๔ มิ.ย.๒๓ ๘๗ มัชฌิมาปฏิปทาในการเผยแผ่ธรรม ๔๘
๑๕ มิ.ย.๒๓ ๘๘ การสอนโลกุตตรธรรม ในการเผยแผ่ธรรม ๔๒
๑๙ มิ.ย.๒๓ ๘๙ ความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรม ๕๗
อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๗ ธ.ค.๒๕ ๙๐ ปฐมนิเทศ, ความหมายทั่วไปของพระธรรมทายาท ๓๓
๑๘ ธ.ค.๒๕ ๙๑ ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ ๓๕
๑๙ ธ.ค.๒๕ ๙๒ ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ ๑๕
๒๐ ธ.ค.๒๕ ๙๓ ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ ๓๑
๒๒ ธ.ค.๒๕ ๙๔ ธรรมทายาทในส่วนการเผยแพร่ ๑๒
อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๗
๙ ม.ค.๒๗ ๙๕ กิจกรรมของธรรมทายาท ๒๗
๑๑ ม.ค.๒๗ ๙๖ สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณา สำหรับธรรมทายาท ๒๘
๑๓ ม.ค.๒๗ ๙๗ ธรรมที่ใช้ได้ทั้งพระและฆราวาส
๑๕ ม.ค.๒๗ ๙๘ ความถูกฝาถูกตัวของสิ่งที่กระทำ, การตักบาตรสาธิต ๓๓
๔ ธ.ค.๒๗ ๙๙ ความหมายของคำว่า "ธรรมทายาท"
อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๙
๔ ม.ค.๒๙ ๑๐๐ หลักการของธรรมทายาท ๑๘
๕ ม.ค.๒๙ ๑๐๑ โพธิปักขิยธรรม ๕๙
๖ ม.ค.๒๙ ๑๐๒ ปฏิจจสมุปบาท ๒๖
๘ ม.ค.๒๙ ๑๐๓ อานาปานสติ, ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวน ๓ ๑๒
๙ ม.ค.๒๙ ๑๐๔ ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวนสาม ๓๘
อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔ ก.ค.๓๕ ๑๐๕ ความถูกต้องของ กาย จิต ตัวตน และความว่าง ๔๓
๑๖ ก.พ.๓๖ ๑๐๖ นายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง
๒๖ ก.พ.๓๖ ๑๐๗ คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร ๔๖
๑๒ มี.ค.๓๖ ๑๐๘ อาโรคยปรมา ลาภา ๓๘
๑๙ มี.ค.๓๖ ๑๐๙ ความถูกต้อง คือ ความไม่มีปัญหา ๒๕
๗ มี.ค.๓๖ ๑๑๐ การตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาท ๓๑
๒๖ มี.ค.๓๖ ๑๑๑ สมาธิเป็นประมุขแห่งการทำจิตไม่ให้มีอารมณ์ ๒๑
๘ เม.ย.๓๖ ๑๑๒ สิ่งสูงสุดของชีวิต คือ ความถูกต้อง ๓๐
๗ ก.พ.๓๓ ๑๑๓ ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ๕๘
๒๖ ม.ค.๓๓ ๑๑๔ เทคนิค(ที่มีอยู่)ในธรรมะ ๕๖
๑๒ ส.ค.๓๓ ๑๑๕ ชีวิตวัฒนา ๑๐
๑๘ พ.ย.๓๓ ๑๑๖ ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต
๑๕ ม.ค.๓๒ ๑๑๗ อคติเกิดไม่ได้ถ้าเห็นพระไตรลักษณ์ ๕๕
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๘ ชุดของขวัญวันล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒๗ พ.ค.๒๘ ๑๑๘ เสรีภาพในการรับ-ถือ ธรรมะเป็นชีวิต ๑๓
๑๑๙ สวรรค์ในทุกอิริยาบถ ๕๔
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๗ พ.ค.๒๙ ๑๒๐ การเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน ๆ ๒๕
๑๒๑ การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา ๒๔
๑๒๒ การถอนตัวออกจากอำนาจวัตถุนิยม ๒๓
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๐
๒๗ พ.ค.๓๐ ๑๒๓ การปฎิรูปคืออะไร?, ทำไมจึงต้องทำการปฎิรูป ๓๓
๑๒๔ สิ่งที่จะต้องปฎิรูปคืออะไร ๕๕
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๗ พ.ค.๓๑ ๑๒๕ เกี่ยวกับอายุ ๔ ความหมาย, หลง ลวง ล้อ เลิกอายุ ๔๖
๒๗ พ.ค.๓๑ ๑๒๖ สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ ๔๘
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๒
๒๗ พ.ค.๓๒ ๑๒๗ วิธีรับไตรสรณาคมน์และสมาทานศีล ๓๘
๑๒๘ มันมีเท่านี้เอง - อย่ามีตัวกู จะเกิดความทุกข์ ๒๓
๑๒๙ ๑๒๙เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ต้องมีตัวกู, ๑๕
เราจะมีชีวิตที่ไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็นตัวตนกันอย่างไร,
เราจะอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่มิใช่ตัวตนนี้ได้อย่างไร
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๗-๒๘ พ.ค.๓๓ ๑๓๐ อารัมภกถาเกี่ยวกับการเลิกอายุ, การเลิกอายุโดยหลักอริยสัจจ์สี่
๑๓๑ สมุทัยแห่งอายุและการเลิกอายุ
๑๓๒ นิโรธแห่งอายุและการเลิกอายุ ๓๗
๑๓๓ มรรคแห่งอายุและการเลิกอายุ, ๓๓
การเลิกอายุด้วยโพชฌงค์ สัญญา อานาปานสติ
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๗ พ.ค.๓๔ ๑๓๔ การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีอายุ ๒๙
๑๓๕ การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีสมมุติบัญญัติ
วิสาขบูชาเทศนา ปี ๒๕๓๔
๒๘ พ.ค.๓๔ ๑๓๖ วิธีที่จะให้พ้นจากความเป็นแรด, ๒๕
ธรรมะที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด
ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๗ พ.ค.๓๕ ๑๓๗ ความถูกต้องที่ไม่ทำให้"น้ำนิ่ง-ตลิ่งไหล" ๕๐
๒๓ ต.ค.๓๐ ๑๓๘ พุทธศาสนาที่เป็นความรู้ทั่วไปในเบื้องต้น ๑๖
๒๘ ต.ค.๓๒ ๑๓๙ ธรรมเทคนิค ๔๑
๒๙ มิ.ย.๓๔ ๑๔๐ ธรรมะคู่กับชีวิต ๓๐
๑๘ มี.ค.๓๔ ๑๔๑ ธรรมะกับแพทย์ ๕๐
๒๖ พ.ค.๓๔ ๑๔๒ ธรรมะคือการกระทำหน้าที่เพื่อความรอดในทุกความหมาย
๒๗ ธ.ค.๓๓ ๑๔๓ อุดมธรรมสำหรับครูในปัจจุบัน ๕๒
๒๒ เม.ย.๓๔ ๑๔๔ ธรรมะเพื่อความมีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ ๔๐
๓ ส.ค.๓๔ ๑๔๕ เจตนารมณ์ของธรรมะมีลักษณะเป็นสหกรณ์ ๓๕
๑๒ พ.ค.๓๔ ๑๔๖ ธรรมสหกรณ์
๑ ก.ย.๓๔ ๑๔๗ จงทำงานให้เป็นการปฎิบัติธรรม ๕๔
๑๓ ต.ค.๓๔ ๑๔๘ มนุษยธรรมทุกระดับ ๕๑
๑ ม.ค.๓๔ ๑๔๙ ปีใหม่ที่อะไรดีกว่าปีเก่า, ธรรมะรับปีใหม่ ๔๘
๑๓ ม.ค.๓๔ ๑๕๐ เทคนิคแห่งการครองชีวิต ๔๙
๒๒ มี.ค.๓๔ ๑๕๑ ธรรมะสำหรับนักธุรกิจการเงิน ๑๒
๑ เม.ย.๓๓ ๑๕๒ มีปีติอยู่ด้วยธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ๑๐
๓๐ เม.ย.๓๔ ๑๕๓ ธรรมะทำไมกัน
๒๑ ธ.ค.๓๓ ๑๕๔ ธรรมะทำไมกัน ๒๓
๔ เม.ย.๓๔ ๑๕๕ วิญญาณแห่งเทพเจ้าผู้ไม่เห็นแก่ตัว ๓๔
๓ ก.พ.๓๔ ๑๕๖ คนหนุ่มสาวกับอุดมคติเพื่อสังคม ๓๕
๒๘ มี.ค.๓๓ ๑๕๗ ธรรมะสำหรับบัณฑิต
๒๗ มิ.ย.๓๔ ๑๕๘ การค้าที่เป็นกุศล ๔๖
๘ ก.ค.๓๔ ๑๕๙ ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษา ๔๕
๒๕ พ.ค.๓๔ ๑๖๐ ธรรมะสำหรับลูกเสือ ๓๑
๑ ม.ค.๓๔ ๑๖๑ ปีใหม่ที่มีจิตใจใหม่ด้วยความถูกต้อง ๔๔
๒๕ มี.ค.๓๔ ๑๖๒ ธรรมะสำหรับเกษตรกร ๕๒
๑๐ เม.ย.๓๔ ๑๖๓ ครูในฐานะปูชนียบุคคล
๒๑ มี.ค.๓๔ ๑๖๔ ธรรมะทำไมกัน ๕๓
๑๖ ส.ค.๓๔ ๑๖๕ ภูมิปัญญาแบบพุทธ ๕๘
๖ ต.ค.๓๓ ๑๖๖ ความเป็นครูอันประเสริฐ ๓๔
๒๐ ก.ค.๓๔ ๑๖๗ การทำงานให้เป็นสุขด้วยการมีธรรมะ ๓๑
๒๕ ก.ค.๒๕ ๑๖๘ โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ ๒๕
๔ มี.ค.๓๔ ๑๖๙ เห็นพระไตรลักษณ์อคติไม่เกิด ๕๖
๙ ก.ค.๓๔ ๑๗๐ ธรรมที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวง ๔๖
๑๑ มี.ค.๓๓ ๑๗๑ การพัฒนาธรรมะให้มีมากขึ้นในชีวิตจิตใจ
๒๐ เม.ย.๓๔ ๑๗๒ การเผยแผ่พระศาสนา ๔๓
๕ ส.ค.๓๔ ๑๗๓ การปฎิบัติธรรมคือการปฎิบัติหน้าที่ ๓๓
๑ ก.ย.๓๓ ๑๗๔ ธรรมช่วยให้มีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ ๒๓
๓ ก.ย.๓๓ ๑๗๕ การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๐
๒๔ มี.ค.๓๔ ๑๗๖ ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ ๕๗
๑ เม.ย.๓๔ ๑๗๗ ปัญหาร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน ๕๕
๓๑ ธ.ค.๓๓ ๑๗๘ ธรรมะส่งท้ายปีเก่าด้วยการกำจัดความเห็นแก่ตัว ๕๐
๔ มี.ค.๓๔ ๑๗๙ การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ
๒๓ ก.พ.๓๔ ๑๘๐ มนุษยธรรมจำเป็นสำหรับมนุษยชาติ ๔๒
๘ ธ.ค.๓๓ ๑๘๑ พุทธธรรมในฐานะที่เป็นเทคโนโลยี ๓๖
๑๕ พ.ค.๓๔ ๑๘๒ ธรรมะเป็นการพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ ๒๓
๑๖ มี.ค.๓๔ ๑๘๓ สนใจศึกษาปฎิบัติธรรมะทำไมกัน ๕๑
๑๒ เม.ย.๓๔ ๑๘๔ ธรรมประยุกต์ : สิ่งที่เรายังขาดอยู่ ๔๓
๑ ก.ย.๑๙ ๑๘๕ ประโยชน์ของความกตัญญู
๒๙ ส.ค.๐๕ ๑๘๖ ศีลธรรมของลูกหลานสมัยนี้บูชาตายายได้อย่างไร? ๒๖
๒๑ ก.ย.๐๕ ๑๘๗ ของฝากชั้นเลิศจากตายายแก่ลูกหลาน ๒๕
๑๘๘ ธรรมะสำหรับครู ๕๐
๑๗ พ.ค.๓๔ ๑๘๙ การพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ ๔๑
๒๓ ต.ค.๓๕ ๑๙๐ ความถูกต้องสำหรับยุวชน ๒๖
๒๙ มี.ค.๓๑ ๑๙๑ พุทธจักรและอาณาจักรมีศัตรูร่วมกัน ๓๔
๖ - ๗ ก.พ.๒๘ ๑๙๒ บรรยายภาพปริศนาธรรมชุด จับวัว ธรรมจากเชอร์แมน 
โทรเลขเซ็น ฯ 
๘ ต.ค.๓๓ ๑๙๓ เป็นครูต้องทำอย่างไรและจะได้อะไร ๔๖
๒๖ มี.ค.๓๔ ๑๙๔ ธรรมะเพื่อบริหารชีวิตและการงาน ๕๙
๑๒ ต.ค.๓๔ ๑๙๕ การทำลายความเห็นแก่ตัว ๒๑
๒๘ ก.ย.๓๔ ๑๙๖ อานิสงส์ของการฝึกอานาปานสติ ๓๐
๕ ก.ค.๓๔ ๑๙๗ ธรรมะเสมือนแผ่นดินที่ต้องพัฒนา ๓๐
๑๕ ส.ค.๓๔ ๑๙๘ ธรรมะกับการเกษตร ๒๕
๑๑ พ.ค.๓๔ ๑๙๙ ของขวัญวันครบรอบ ๘๐ ปี ท่านปัญญานันทะ ๕๓
๑๖ ก.พ.๓๔ ๒๐๐ ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน ๒๙
๒๔ ต.ค.๓๕ ๒๐๑ ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด ๓๔
๒๖ เม.ย.๑๓ ๒๐๒ ความมีสติของฆราวาส
๑๖ ต.ค.๓๕ ๒๐๓ นิพพานนั้นเป็นอายตนะมิใช่อารมณ์ ๓๓
๒๒ ต.ค.๓๕ ๒๐๔ ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ ๓๘
๓๐ ต.ค.๑๐ ๒๐๕ ทางแห่งสันติ ๑๐
๒๔ เม.ย.๑๔ ๒๐๖ ความสามัคคี (ภาษาใต้) ๔๙
๑๕ เม.ย.๑๒ ๒๐๗ การก้าวล่วงไปจากความทุกข์,
วันสงกรานต์ตามความหมายของผู้มีปัญญา
๑๐ มี.ค.๑๖ ๒๐๘ ชีวิตสมรส, ประโยชน์ของการมีอายุยืน ๒๓
๑ เม.ย.๑๒ ๒๐๙ มนุษย์ทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจ้า ๑๓
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน
๒๖ เม.ย.๑๓ ๒๑๐ ความมีสติของฆราวาส
๒๗ เม.ย.๑๓ ๒๑๑ ปัญหาเพศรสของฆราวาส ๕๗
๒๘ เม.ย.๑๓ ๒๑๒ การควบคุมความรู้สึกทางเพศรสของฆราวาส ๕๕
๓๐ เม.ย.๑๓ ๒๑๓ สุญญตากับฆราวาส
๑ พ.ค.๑๓ ๒๑๔ ฆราวาสกับอุดมคติโพธิสัตว์ ๕๔
๑๓ พ.ย.๑๓ ๒๑๕ การลอยประทีป ๕๔
๒๕ พ.ย.๒๐ ๒๑๖ การลอยกระทง ๔๘
๑๗ ธ.ค.๑๑ ๒๑๗ ครุฐานียกถา ๔๙
๒๒ ต.ค.๓๒ ๒๑๘ วิญญาณแห่งการค้า
๓๑ ธ.ค.๒๘ ๒๑๙ สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า ๒๕
เทศนาในวันขึ้นปีใหม่
๑ ม.ค.๑๒ ๒๒๐ ปีใหม่สามแบบ ๕๘
๑ ม.ค.๑๓ ๒๒๑ ปีใหม่แห่งความไม่ประมาท ๔๔
๑ ม.ค.๑๔ ๒๒๒ ปีใหม่แห่งการเลื่อนชั้นของจิต, จงเตือนตนด้วยตนเอง ๒๙
๓๑ ธ.ค.๑๕ ๒๒๓ ความไม่ประมาทในชีวิต ๑๒
๑ ม.ค.๑๖ ๒๒๔ จงพิจารณาตนด้วยตนเอง ๒๖
๓๑ ธ.ค.๑๘ ๒๒๕ การกลับมาแห่งศีลธรรม ๑๘
๑ ม.ค.๒๑ ๒๒๖ การละเหยื่อในโลกและหวังต่อสันติ
๑ ม.ค.๑๙ ๒๒๗ พรสำหรับปีใหม่ ๔๕
๑๙ ต.ค.๑๑ ๒๒๘ จงทำความดีให้สุจริต ๓๙
๙ ก.ค.๑๑ ๒๒๙ สิ่งใดมีการเกิดขึ้นก็ดับลงเป็นธรรมดา
๒๑ ต.ค.๒๗ ๒๓๐ ตัวอย่างแห่งการทำงานให้เป็นสุข ๒๘
๑๒ ก.พ.๓๖ ๒๓๑ ปัญหาทางระบบประสาทของคนในโลก ๑๐
๗ พ.ค.๓๖ ๒๓๒ ความถูกต้องเป็นความคงกระพันชาตรี ๑๙
๑๔ พ.ค.๓๖ ๒๓๓ ความถูกต้องเป็นความไม่ตาย ๑๐
๒๐ พ.ค.๓๔ ๒๓๔ การพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ ๓๔
๒๒ พ.ค.๓๔ ๒๓๕ ผลของการพัฒนาสำเร็จรูปเป็นธรรมชีวิตา ๒๘
๑๔ ต.ค.๒๖ ๒๓๖ ทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะ ๕๗
๑๑ ก.พ.๒๗ ๒๓๗ หัวข้อธรรมสำหรับนักศึกษา ๕๙
๑๐ พ.ค.๒๙ ๒๓๘ การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนา ๒๗
๒๓๙ ญาติธรรม (ธรรมสำหรับญาติ) ๒๔
๘ มิ.ย.๓๒ ๒๔๐ สาธารณสุขกับการพัฒนา ๓๒
๙ มิ.ย.๓๒ ๒๔๑ ครูใจเพชร ๑๘
๑๕ เม.ย.๓๓ ๒๔๒ วิญญาณของความเป็นครู ๒๓
๒๘ ก.ค.๓๒ ๒๔๓ บุญกุศลของความเป็นครู ๕๘
บรรยายแก่กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
๒๐ ก.ย.๓๑ ๒๔๔ สิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานสติ
๒๑ ก.ย.๓๑ ๒๔๕ การพัฒนาจิต
๔ พ.ค.๓๑ ๒๔๖ การควบคุมผัสสะ คือการควบคุมโลก ๓๗
๕ ธ.ค.๒๙-๓๐ ๒๔๗ คุณธรรมของผู้นำ ๕๙
๑๖ ก.ย.๓๔ ๒๔๘ ฝึกอานาปานสติ เพื่อแก้นิสัยสันดานพาล ๔๒
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com