Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมบรรยาย พุทธทาสภิกขุ แผ่นที่ ๔

 → คลิกกลับหน้าหลัก       

คลิกชื่อเรื่องที่ต้องการฟัง

-ถ้าต้องการ save ไฟล์ MP3 เพื่อนำไปเปิดฟัง,

ให้คลิกขวาชื่อเรื่องที่ต้องการ, คลิก Save target as.. หรือ  Save link as...

และคลิก  Save

วันที่แสดง ที่ ชื่อเรื่อง / ชุด ชั่วโมง นาที
ชุด "ปทานุกรมธรรม"
๖ เม.ย.๑๗ ครั้งที่ ๑ ก กิน ก กาม ก เกียรติ - กตัญญู ๒๖
๑๓ เม.ย.๑๗ ครั้งที่ ๒ กตัตตากรรม - กรรมขัย ๕๙
๒๐ เม.ย.๑๗ ครั้งที่ ๓ กรรมเก่า - กรรมนิทานสัมภวะ ๔๘
๒๗ เม.ย.๑๗ ครั้งที่ ๔ กรรมนิโรธ - กรรมไม่มี ๑๔
๔ พ.ค.๑๗ ครั้งที่ ๕ กรรมโยนิ - กัมมะเวมัตตา ๓๕
๑๑ พ.ค.๑๗ ครั้งที่ ๖ กรรมศรัทธา - กระดองของมโนวิตก ๔๑
๑๘ พ.ค.๑๗ ครั้งที่ ๗ กระต้อยตีวิด - กองกิเลส ๔๙
๒๕ พ.ค.๑๗ ครั้งที่ ๘ กองปัญญา - กั้น ๑๔
๑ มิ.ย.๑๗ ครั้งที่ ๙ กัปป - กายานุปัสสนา ๓๔
๘ มิ.ย.๑๗ ๑๐ ครั้งที่ ๑๐ "กาม" เป็นเครื่องล่าม - การละนิวรณ์ได้สนิท ๓๓
๑๕ มิ.ย.๑๗ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑ การละราคะ โทสะ โมหะ - กาล ๔๙
๒๒ มิ.ย.๑๗ ๑๒ ครั้งที่ ๑๒ การยืดยาวฝ่ายอนาคต - กิจของจิต
๒๙ มิ.ย.๑๗ ๑๓ ครั้งที่ ๑๓ กิจของจิต (นัยที่สอง) - กิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไป
๕ ก.ค.๑๘ ๑๔ ครั้งที่ ๑๔ กิจที่ต้องรีบทำ - กินบวช
๑๒ ก.ค.๑๘ ๑๕ ครั้งที่ ๑๕ กินเปล่า - กิเลสมาร ๒๕
๑๙ ก.ค.๑๘ ๑๖ ครั้งที่ ๑๖ กิเลสวัตถุ - กุศล ๓๙
๒ ส.ค.๑๘ ๑๗ ครั้งที่ ๑๗ กุศลกรรมบถ - แก่นสารแห่งพรหมจรรย์ ๓๗
๙ ส.ค.๑๘ ๑๘ ครั้งที่ ๑๘ แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ - ไก่ตัวแรกที่ออกจากไข่  ๑๙
ชุด "อิทัปปัจจยตา"
๑ ม.ค.๑๕ ๑๙ อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพุทธวจนะที่ถูกมองข้าม ๑๒
๘ ม.ค.๑๕ ๒๐ อิทัปปัจจยตาในฐานะวิชาหรือศาสตร์ทั้งปวงของโลก ๒๕
๑๕ ม.ค.๑๕ ๒๑ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นตัวเรา ในทุกความหมาย ทุกอิริยาบถ ๔๑
๒๒ ม.ค.๑๕ ๒๒ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้า ๓๔
๒๙ ม.ค.๑๕ ๒๓ อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นวิวัฒนาการทุกแขนงของสิ่งมีชีวิต ๒๓
๕ ก.พ.๑๕ ๒๔ อิทัปปัจจยตาในฐานะธรรมทั้งปวง หรือทุกสิ่งรอบตัวเรา ๓๓
๑๒ ก.พ.๑๕ ๒๕ อิทัปปัจจยตาในฐานะพระรัตนตรัย และไตรสิกขา ๓๔
๑๙ ก.พ.๑๕ ๒๖ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นสิ่งต่อรองระหว่างศาสนา ๕๗
๒๖ ก.พ.๑๕ ๒๗ อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ ๓๐
๔ มี.ค.๑๕ ๒๘ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎ เหนือกฎทั้งปว ๓๓
๑๑ มี.ค.๑๕ ๒๙ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎแห่งกรรม, กรรม และกัมมักขัย ๕๔
๑๘ มี.ค.๑๕ ๓๐ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎแห่งกรรม, กรรม และกัมมักขัย (ต่อ) ๔๓
๒๕ มี.ค.๑๕ ๓๑ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทต่าง ๆ แบบ ๓๓
ชุด "ศีลธรรมกลับมา (ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ)"
๑๘ มิ.ย.๒๑ ๓๒ ธรรมะทำไมกัน ๓๑
๑๖ ก.ค.๒๑ ๓๓ ธรรมะโดยวิธีใดกัน ๓๐
๒๐ ส.ค.๒๑ ๓๔ ธรรมะกับโลก จะไปด้วยกันได้หรือไม่ ๒๙
๑๗ ก.ย.๒๑ ๓๕ ธรรมะในฐานะลัทธิการเมือง ๒๙
๙ ต.ค.๒๑ ๓๖ ธรรมะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจ ๓๐
๑๗ ธ.ค.๒๑ ๓๗ ธรรมะในฐานะระบบการศึกษา ๓๑
๒๒ ม.ค.๒๒ ๓๘ ธรรมะในฐานะระบบการดำเนินชีวิต ๒๙
๑๘ ก.พ.๒๒ ๓๙ ธรรมะในฐานะระบบการพัฒนามนุษย์ ๒๙
๑๘ มี.ค.๒๒ ๔๐ ธรรมะในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ๒๙
๑๕ เม.ย.๒๒ ๔๑ ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวแท้ของศาสนา ๒๙
๒๐ พ.ค.๒๒ ๔๒ ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่หายไปจากระบบการศึกษา ๓๐
๑๗ มิ.ย.๒๒ ๔๓ ธรรมะในฐานะหน้าที่รีบด่วนของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน ๓๑
๑๕ ก.ค.๒๒ ๔๔ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรีบกลับมาสู่โลกปัจจุบัน ๒๙
๑๙ ส.ค.๒๒ ๔๕ ธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมา ๒๙
๑๖ ก.ย.๒๒ ๔๖ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งโดยภาษาคน และโดยภาษาธรรม ๓๑
๒๑ ต.ค.๒๒ ๔๗ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งชนิดมีตัวตน และไม่มีตัวตน ๓๐
๑๘ พ.ย.๒๒ ๔๘ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องมี มิใช่เพียงแต่เรียนรู้ ๓๐
๑๖ ธ.ค.๒๒ ๔๙ ธรรมะในฐานะสิ่งให้เกิดบุญกุศลอันแท้จริง ๓๐
๒๐ ม.ค.๒๓ ๕๐ ธรรมะในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้า ๓๐
๑๗ ก.พ.๒๓ ๕๑ ธรรมะในฐานะดวงวิญญาณแห่งประชาธิปไตย ๒๙
๑๖ มี.ค.๒๓ ๕๒ ธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ๓๐
๒๐ เม.ย.๒๓ ๕๓ ธรรมะในฐานะสิ่งที่โลกสำนึกพระคุณน้อยเกินไป ๓๐
๑๘ พ.ค.๒๓ ๕๔ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวา ๒๗
๑๕ มิ.ย.๒๓ ๕๕ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความถูกฝาถูกตัว ๒๙
๒๐ ก.ค.๒๓ ๕๖ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความมีหัวมีหาง ๒๙
๑๗ ส.ค.๒๓ ๕๗ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการการควบคุมคาง ควบคุมคอ ๒๙
๒๑ ก.ย.๒๓ ๕๘ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการถอนตอ แล้วลงหลัก ๓๐
๑๙ ต.ค.๒๓ ๕๙ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัว ๒๙
๑๖ พ.ย.๒๓ ๖๐ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากิเลสเป็นตัว ธรรมะเป็นตน ๒๘
๒๑ ธ.ค.๒๓ ๖๑ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าเพียงแต่เกิดมาเป็นคน ยังมิใช่มนุษย์ ๓๐
๑๘ ม.ค.๒๔ ๖๒ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าถ้าเป็นชาวพุทธก็จะหมดปัญหา ๓๑
๑๕ ก.พ.๒๔ ๖๓ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าปัญญา ต้องคู่กับสติ ๒๙
๑๕ มี.ค.๒๔ ๖๔ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าทิฎฐิ ต้องเป็นสัมมา ๒๘
๑๙ เม.ย.๒๔ ๖๕ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าวิชชาต้องส่องแสง ๓๐
๑๗ พ.ค.๒๔ ๖๖ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าการลงแรงต้องคุ้มค่า ๓๐
๒๑ มิ.ย.๒๔ ๖๗ ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น  ๒๘
ชุด "ปรมัตถธรรมกลับมา (ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ)"
๑๙ ก.ค.๒๔ ๖๘ ปรมัตถธรรมกลับมา โลกาสว่างไสว ๓๑
๑๖ ส.ค.๒๔ ๖๙ ปรมัตถธรรมหมดไป จิตใจมืดมน ๒๘
๒๐ ก.ย.๒๔ ๗๐ มัวเป็นกันแต่คน มนุษย์ก็ไม่มี ๒๘
๑๘ ต.ค.๒๔ ๗๑ ศีลธรรมดี คนก็กลายเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด ๓๐
๑๕ พ.ย.๒๔ ๗๒ ศีลธรรมถอยถด ต้องเพิ่มปรมัตถธรรม ๓๐
๒๐ ธ.ค.๒๔ ๗๓ คนทำบาปกรรม เพราะขาดสัมมาทิฏฐิ ๓๐
๑๗ ม.ค.๒๕ ๗๔ คนมีสติ ย่อมดำริโดยแนวแห่งปรมัตถ์ ๒๘
๒๑ ก.พ.๒๕ ๗๕ ถ้าจะให้รวบรัด ต้องเริ่มที่รากฐาน ๓๐
๒๘ มี.ค.๒๕ ๗๖ การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๓๑
๑๘ เม.ย.๒๕ ๗๗ ถ้าจะให้เย็นฉ่ำต้องมีการลดแห่งกิเลส ๒๙
๑๖ พ.ค.๒๕ ๗๘ มัวแก้กันแต่ที่ปลายเหตุ ปัญหาก็เพิ่มพูน ๓๐
๒๐ มิ.ย.๒๕ ๗๙ ผู้มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ป้องกันปัญหา ๓๐
๑๘ ก.ค.๒๕ ๘๐ โลกกำลังเสียแรงงานและเวลาอย่างสูญเปล่า ๓๐
๑๕ ส.ค.๒๕ ๘๑ วิกฤตการณ์ในโลกของเราที่ไม่มีใครรับผิดชอบ  ๓๑
๑๙ ก.ย.๒๕ ๘๒ เพราะเราไม่รู้รอบคอบ ในเรื่องของตถตา ๒๘
๒๔ ต.ค.๒๕ ๘๓ ถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถา ก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัท ๒๘
๒๑ พ.ย.๒๕ ๘๔ ภาวะแย้งขัด ต้องไม่มีในแวดวงแห่งศีลธรรม ๒๘
๑๔ ธ.ค.๒๕ ๘๕ ทุกศาสนาต่างชักนำสัตว์โลกไปโดยไม่เกิดภาวะขัดแย้ง ๓๐
๑๖ ม.ค.๒๖ ๘๖ ความผิดพลาดอย่างร้ายแรง คือ ความที่เราขาดพระเจ้า ๓๔
๒๐ ก.พ.๒๖ ๘๗ ไม่ต้องแตกร้าวเพราะมีศาสนาต่างกัน ๒๘
๑๗ เม.ย.๒๖ ๘๘ พระเจ้าบนสวรรค์ กับพระเจ้าในหัวใจมนุษย์ ๒๘
๑๕ พ.ค.๒๖ ๘๙ ปฏิญญาตัวว่าเป็นชาวพุทธ แต่เรียกตัวเองว่าข้าพเจ้า ๒๙
๑๙ มิ.ย.๒๖ ๙๐ ชีวิตทุกฝีก้าว ต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจยตา ๓๐
๑๗ ก.ค.๒๖ ๙๑ ไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนา หรือจะบรรลุนิพพาน ๓๐
๙๒ ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่ ๒๙
๙๓ ถ้าจะให้มีผลแน่ ๆ ต้องให้พระเจ้าเผด็จการ ๒๙
๙๔ จะโชติช่วงชัชวาลต้องกล้าหาญทางจริยธรรม ๒๗
๙๕ ยิ่งเป็นผู้นำ ยิ่งจะต้องเสียสละ และ อดทน ๓๐
๙๖ ถ้าเป็นกันแต่เพียงคน ธรรมะก็เป็นโมฆะเสียมากมาย ๓๐
๙๗ คนทั้งหลายส่วนมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลส ๓๐
๙๘ กิจกรรมทางเพศ เป็นความรู้สึกเพียงวูบเดียว ๓๑
๙๙ คนเดินทางเปลี่ยว คือ ผู้อยู่ด้วยความประมาท ๓๐
๑๐๐ ภาวะที่เรียกกันว่า ความอุบาทว์ ล้วนเกิดมาจากความไร้ศีลธรรม ๓๐
๑๐๑ เรามีสิ่งชักนำ ให้ศาสนาคุ้มครองชาติ ๒๙
๑๐๒ พวกที่เป็นธรรมทายาท ต้องมีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ ๒๙
๑๐๓ ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณี มีชื่อว่า ธรรมสัจจะ ๒๙
๑๐๔ ผู้ประกอบด้วยธรรมะย่อมทำการงานอย่างเป็นสุข ๓๐
๑๐๕ จะพ้นจากทุกข์นั้น ต้องพ้นจากสุขด้วย ๒๙
๑๐๖ ความสุขกับความสนุกนั้น เป็นของคนละอย่างต่างกัน ๓๐
๑๐๗ ปี เดือน คืน วัน ที่ไม่กัดเจ้าของ ๒๘
๑๐๘ ถ้ากิเลสไม่ยึดครอง จิตมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเอง ๓๐
๑๐๙ เกิดกิเลสแต่ละเพลง เพราะทำผิดเมื่อผัสสะ ๓๑
๑๑๐ การปฏิบัติธรรมะ คือการทำหน้าที่ของตน ๆ ๒๙
๑๑๑ แผ่นดินทองของแต่ละคน ต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรม ๓๑
๑๑๒ เมื่อพอใจในหน้าที่ที่กำลังกระทำอยู่ ก็มีสวรรค์อยู่ ณ ที่นั่นเอง ๓๐
๑๑๓ เมื่อไม่รู้จักตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าตนควรจะมีหน้าที่อะไร ๓๑
๑๑๔ ทำไมจึงต้องใช้คำว่ากลับมา กลับมา ๓๐
๑๑๕ ปรมัตถธรรมกลับมา ในลักษณะที่เป็นหัวใจ ๓๑
๑๑๖ ปัญญามาก่อนสิ่งใด ก็ปลอดภัยทุกอย่าง ๓๐
๑๑๗ ธรรมะเป็นแสงสว่าง ในการสร้างแผ่นดินธรรม ๒๙
๑๑๘ หน้าที่ในทุกกิจกรรม อย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่น ๒๙
๑๑๙ เมื่อมีหน้าที่สำคัญ ๆ จงกระทำมันด้วยจิตว่าง ๒๙
๑๒๐ หน้าที่ทุกอย่างนั่นแหละ คือตัวแท้ของธรรมะ ๓๐
๑๒๑ ถ้าเป็นกิจกรรมของหมู่คณะ ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสามัคคี ๓๐
๑๒๒ เกิดเป็นคนทั้งที อย่าต้องตกนรกไปพลาง ทำงานไปพลาง ๓๑
๑๒๓ การปฏิบัติที่ถูกทาง ต้องให้ปัญญามาก่อน ๓๐
๑๒๔ แม้แต่ลูกเล็กเด็กอ่อน เราก็ต้องสอน เรื่อง ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ๒๙
๑๒๕ การปฏิบัติธรรมะทุกขั้น มีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนตัวตน ๓๑
๑๒๖ ปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ (ตายเกิด-ตายสูญ) ๓๐
๑๒๗ ปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ (นิพพาน) ๓๐
๑๒๘ โลกียะและโลกุตตระที่นี่ มิใช่ต่อตายแล้ว ๓๐
๑๒๙ ความว่างในฐานะที่เรายังเข้าใจผิดกันอยู่ ๓๐
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๑๙
๑๕ ก.ค.๑๙ ๑๓๐ ประโยชน์จากการบวช ๕๙
๑๖ ก.ค.๑๙ ๑๓๑ บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ๑๕
๒๑ ก.ค.๑๙ ๑๓๒ วัตถุที่ตั้งของการบวช ๕๓
๒๒ ก.ค.๑๙ ๑๓๓ การเป็นอยู่อย่างนักบวช ๕๑
๑๑ ส.ค.๑๙ ๑๓๔ การทำจิตให้ยิ่ง ๕๓
๙ ก.ย.๑๙ ๑๓๕ วัดป่า พระเถื่อน
๑๐ ก.ย.๑๙ ๑๓๖ ปริญญาจากสวนโมกข์
๑๒ ก.ย.๑๙ ๑๓๗ หัวใจของพุทธศาสนา ๑๑
๑๓ ก.ย.๑๙ ๑๓๘ การทำงานเพื่องาน ๓๑
๑๙ ก.ย.๑๙ ๑๓๙ พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา
๒๐ ก.ย.๑๙ ๑๔๐ ศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรม
๒๔ ก.ย.๑๙ ๑๔๑ สิ่งที่เรียกว่ากาลามสูตร ๒๑
๒๘ ก.ย.๑๙ ๑๔๒ จิตเต็มสำนึก ๒ ชนิด ๒๑
๒๙ ก.ย.๑๙ ๑๔๓ สิ่งที่เรียกว่ากิเลส
๓๐ ก.ย.๑๙ ๑๔๔ สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า ๒๘
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๒
๖ ส.ค.๒๒ ๑๔๕ พระพุทธเจ้า
๑๔ ส.ค.๒๒ ๑๔๖ ตัวตน ๒ แบบ ๕๒
๒๘ ส.ค.๒๒ ๑๔๗ สันทิฏฐิโก ๒๘
อบรมพระราชภัฏ ปี ๒๕๒๖
๒๓ ต.ค.๒๖ ๑๔๘ ธรรมะกับความเป็นบรรพชิตและฆราวาส
๒๔ ต.ค.๒๖ ๑๔๙ แผ่นดินรองรับร่างกาย ธรรมะรองรับจิตใจ ๕๗
อบรมพระราชภัฏ ปี ๒๕๓๐
๑๐ เม.ย.๓๐ ๑๕๐ ธรรมะกับความเป็นมนุษย์ ๕๖
๑๑ เม.ย.๓๐ ๑๕๑ ธรรมะกับหน้าที่การงาน
๑๓ เม.ย.๓๐ ๑๕๒ ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งป้องกันความทุจริต
๑๔ เม.ย.๓๐ ๑๕๓ ความเป็นมนุษย์ที่เต็ม ๕๖
๑๕ เม.ย.๓๐ ๑๕๔ ธรรมะช่วยให้สามารถควบคุมสัญชาตญาณ ๕๖
๑๖ เม.ย.๓๐ ๑๕๕ ธรรมะช่วยให้การงานไม่เป็นทุกข์ ๕๕
๑๗ เม.ย.๓๐ ๑๕๖ ความเห็นแก่ตัวคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ ๕๘
๑๘ เม.ย.๓๐ ๑๕๗ การเห็นตถตาในทุกสิ่ง ๕๖
๑๙ เม.ย.๓๐ ๑๕๘ การเลื่อนชั้นหรือภูมิแห่งจิต ๕๑
๒๐ เม.ย.๓๐ ๑๕๙ ธรรมะช่วยให้มีนิพพุติสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพาน ๕๖
อบรมพระภิกษุผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา ปี ๒๕๓๑
๑๔ ต.ค.๓๑ ๑๖๐ เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ๔๘
๑๕ ต.ค.๓๑ ๑๖๑ ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา ๕๒
๑๖ ต.ค.๓๑ ๑๖๒ ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ ๕๕
๑๘ ต.ค.๓๑ ๑๖๓ การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฎี
๑๙ ต.ค.๓๑ ๑๖๔ การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ ๕๗
๒๐ ต.ค.๓๑ ๑๖๕ การปฏิบัติเพื่อมีสติในอิริยาบถ ภาคผนวก ๕๓
๒๑ ต.ค.๓๑ ๑๖๖ การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา ๕๕
๒๒ ต.ค.๓๑ ๑๖๗ การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา ๕๘
๒๓ ต.ค.๓๑ ๑๖๘ การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา
๒๔ ต.ค.๓๑ ๑๖๙ สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ ๕๙
อบรมพระนวกะในพรรษา ปี ๒๕๒๖
๓ ส.ค.๒๖ ๑๗๐ จะพูดเรื่องอะไรดี (ถ้าเขาให้พูดในที่ประชุมชาวโลก)
๔ ส.ค.๒๖ ๑๗๑ ธรรมะเครื่องแก้ปัญหามนุษย์
๕ ส.ค.๒๖ ๑๗๒ ธรรมะเผด็จการ ๕๘
๖ ส.ค.๒๖ ๑๗๓ การมีธรรมะคือ การยอมให้ธรรมะเผด็จการ
๑๐ ส.ค.๒๖ ๑๗๔ อานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ ๕๙
๑๓ ส.ค.๒๖ ๑๗๕ พฤติหรือความเป็นไปของจิต
๑๔ ส.ค.๒๖ ๑๗๖ ปัญหาหรือความลับของจิตดวงเดียว
๑๘ ส.ค.๒๖ ๑๗๗ ปริญญาตายก่อนตาย
๑๙ ส.ค.๒๖ ๑๗๘ การฆ่าตัวตายทางวิญญาณ ๕๘
๒๑ ส.ค.๒๖ ๑๗๙ ชีวิตโวหาร ๕๙
๒๕ ส.ค.๒๖ ๑๘๐ พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท
๒๖ ส.ค.๒๖ ๑๘๑ อิทัปปัจจยตาช่วยได้
๒๘ ส.ค.๒๖ ๑๘๒ ธาตุแท้ของอัตตวาทุปาทาน
๑ ต.ค.๒๖ ๑๘๓ รู้จัก "ตัวกู" กันเสียก่อน
๒ ต.ค.๒๖ ๑๘๔ การปฏิบัติที่หยุดการเกิดแห่ง "ตัวกู"
๓ ต.ค.๒๖ ๑๘๕ โอปปาติกะคืออะไร
๔ ต.ค.๒๖ ๑๘๖ สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
๘ ต.ค.๒๖ ๑๘๗ นรก - สวรรค์
๙ ต.ค.๒๖ ๑๘๘ พระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย ๕๘
๑๐ ต.ค.๒๖ ๑๘๙ คำว่า "ว่าง ๆ สูญ ๆ" ในพุทธศาสนา
๑๑ ต.ค.๒๖ ๑๙๐ คำว่า "ว่าง ๆ สูญ ๆ" ในพุทธศาสนา (ต่อ)
๑๒ ต.ค.๒๖ ๑๙๑ ธรรมะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักกันเท่าที่จำเป็น ๑๓
๒๓ พ.ค.๓๑ ๑๙๒ ปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟี่
อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๓ มี.ค.๓๑ ๑๙๓ โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง ๑๕
๒๔ มี.ค.๓๑ ๑๙๔ สิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับจิต ๑๙
๑๐ ก.พ.๓๔ ๑๙๕ การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ ๓๐
อบรมพระวิปัสสนาจารย์
๑๙ เม.ย.๑๙ ๑๙๖ วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง ๕๔
๒๔ เม.ย.๒๐ ๑๙๗ การอุทิศชีวีเพื่อพระศาสนา ๕๗
๒๕ เม.ย.๒๐ ๑๙๘ สิทธิในการบริโภคของมหาชน
สนทนาธรรมวันอาทิตย์
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๕
๑๑ ก.ค.๒๕ ๑๙๙ การศึกษาภายใน ๔๑
๑๘ ก.ค.๒๕ ๒๐๐ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต ๓๔
๒๕ ก.ค.๒๕ ๒๐๑ การปรุงแต่งจิต ๔๒
๑ ส.ค.๒๕ ๒๐๒ ธาตุ ๓๓
๘ ส.ค.๒๕ ๒๐๓ อายตนิกธรรม
๑๕ ส.ค.๒๕ ๒๐๔ เคหสิต-เนกขัมมนิต (อาศัยเรือน-อาศัยเนกขัมม์)
๒๒ ส.ค.๒๕ ๒๐๕ เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ ๔๓
๒๙ ส.ค.๒๕ ๒๐๖ ศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา ๓๙
๕ ก.ย.๒๕ ๒๐๗ ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา
๑๒ ก.ย.๒๕ ๒๐๘ ประโยชน์ของธรรมะ ๔๕
อบรมพระนิสิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๔ ธ.ค.๒๖ ๒๐๙ ความหมายของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาได้
๒๕ ธ.ค.๒๖ ๒๑๐ การศึกษาและสอนธรรมะให้สมบูรณ์ ๔๕
อบรมพระนิสิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘
๒๖-๒๘ ธ.ค.๒๘ ๒๑๑ ความงาม ๓ สถาน ๔๕
๒๑๒ นิพพาน ๔๔
๒๑๓ ความซับซ้อนของคำว่า "ธรรม" ๑๙
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๔-๑๗ ก.พ.๒๕ ๒๑๔ ประโยชน์ของสมาธิภาวนา
๒๑๕ หลักความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิต
๒๑๖ การปฏิบัติชนิดที่เป็นการกำจัดกิเลสออกไปจากจิต
๒๑๗ อาคันตุกะของจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อไร
๒๑๘ สมถวิปัสสนาปัญหา ๕๓
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๙-๒๗ มี.ค.๑๖ ๒๑๙ ความหมายของคำว่า สมาธิภาวนา
๒๒๐ สมาธิภาวนาอย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ๕๕
๒๒๑ สมาธิภาวนาอย่างที่ ๒ เพื่อการได้ญาณทัสสนะ ๕๗
๒๒๒ สมาธิภาวนาอย่างที่ ๓ เพื่อการมีสติสัมปชัญญะ
๒๒๓ สมาธิภาวนาอย่างที่ ๔ เพื่อการสิ้นอาสวะ
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๗
 ๒๔-๒๕ เม.ย.๒๗ ๒๒๔ พุทธศาสนานำมาซึ่งความถูกต้อง และพอใจในชีวิต ๒๕
๒๒๕ พุทธศาสนามีพระเจ้าชนิดที่เป็นกฏธรรมชาติ ๒๙
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๖
๓๐มี.ค.-๕เม.ย.๒๖ ๒๒๖ การเตรียมตัวสำหรับศึกษาพุทธศาสนา ๑๑
๒๒๗ ธรรมะคืออะไร ธรรมะทำไม ๕๔
๒๒๘ ธรรมะโดยวิธีใด ๒๓
๒๒๙ ธรรมะจะให้อะไรแก่เราในที่สุด ๕๑
๒๓๐ อุปสรรคในการมีธรรม ๔๕
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๗ (๒)
๑๖-๒๑ ต.ค.๒๗ ๒๓๑ เค้าเงื่อนของการศึกษาธรรมะ
๒๓๒ ธรรมะในพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติ
๒๓๓ ธรรมกับสิ่งที่เรียกว่า "ชีวิต" 
๒๓๔ ลักษณะเกี่ยวกับพุทธศาสนา
อบรมพระราชภัฏ ปี ๒๕๒๐
๑๓ - ๒๖ ต.ค.๒๐ ๒๓๕ ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร ๑๙
๒๓๖ การบังคับความรู้สึก
๒๓๗ ความสำคัญของการบังคับความรู้สึก ๕๗
๒๓๘ อุบายวิธีในการบังคับความรู้สึก ๕๗
๒๓๙ อานิสงส์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๖ ธรรมปริทรรศน์โดยพื้นฐาน
๘ เม.ย.๒๖ ๒๔๐ เราจะศึกษาธรรมกันอย่างไร ๑๐
๙ เม.ย.๒๖ ๒๔๑ เราจะได้รับอะไรจากธรรม ๒๐
๑๑ เม.ย.๒๖ ๒๔๒ ตัวแท้ของธรรมคืออะไร
๑๑ เม.ย.๒๖ ๒๔๓ ปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ๑๓
๑๒ เม.ย.๒๖ ๒๔๔ ปฏิบัติธรรมกันเมื่อไร
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๔ ธรรมะเล่มน้อยสำหรับผู้ที่จะลาสิกขา
๑๖ ต.ค.๒๔ ๒๔๕ ปัญญาเฉพาะหน้าของมนุษย์
๑๗ ต.ค.๒๔ ๒๔๖ ธรรมชาติแห่งความเป็นปุถุชน
๑๗ ต.ค.๒๔ ๒๔๗ เหตุที่ทำให้เป็นปุถุชน ๑๘
๑๘ ต.ค.๒๔ ๒๔๘ ปุถุชนที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นปุถุชน
๑๘ ต.ค.๒๔ ๒๔๙ วิธีการก้าวขึ้นเหนือความเป็นปุถุชน ๑๕
๑๙ ต.ค.๒๔ ๒๕๐ อุปสรรคแห่งการขึ้นจากปุถุชนภาวะ ๑๖
๒๐ ต.ค.๒๔ ๒๕๑ เหนือโลกกันที่นี้และเดี๋ยวนี้
๒๐ ต.ค.๒๔  ๒๕๒ ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเฉพาะของมันเอง ๑๐
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๐
๑๙ ก.ค.๓๐ ๒๕๓ การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายของการบวช
๒๗ ก.ค.๓๐ ๒๕๔ การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน ๑๖
๒ ส.ค.๓๐ ๒๕๕ กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล ๕๒
 ๙ ส.ค.๓๐ ๒๕๖ การสืบอายุพระศาสนา
๑๖ ส.ค.๓๐ ๒๕๗ สิ่งที่มีคุณอนันต์ ก็มีโทษมหันต์
๒๓ ส.ค.๓๐ ๒๕๘ การพักผ่อน
๓๐ ส.ค.๓๐ ๒๕๙ อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส ๔๘
๖ ก.ย.๓๐ ๒๖๐ จงประพฤติธรรมให้สุจริต ๕๑
๑๓ ก.ย.๓๐ ๒๖๑ วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้และควรมี ๕๘
๒๐ ก.ย.๓๐ ๒๖๒ อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม
๒๙ ก.ย.๓๐ ๒๖๓ ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้
๗ ต.ค.๓๐ ๒๖๔ การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ ๔๐
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๑
๗ ส.ค.๓๑ ๒๖๕ การบวช ๕๗
๑๔ ส.ค.๓๑ ๒๖๖ การฝึกความแข็งแกร่งของชีวิต ๕๖
๒๓ ส.ค.๓๑ ๒๖๗ การควบคุมบังคับกิเลส
๒๘ ส.ค.๓๑ ๒๖๘ หาให้พบชีวิตที่เย็น
๔ ก.ย.๓๑ ๒๖๙ สิ่งที่เรียกกันว่า "ภพ"
๑๑ ก.ย.๓๑ ๒๗๐ สภาวธรรมที่ต้องรู้จัก
๑๘ ก.ย.๓๑ ๒๗๑ สิ่งที่เรียกว่า"ภาษา" ๒๑
๒๕ ก.ย.๓๑ ๒๗๒ พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ ๕๗
๓ ต.ค.๓๑ ๒๗๓ อตัมมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้าง ๕๖
๙ ต.ค.๓๑ ๒๗๔ มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน ๕๕
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๓
๗ ก.ย.๓๓  ๒๗๕ ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม
๘ ก.ย.๓๓  ๒๗๖ สิ่งที่เรียกว่า"กิเลส"
๙ ก.ย.๓๓  ๒๗๗ การละกิเลสหรือการดับทุกข์
๑๐ ก.ย.๓๓  ๒๗๘ การฝึกสมาธิ
๑๔ ก.ย.๓๓  ๒๗๙ สิ่งที่เรียกว่า "ปฏิจจสมุปบาท"
๑๕ ก.ย.๓๓  ๒๘๐ ความเห็นแก่ตัว
๑๖ ก.ย.๓๓  ๒๘๑ นิพพาน ๕๙
๒๑ ก.ย.๓๓  ๒๘๒ พระพุทธเจ้าพระองค์จริง ๕๙
๒๒ ก.ย.๓๓  ๒๘๓ สิ่งที่เรียกว่า"ศาสนา"
๓๐ ก.ย.๓๓  ๒๘๔ การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน
๕ ต.ค.๓๓  ๒๘๕ ปัญหาถาม-ตอบ ๒๑
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี๒๕๑๖
๑๐ ส.ค.๑๖ ๒๘๖ ระบบของธรรมะ คือ ระบบของสิ่งทั้งปวง ๕๖
๑๓ ส.ค.๑๖ ๒๘๗ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
๑๕ ส.ค.๑๖ ๒๘๘ ธรรมทั้งปวงอันใคร ๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตน ๕๗
๒๐ ส.ค.๑๖ ๒๘๙ สภาวธรรม (ธาตุ๖) ๑๕
๑ ต.ค.๑๖ ๒๙๐ สัจจธรรม ๑๓
๒ ต.ค.๑๖ ๒๙๑ ปฏิปัตติธรรม
๓ ต.ค.๑๖ ๒๙๒ วิปากธรรม ๕๕
อบรมพระนวกะในพรรษา ปี ๒๕๒๙
๑๗ ส.ค.๒๙ ๒๙๓ หลักพื้นฐานในการบวช, เป็นอยู่อย่างต่ำ ๑๘
๒๕ ส.ค.๒๙ ๒๙๔ บังคับตัวเอง, ไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่
๓๐ ส.ค.๒๙ ๒๙๕ อย่าเป็นทาสของอายตนะ, ปัญหาทุกอย่างรวมอยู่ที่ผัสสะ ๑๗
๗ ก.ย.๒๙ ๒๙๖ มูลเหตุทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะ ๒๙
๑๔ ก.ย.๒๙ ๒๙๗ บังคับตัวเองดีกว่า, เราต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณ ๓๗
๒๑ ก.ย.๒๙ ๒๙๘ ศาสนาชนิดที่ไม่เป็นศาสนา ๕๘
๒๘ ก.ย.๒๙ ๒๙๙ อยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรม
๑๒ ต.ค.๒๙ ๓๐๐ สุญญตาในฐานะที่เป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนา
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๓๒
๑๘ ต.ค.๓๒ ๓๐๑ พระพุทธเจ้าในความหมายพิเศษ ที่พวกฝรั่งไม่รู้จัก และไม่สนใจ
๑๙ ต.ค.๓๒ ๓๐๒ พระธรรมที่ต้องรู้จัก ๒๓
๒๐ ต.ค.๓๒ ๓๐๓ พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนา,  ๒๙
พระสงฆ์ที่โลกต้องการ และควรมีอยู่ในโลก
๒๑ ต.ค.๓๒ ๓๐๔ นิพพานในฐานะที่เป็นผลของการมีพระรัตนตรัย ๒๕
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๗
๓๐ ก.ค.๒๗ ๓๐๕ ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรจากการบวช
๓๑ ก.ค.๒๗ ๓๐๖ ชีวิตนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากการบวช ๕๙
๑ ส.ค.๒๗ ๓๐๗ โครงสร้างของพรหมจรรย์
๒ ส.ค.๒๗ ๓๐๘ โครงสร้างของอานิสงส์แห่งพรหมจรรย์
๑๓ ส.ค.๒๗ ๓๐๙ หัวใจของพระพุทธศาสนา ๕๙
๑๔ ส.ค.๒๗ ๓๑๐ ชีวิตแต่ละวัน ๆ มันแล้วแต่กิเลส หรือโพธิ
๑๕ ส.ค.๒๗ ๓๑๑ อัตตา-อนัตตา
๑๖ ส.ค.๒๗ ๓๑๒ การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา ๕๖
๒๒ ส.ค.๒๗ ๓๑๓ หลักเกี่ยวกับความเชื่อตามแบบของพุทธบริษัท ๔๓
๒๓ ส.ค.๒๗ ๓๑๔ ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์
๑๙ ก.ย.๒๗ ๓๑๕ จากปุถุชนถึงพระอริยเจ้า ๔๒
๒๐ ก.ย.๒๗ จากปุถุชนถึงพระอริยเจ้า (ต่อ)
๒๑ ก.ย.๒๗ ๓๑๖ สุญญตา ๑๔
๒๖ ก.ย.๒๗ ๓๑๗ ศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมขั้นสุดท้าย
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๘
๑๘ ส.ค.๒๘ ๓๑๘ การบวชคือการบังคับตัวเอง ๔๘
๒๕ ส.ค.๒๘ ๓๑๙ ความไม่ประมาทในการบวช ๕๐
๑ ก.ย.๒๘ ๓๒๐ มูลเหตุที่ทำให้ต้องมีธรรมะ ๕๘
๙ ก.ย.๒๘ ๓๒๑ ธรรมวินัย และ การปฏิบัติ ๕๙
๑๕ ก.ย.๒๘ ๓๒๒ การปฏิบัติไม่ผิด ๓๗
อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๘
๖ พ.ย.๒๘ ๓๒๓ การบวชและการลาสิกขา
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๑
๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย.๓๑ ๓๒๔ ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม
๓๒๕ ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม
๓๒๖ ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม
อบรมพระนิสิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๓-๑๕ ม.ค.๓๒ ๓๒๗ ปัจจัยที่ห้าหรือสิ่งประเล้าประโลมใจ ๒๘
๓๒๘ ชีวิตใหม่ ๔๑
๓๒๙ การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ๑๙
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com