Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมบรรยาย พุทธทาสภิกขุ แผ่นที่ ๒

 → คลิกกลับหน้าหลัก       

คลิกชื่อเรื่องที่ต้องการฟัง

-ถ้าต้องการ save ไฟล์ MP3 เพื่อนำไปเปิดฟัง,

ให้คลิกขวาชื่อเรื่องที่ต้องการ, คลิก Save target as.. หรือ  Save link as...

และคลิก  Save

วันที่แสดง ที่ ชื่อเรื่อง / ชุด ชั่วโมง นาที
๒ เม.ย. ๓๑ นิพพานสำหรับทุกคน
๓๐ เม.ย. ๓๑ วิธีการใช้อานาปานสติ ให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน ๕๐
๗ พ.ค. ๓๑ การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ(อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้) ๕๗
๑๔ พ.ค. ๓๑ พระพุทธศาสนาทั้งกลม (ทั้งหมด ครบถ้วน)
๒๑ พ.ค. ๓๑ อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก ๑๖
๒๘ พ.ค. ๓๑ ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฏอิทัปปัจจยตา ๔๘
หัวข้อ "มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา"
๔ มิ.ย. ๓๑ ข้อที่ ๑-๒๐ ๑๘
๑๑ มิ.ย. ๓๑ ข้อที่ ๒๑-๔๐
๑๘ มิ.ย. ๓๑ ข้อที่ ๔๑-๖๐ ๕๒
๒๕ มิ.ย. ๓๑ ๑๐ ข้อที่ ๖๑-๘๐ ๔๙
๑๒ ส.ค. ๓๒ ๑๑ พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก ๑๓
๙ ก.ย. ๓๒ ๑๒ ชีวิตอันประเสริฐ ๑๐
๒๓ ก.ย. ๓๒ ๑๓ ชีวิตว่าง
๓๐ ก.ย. ๓๒ ๑๔ ชีวิตกีฬา : ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา ๕๐
๑๐ ก.พ. ๓๓ ๑๕ วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน
๑๗ ก.พ. ๓๓ ๑๖ ธรรม ๒ ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก : ความถูกต้อง - ความดีงาม ๕๓
๒๔ ก.พ. ๓๓ ๑๗ ปัจจัยที่ห้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๘
๓ มี.ค. ๓๓ ๑๘ วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๙
๑๐ มี.ค. ๓๓ ๑๙ อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๑๗ มี.ค. ๓๓ ๒๐ ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๔
๒๔ มี.ค. ๓๓ ๒๑ ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๓
๓๑ มี.ค. ๓๓ ๒๒ โรงเรียน ที่ท่านไม่รู้จัก ๕๖
๗ เม.ย. ๓๓ ๒๓ การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๑๔ เม.ย. ๓๓ ๒๔ ขันตี ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๔๗
๒๘ เม.ย. ๓๓ ๒๕ ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๕
๕ พ.ค. ๓๓ ๒๖ สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๔
๒๖ พ.ค.๓๓ ๒๗ การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑๖
สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๑-๔
๕ ม.ค. ๓๔ ๒๘ ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๑๒ ม.ค. ๓๔ ๒๙ ตัวตน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑๙
๑๙ ม.ค. ๓๔ ๓๐ สิ่งที่ไม่ปฏิกูล ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๔๓
๒๖ ม.ค. ๓๔ ๓๑ ความสุขสูงสุดที่แท้จริงบางอย่าง ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๘
สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๕-๗
๒ ก.พ. ๓๔ ๓๒ เครื่องราง ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๓๙
๑๖ ก.พ. ๓๔ ๓๓ การอยู่กับนิพพาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๒ มี.ค. ๓๔ ๓๔ ใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒๓
สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๘-๑๔
๒๓ มี.ค. ๓๔ ๓๕ เพศหญิง - เพศชาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๓๐ มี.ค. ๓๔ ๓๖ การสืบพันธุ์และทายาท ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๖ เม.ย. ๓๔ ๓๗ ของมีราคาถูกที่สุด ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๑๓ เม.ย. ๓๔ ๓๘ ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๘
๒๐ เม.ย. ๓๔ ๓๙ อนัตตาของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก
๒๗ เม.ย. ๓๔ ๔๐ เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๕๗
๔ พ.ค. ๓๔ ๔๑ ธรรมะทำไมกัน (ธรรมะที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด) 
ที่ท่านยังไม่รู้จัก
ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศคัดมาเฉพาะภาษาไทย
๑ ธ.ค. ๓๑ ๔๒ การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง ๔๒
๒ ธ.ค. ๓๑ ๔๓ ความมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา ๑๓
๕ ธ.ค. ๓๑ ๔๔ การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท ๒๒
๖ ธ.ค. ๓๑ ๔๕ การควบคุมและการดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท ๓๓
๗ ธ.ค. ๓๑ ๔๖ สรุปปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๕๒
ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ คัดมาเฉพาะภาษาไทย
๖ ม.ค. ๓๒ ๔๗ ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ ๔๑
๗ ม.ค.๓๒ ๔๘ ทุกขอริยสัจจ์ (ตอนที่ ๑) ๔๕
๘ ม.ค.๓๒ ๔๙ ทุกขอริยสัจจ์ (ตอนที่ ๒) ๔๔
๙ ม.ค.๓๒ ๕๐ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ๔๖
๑๐ ม.ค.๓๒ ๕๑ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ๔๐
๑๑ ม.ค.๓๒ ๕๒ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ๕๑
๑๒ ม.ค. ๓๒ ๕๓ สรุปใจความสำคัญเรื่องอริยสัจจ์ ๔๐
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑
๑๙ ก.ย. ๓๒ ๕๔ การทำความเข้าใจให้ถูกต้องจนเกิดกำลังใจในการปฏิบัติ ๔๒
๒๐ ก.ย. ๓๒ ๕๕ ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ๔๕
๒๑ ก.ย. ๓๒ ๕๖ ความประเสริฐของพระธรรม(ที่จำเป็นจะต้องทราบ) ๔๗
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๒
๑๘ มี.ค. ๓๓ ๕๗ ปฏิจจสมุปบาท ๑๓
๒๓ มี.ค. ๓๓ ๕๘ ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ ๒๙
๒๔ มี.ค. ๓๓ ๕๙ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ๒๙
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๓
๑๕ ก.ค. ๓๓ ๖๐ ธรรมชาติแห่งความเห็นแก่ตัว ๑๖
๑๖ ก.ค. ๓๓ ๖๑ อานาปานสติ คือการฝึกสติ ๓๑
๒๐ ก.ค. ๓๓ ๖๒ การใช้สติให้สำเร็จประโยชน์ ๔๗
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๔
๑๔ ต.ค. ๓๓ ๖๓ การอบรมธรรม ๓๑
๑๕ ต.ค. ๓๓ ๖๔ การอบรมจิต ๕๐
๑๙ ต.ค. ๓๓ ๖๕ ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๕
๒๓ ต.ค.๓๓ ๖๖ ธรรมปริทรรศน์สำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา ๕๓
๒๔ ต.ค.๓๓ ๖๗ สรุปแนวการปฏิบัติโดยสังเขป ๔๙
๒๗ ต.ค.๓๓ ๖๘ ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ ๕๔
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๖
๒๖ พ.ย.๓๓ ๖๙ เรื่องของชีวิต คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ๑๗
๒๗ พ.ย.๓๓ ๗๐ แนวการปฏิบัติอานาปานสติ ๕๔
๒๘ พ.ย.๓๓ ๗๑ ธรรมะที่ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๗
๒๓ ธ.ค.๓๓ ๗๒ ก ข ก กา แห่งความดับทุกข์ภาคที่ ๑ ๕๑
๒๔ ธ.ค.๓๓ ๗๓ ก ข ก กา แห่งความดับทุกข์ภาคที่ ๒ ๕๒
๒๘ ธ.ค.๓๓ ๗๔ ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ ๒๔
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๘
๑๗ ก.พ.๓๔ ๗๕ ธรรมปริทรรศน์ตอนที่ ๑ : ธรรมทำไมกัน ๔๘
๑๘ ก.พ.๓๔ ๗๖ ธรรมปริทรรศน์ตอนที่ ๒ : ธรรมอย่างไรกัน ๕๑
๑๙ ก.พ.๓๔ ๗๗ ธรรมปริทรรศน์ตอนที่ ๓ : ธรรมให้อะไรกัน ๔๘
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๙
๑๔ เม.ย.๓๔ ๗๘ จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึกษาปฏิบัติธรรม ๔๑
๑๕ เม.ย.๓๔ ๗๙ เหตุผลในการปฏิบัติธรรม ๓๙
๑๖ เม.ย.๓๔ ๘๐ ความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม ๕๒
อบรมคณะสมาชิกค่ายเจริญปัญญา ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
๑๗ เม.ย.๓๔ ๘๑ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ๕๔
๑๘ เม.ย.๓๔ ๘๒ พรหมจรรย์และอาทิพรหมจรรย์ ๔๓
๑๙ เม.ย.๓๔ ๘๓ พรหมจริยปริโยสาน : จุดจบแห่งพรหมจรรย์ ๒๖
อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑๐
๑๖ มิ.ย.๓๔ ๘๔ ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำเนินชีวิต ๔๖
๑๗ มิ.ย.๓๔ ๘๕ ความลึกซึ้งบางอย่างของชีวิต ๑๓
๑๘ มิ.ย.๓๔ ๘๖ สภาวธรรมที่เรียกว่าขันธ์ห้า ๕๔
๑๙ มิ.ย.๓๔ ๘๗ คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรม ๕๖
๒๐ มิ.ย.๓๔ ๘๘ คุณของพระธรรม ๔๑
ชุดธรรมบรรยายพิเศษ
๗ ก.พ.๓๔ ๘๙ การดำเนินชีวิตด้วยธรรมะของคนในมัชฌิมวัย ๔๘
๘ ก.พ.๓๔ ๙๐ การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาของคนในมัชฌิมวัย ๕๙
๙ ก.พ.๓๔ ๙๑ การดำเนินชีวิตของคนในปฐมวัย ๔๓
๑๔ ธ.ค.๓๕ ๙๒ พระพุทธองค์ยังทรงรอเราอยู่
๑๙ ธ.ค.๓๕ ๙๓ สุดยอดความถูกต้องคือ นิพพาน ๕๖
๒๗ ธ.ค.๓๕ ๙๔ นิพพานอย่างพระพุทธเจ้า(โดยสังเขป)
อบรมพระนวกะ ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๗ ส.ค.๓๒ ๙๕ ธรรมะกับคนเรา ๕๕
๑๘ ส.ค.๓๒ ๙๖ ขันธ์ห้า ๕๙
๑๙ ส.ค.๓๒ ๙๗ อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต ๑๔
อบรมพระนวกะ ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๓
๑๙ ส.ค.๓๓ ๙๘ ชีวิตที่มีพื้นฐาน, สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของชีวิต ๓๘
๒๒ ส.ค.๓๓ ๙๙ การควบคุมกระแสแห่งชีวิต ๓๐
๒๔ ส.ค.๓๓ ๑๐๐ เรื่องสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์ ๒๐
อบรมคณะนักเรียน รร.เทพศิรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๒
๓๐ เม.ย.๓๒ ๑๐๑ แผนการของชีวิต
๑ พ.ค.๓๒ ๑๐๒ จุดมุ่งหมายของชีวิต (ความไม่เห็นแก่ตัว)
๒ พ.ค.๓๒ ๑๐๓ สัจจะของชีวิต (ความไม่ใช่ตัว)
อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘ เม.ย.๓๔ ๑๐๔ การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ ๔๔
ธรรมบรรยายพิเศษ ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
๑๐ ก.พ.๓๖ ๑๐๕ ประมวลแห่งพรหมจรรย์ ๑๖
๑๑ ก.พ.๓๖ ๑๐๖ ฉันทมูลกา ๔๒
๑๓ ก.พ.๓๖ ๑๐๗ มนสิการสัมภวา
๑๔ ก.พ.๓๖ ๑๐๘ ผัสสสมุทยา ๒๕
๑๐ มี.ค.๓๐ ๑๐๙ ก ข ระดับศีลธรรม ๒๑
๑๑ มี.ค.๓๖ ๑๑๐ ทำไมจึงปฏิบัติวิปัสสนาไม่สำเร็จ
๒๗ ก.พ.๓๖ ๑๑๑ สถาบันของพระพุทธเจ้ ๔๙
ชุด "คู่มือที่จำเป็นจะต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติธรรม"
๑๘ ก.ค.๓๐ ๑๑๒ สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ ๓๖
๑ ส.ค.๓๐ ๑๑๓ การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์ ๑๔
๘ ส.ค.๓๐ ๑๑๔ ชีวิต คือ ขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน ๔๖
คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์
๒๙ ส.ค.๓๐ ๑๑๕ ตอนที่ ๑ กายานุปัสสนา ๕๔
๒๖ ก.ย.๓๐ ๑๑๖ ตอนที่ ๒ เวทนานุปัสสนา
๑๖ เม.ย.๓๑ ๑๑๗ ตอนที่ ๓ จิตตานุปัสสนา ๒๘
๒๓ เม.ย. ๓๑ ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา
ชุด "คู่มือพุทธศาสนา" ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา
๕ ม.ค.๒๘ ๑๑๙ ตอนที่ ๑ ๓๖
๑๒ ม.ค.๒๘ ๑๒๐ ตอนที่ ๒ ๔๑
๑๙ ม.ค.๒๘ ๑๒๑ ตอนที่ ๓ ๑๔
๒๖ ม.ค.๒๘ ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ๓๒
คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา
๒ ก.พ.๒๘ ๑๒๓ ตอนที่ ๑ ๓๖
๙ ก.พ.๒๘ ๑๒๔ ตอนที่ ๒ ๒๘
๑๖ ก.พ.๒๘ ๑๒๕ ตอนที่ ๓
๒๓ ก.พ.๒๘ ๑๒๖ ตอนที่ ๔ ๒๙
๒ มี.ค.๒๘ ๑๒๗ ตอนที่ ๕ ๔๑
๙ มี.ค.๒๘ ๑๒๘ ตอนที่ ๖
คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา 
๑๖ มี.ค.๒๘ ๑๒๙ ตอนที่ ๑
๒๓ มี.ค.๒๘ ๑๓๐ ตอนที่ ๒ ๒๑
๓๐ มี.ค.๒๘ ๑๓๑ คู่มือศึกษาในส่วนปฏิเวธ ๓๔
ชุด "ชีวิตโวหาร"
๒ ม.ค.๒๕ ๑๓๒ ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด
๙ ม.ค.๒๕ ๑๓๓ ธรรมชาติแห่งชีวิต ๑๒
๑๖ ม.ค.๒๕ ๑๓๔ ธรรมชาติแห่งชีวิตคือกระแสแห่งการพัฒนา ๑๖
๒๓ ม.ค.๒๕ ๑๓๕ การขาดทุนกำไรในชีวิตที่มีตามธรรมชาติ ๒๐
๓๐ ม.ค.๒๕ ๑๓๖ ชีวิตที่ไม่เสียชาติเกิด ๔๐
๖ ก.พ.๒๕ ๑๓๗ อุตสาหกรรมสัมมัตตา ๕๓
๑๓ ก.พ.๒๕ ๑๓๘ ปัจจัยสำคัญแห่งชีวิตโวหาร ๑๕
๒๐ ก.พ.๒๕ ๑๓๙ ธรรมะพัฒนาคนจากปุถุชนมาเป็นพระอริยเจ้า ๒๗
๒๗ ก.พ.๒๕ ๑๔๐ การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์ ๒๑
๖ มี.ค.๒๕ ๑๔๑ ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาด้วยการมีธรรมะ ๑๗
๑๓ มี.ค.๒๕ ๑๔๒ การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์(ต่อจาก๕๑๐๓-๙) ๒๒
๒๐ มี.ค.๒๕ ๑๔๓ การพัฒนาชีวิตโดยพระไตรลักษณ์ (ต่ออีก) ๑๙
๒๗ มี.ค.๒๕ ๑๔๔ ปริโยสานแห่งชีวิตโวหาร ๒๘
ชุด "ธรรมะชีวี"
๗ ก.ค.๒๗ ๑๔๕ สังคมธรรมะชีวีเพื่อประโยชน์อะไร ๔๔
๑๔ ก.ค.๒๗ ๑๔๖ ความหมายของคำว่า ธรรม ในคำว่า ธรรมะชีวี
๒๑ ก.ค.๒๗ ๑๔๗ ความหมายของคำว่า ธรรมะชีวี ๓๙
๒๘ ก.ค.๒๗ ๑๔๘ ธรรมะชีวีในระดับสูงสุด ๔๕
๔ ส.ค.๒๗ ๑๔๙ ธรรมะชีวีกับปัญหาเรื่อง กิน กาม เกียรติ ๑๙
๑๑ ส.ค.๒๗ ๑๕๐ ธรรมะชีวีกับความเป็นฆราวาส ๒๐
๑๘ ส.ค.๒๗ ๑๕๑ ธรรมะชีวีกับชีวิตแห่งอาศรมทั้งสี่ ๒๙
๘ ก.ย.๒๗ ๑๕๒ ธรรมะชีวีกับครูผู้สร้างโลก ๒๐
๑๔ ก.ย.๒๗ ๑๕๓ การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือ ธรรมะชีวีชั้นครู ๑๔
๒๒ ก.ย.๒๗ ๑๕๔ ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมะชีวี ๑๓
๖ ต.ค.๒๗ ๑๕๕ ประมวลเรื่องธรรมะชีวี  ๑  ๒๐
ชุด "ธรรมะกับสัญชาตญาณ"
๔ ม.ค.๒๙ ๑๕๖ สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์
๑๑ ม.ค.๒๙ ๑๕๗ โครงสร้างของสัญชาตญาณ ๑๑
๑๘ ม.ค.๒๙ ๑๕๘ โครงสร้างของสัญชาตญาณ (ต่อ) ๓๓
๒๕ ม.ค.๒๙ ๑๕๙ สัญชาตญาณกับกิเลส ๓๑
๑ ก.พ.๒๙ ๑๖๐ สัญชาตญาณกับกิเลส (ต่อ) ๑๐
๘ ก.พ.๒๙ ๑๖๑ สัญชาตญาณกับโพธิ ๓๓
๑๕ ก.พ.๒๙ ๑๖๒ การพัฒนาสัญชาตญาณ ๓๖
๒๒ ก.พ.๒๙ ๑๖๓ การพัฒนาสัญชาตญาณ โดยอานาปานสติ ๔๙
๑ มี.ค.๒๙ ๑๖๔ การพัฒนาสัญชาตญาณ โดยอุปการธรรม ๑๕
๘ มี.ค.๒๙ ๑๖๕ การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้ว ในการทำประโยชน์ ๒๙
๑๕ มี.ค.๒๙ ๑๖๖ การดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว ๒๘
๒๒ มี.ค.๒๙ ๑๖๗ การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา ๒๕
๒๙ มี.ค.๒๙ ๑๖๘ ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง  ๑๔
ชุด "ธรรมะคำเดียว"
๖ เม.ย. ๒๘ ๑๖๙ จตุราริยสัจ ๑๙
๑๓ เม.ย. ๒๘ ๑๗๐ มรรค ๑๔
๒๐ เม.ย. ๒๘ ๑๗๑ ธรรมชาติ ๕๔
๒๗ เม.ย. ๒๘ ๑๗๒ ความว่าง ๒๑
ชุด "ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต"
๒๔ ม.ค.๓๐ ๑๗๓ ข้อควรทราบทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิต ๔๖
๓๑ ม.ค.๓๐ ๑๗๔ ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม ๓๐
๗ ก.พ.๓๐ ๑๗๕ คุกของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต ๑๔
๑๔ ก.พ.๓๐ ๑๗๖ กระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก
๒๑ ก.พ.๓๐ ๑๗๗ การพัฒนาสัญชาตญาณแห่งชีวิต ๕๒
๒๘ ก.พ.๓๐ ๑๗๘ เราจะได้อะไรจากการพัฒนาชีวิต ๒๓
๗ มี.ค.๓๐ ๑๗๙ ชีวิตพื้นฐานกับชีวิตสุดยอด ๒๖
๑๔ มี.ค.๓๐ ๑๘๐ ชีวิตเย็น ๒๐
๒๑ มี.ค.๓๐ ๑๘๑ ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ ๑๕
๒๘ มี.ค.๓๐ ๑๘๒ สรุปสัจจะเกี่ยวกับชีวิต ๕๓
ชุด "ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน"
๑๕ มิ.ย.๒๘ ๑๘๓ สิ่งที่เรียกว่าชีวิต ๕๓
๒๙ มิ.ย.๒๘ ๑๘๔ ธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
๑๓ ก.ค.๒๘ ๑๘๕ ปัญหาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ๑๖
๓ ส.ค.๒๘ ๑๘๖ การดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามธรรมชาติพื้นฐาน ๒๑
๑๐ ส.ค.๒๘ ๑๘๗ จิตตภาวนาทุกรูปแบบโดยหลักพื้นฐาน ๒๔
๑๗ ส.ค.๒๘ ๑๘๘ ตัวตนและมิใช่ตัวตนโดยหลักพื้นฐาน ๕๘
๒๔ ส.ค.๒๘ ๑๘๙ สันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพของสังคม โดยหลักพื้นฐาน ๒๑
๓๑ ส.ค.๒๘ ๑๙๐ ตรงไปยังหัวใจของธรรมะ โดยหลักพื้นฐาน ๑๔
๗ ก.ย.๒๘ ๑๙๑ การออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม โดยหลักพื้นฐาน  ๒๕
๑๔ ก.ย.๒๘ ๑๙๒ การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา โดยหลักพื้นฐาน ๑๔
๒๑ ก.ย.๒๘ ๑๙๓ การมีธรรมในชีวิตประจำวัน โดยหลักพื้นฐาน ๒๕
๒๘ ก.ย.๒๘ ๑๙๔ การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมโดยหลักพื้นฐาน ๒๘
ชุด "ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์"
๗ ก.ค.๒๒ ๑๙๕ หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์ ๒๖
๑๔ ก.ค.๒๒ ๑๙๖ ธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ ทุกรูปแบบ ๑๒
๒๑ ก.ค.๒๒ ๑๙๗ ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลึกลับ
๒๘ ก.ค.๒๒ ๑๙๘ โครงสร้างแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ๓๓
๔ ส.ค.๒๒ ๑๙๙ สิ่งลึกลับต้องทำให้เป็นสิ่งลึกซึ้ง ๒๒
๑๑ ส.ค.๒๒ ๒๐๐ ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย ๒๕
๑๘ ส.ค.๒๒ ๒๐๑ ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย (ต่อ) ๑๘
๒๕ ส.ค.๒๒ ๒๐๒ เบญจขันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก ๔๒
๑ ก.ย.๒๒ ๒๐๓ เบญจขันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก (ต่อ)
๘ ก.ย.๒๒ ๒๐๔ เบญจขันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก (ต่อ) ๑๕
๑๕ ก.ย.๒๒ ๒๐๕ หลักที่เป็นกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้า ๒๐
๒๒ ก.ย.๒๒ ๒๐๖ การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ ๑๑
๒๙ ก.ย.๒๒ ๒๐๗ ขันธ์๕ ในฐานะเป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ ๔๔
ชุด "ธรรมะเล่มน้อย"
๑ ม.ค.๒๖ ๒๐๘ ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ ๓๑
๘ ม.ค.๒๖ ๒๐๙ จิตตภาวนา คือ ชีวิตพัฒนา ๔๘
๑๕ ม.ค.๒๖ ๒๑๐ ผลของจิตตภาวนา คือ มรรค ผล นิพพาน ๒๑
๒๒ ม.ค.๒๖ ๒๑๑ ผลของจิตตภาวนา คือ มรรค ผล นิพพาน (ต่อ) ๒๙
๒๙ ม.ค.๒๖ ๒๑๒ จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ ๔๘
๕ ก.พ.๒๖ ๒๑๓ แนวสังเขปทั่ว ๆ ไปของการพัฒนา ๕๐
๑๒ ก.พ.๒๖ ๒๑๔ มองดูปริทัศน์แห่งชีวิตในทุกแง่ทุกมุม ๕๕
๑๙ ก.พ.๒๖ ๒๑๕ พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบูรณ์แบบ ๔๑
๕ มี.ค.๒๖ ๒๑๖ อะไร ๆ ในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว ๔๗
๑๒ มี.ค.๒๖ ๒๑๗ อะไร ๆ ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุ ๑๗
๑๙ มี.ค.๒๖ ๒๑๘ สังขารและวิสังขาร ๒๔
๒๖ มี.ค.๒๖ ๒๑๙ สรุปความธรรมะเล่มน้อย ๒๕
ชุด "ปกิณณกธรรมบรรยาย"
๓ เม.ย.๒๕ ๒๒๐ หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้น
๑๐ เม.ย.๒๕ ๒๒๑ ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข
๑๗ เม.ย.๒๕ ๒๒๒ บุญแท้เมื่อหมดความรู้สึกอยากมีบุญ
๒๔ เม.ย.๒๕ ๒๒๓ ธรรมะสูงสุดเมื่อไม่ยึดถือธรรมะ ๕๒
๑ พ.ค.๒๕ ๒๒๔ ภาวะสูงสุดคือภาวะไม่ยึดอะไรเป็นตัวตน ๑๗
๑๕ พ.ค.๒๕ ๒๒๕ รู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตน ๒๘
๒๒ พ.ค.๒๕ ๒๒๖ ช่องที่ไม่มีรู  ประตูที่ไม่มีช่อง ๕๑
๒๙ พ.ค.๒๕ ๒๒๗ กู ซึ่งไม่มีตัวมีตน ๓๕
๕ มิ.ย.๒๕ ๒๒๘ การหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีตัวผู้หลุดพ้น ๓๑
๑๒ มิ.ย.๒๕ ๒๒๙ ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต ๑๒
๑๙ มิ.ย.๒๕ ๒๓๐ ถ้าจิตไม่เกิดตัวกู ปัญหาก็ไม่มี
๒๖ มิ.ย.๒๕ ๒๓๑ ความรู้และความรู้สึกที่ตรงกันข้ามจากของเรา ๑๐
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com