Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

“ธรรมบท” พุทธพจน์จากพระไตรปิฏกที่น่าศึกษาอย่างมาก

ธรรมบท
ธรรมบท” เป็นคำสอนสั้น ๆ ของพระพุทธเจ้า ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก เป็นภาษาที่ไพเราะ แบบภาษากวี ฉบับของ อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก มีทั้งภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษ ให้ศึกษา
ท่านลองอ่านดูสัก 1 วรรคเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ เช่น หมวดบาป
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com